Just A Dream Nelly-Sam Tsui & Christina Grimmie-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Just A Dream Nelly-Sam Tsui & Christina Grimmie-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“Just A Dream”
(originally by Nelly)
(with Christina Grimmie)

[Sam:]
I was thinking about you
Thinking about me
Thinking about us
What we gonna be
Open my eyes…
[Sam & Christina:]
It was only just a dream

[Christina:]
Travel back down that road
Will you come back?
No one knows
I realize, it was only just a dream

[Sam:]
I was at the top
I was like in a basement
Number 1 spot
Now you find you’re replacement
I swear now that I can’t take it
Knowing somebody’s got my baby

Now you ain’t around, baby I can’t think
I shoulda put it down, shoulda got that ring
Cause I can still feel it in the air
See your pretty face
Run my finger through your hair

My lover
My life
My baby
My wife
You left me, I’m tied
Cause I know that it just ain’t right

[Sam & Christina:]
I was thinking about you
Thinking about me
Thinking about us
What we gonna be
Open my eyes…
It was only just a dream

So I travel back down that road
Will you come back?
No one knows
I realize, it was only just a dream

[Christina:]
Riding man
I swear I see your face at every turn
I try to get my usher I can let it burn
And I just hope you notice that you’re the only one I yearn for
Oh I miss her When will I learn?

Didn’t give you all my love
I guess now I got my payback
Now I’m in the club thinking all about you baby
Hey
You were so easy to love
But wait, I guess that love wasn’t enough
I’m going through it every time that I’m alone
And now I’m wishing that you’d pick up the phone
But you made a decision that you wanted to move on
Cause I was wrong

[Sam & Christina:]
I was thinking about you
Thinking about me
Thinking about us
What we gonna be
Open my eyes…
It was only just a dream

So I travel back down that road
Will you come back?
No one knows
I realize, it was only just a dream

If you ever loved somebody put your hands up [x2]
And now they’re gone and you’re wishing you could give them everything
Oh, [Christina:] If you ever loved somebody put your hands up] x2]
[Sam:] If you ever loved somebody put your hands up [x2]
[Sam AND Christina:]
And now they’re gone and you’re wishinh you could give them everything…

[Sam & Christina:]
I was thinking about you
Thinking about me
Thinking about us
What we gonna be?
Open my eyes… ([Christina:] Open my eyes)
It was only just a dream ([Sam:] It’s just a dream)
So I travel back down that road ([Christina:] Travel back, [Sam:] Travel back)
When you come back? ([Christina:] Down the road, [Sam:] Down the road)
No one knows ([Sam:] No one knows)
I realize, it was only just a dream ([Sam:] No, no, no, no)

I was thinking about you ([Christina:] Woooo)
Thinking about me
Thinking about us ([Sam:] Whooooo)
What we gonna be ([Sam:] Yeah)
Open my eyes… ([Christina:] Open my eyes, [Sam:] Open my eyes…)
It was only just a dream ([Christina:] just a dream)

So I travel back down that road ([Sam:] Whoo)
Will you come back?
No one knows
I realize, ([Sam:] Realize)
It was only just a dream
[Sam:] it was only just, only just a dream

[Sam & Christina:]
Nooooo, oh
It was only just a dream

ǰəst ə drim
əriǰənəli bai neli
wiθ kristinə <grimmie>

<[sam>: <]>
ai wəz θiŋkiŋ əbaut ju
θiŋkiŋ əbaut mi
θiŋkiŋ əbaut əz
hwʌt wi ɡɑnə bi
oupən mai aiz…
<[sam> ənd kristinə: <]>
it wəz ounli ǰəst ə drim

<[christina>: <]>
trævəl bæk daun ðət roud
wəl ju kəm bæk?
nou wʌn nouz
ai rilaiz, it wəz ounli ǰəst ə drim

<[sam>: <]>
ai wəz ət ðə tɑp
ai wəz laik in ə beismənt
nʌmbᵊr wʌn spɑt
nau ju faind jər rəpleismənt
ai swer nau ðət ai kænt teik it
nouiŋ səmbɑdi ɡɑt mai beibi

nau ju eint əraund, beibi ai kænt θiŋk
ai <shoulda> put it daun, <shoulda> ɡɑt ðət riŋ
kəz ai kən stil fil it in ði er
si jər priti feis
rən mai fiŋɡər θru jər her

mai lʌvᵊr
mai laif
mai beibi
mai waif
ju left mi, aim taid
kəz ai nou ðət it ǰəst eint rait

<[sam> ənd kristinə: <]>
ai wəz θiŋkiŋ əbaut ju
θiŋkiŋ əbaut mi
θiŋkiŋ əbaut əz
hwʌt wi ɡɑnə bi
oupən mai aiz…
it wəz ounli ǰəst ə drim

sou ai trævəl bæk daun ðət roud
wəl ju kəm bæk?
nou wʌn nouz
ai rilaiz, it wəz ounli ǰəst ə drim

<[christina>: <]>
raidiŋ mæn
ai swer ai si jər feis ət evri tərn
ai trai tə ɡet mai ʌšər ai kən let it bərn
ənd ai ǰəst houp ju noutis ðət jər ði ounli wʌn ai jərn fɔr
ou ai mis hər hwen wəl ai lərn?

didənt ɡiv ju ɔl mai lʌv
ai ɡes nau ai ɡɑt mai peibæk
nau aim in ðə kləb θiŋkiŋ ɔl əbaut ju beibi
hei
ju wər sou izi tə lʌv
bət weit, ai ɡes ðət lʌv wɑzənt ənəf
aim ɡouiŋ θru it evri taim ðət aim əloun
ənd nau aim wišiŋ ðət jud pik ʌp ðə foun
bət ju meid ə dəsižən ðət ju wɒntəd tə muv ɑn
kəz ai wəz rɒŋ

<[sam> ənd kristinə: <]>
ai wəz θiŋkiŋ əbaut ju
θiŋkiŋ əbaut mi
θiŋkiŋ əbaut əz
hwʌt wi ɡɑnə bi
oupən mai aiz…
it wəz ounli ǰəst ə drim

sou ai trævəl bæk daun ðət roud
wəl ju kəm bæk?
nou wʌn nouz
ai rilaiz, it wəz ounli ǰəst ə drim

if ju evᵊr lʌvd sʌmbɑdi put jər hændz ʌp <[x2]>
ənd nau ðer ɡɒn ənd jər wišiŋ ju kəd ɡiv ðəm evriθiŋ
ou, <[christina>: <]> if ju evᵊr lʌvd sʌmbɑdi put jər hændz <up]> <x2]>
<[sam>: <]> if ju evᵊr lʌvd sʌmbɑdi put jər hændz ʌp <[x2]>
<[sam> ənd kristinə: <]>
ənd nau ðer ɡɒn ənd jər <wishinh> ju kəd ɡiv ðəm evriθiŋ…

<[sam> ənd kristinə: <]>
ai wəz θiŋkiŋ əbaut ju
θiŋkiŋ əbaut mi
θiŋkiŋ əbaut əz
hwʌt wi ɡɑnə bi?
oupən mai aiz… <[christina>: <]> oupən mai aiz
it wəz ounli ǰəst ə drim <[sam>: <]> its ǰəst ə drim
sou ai trævəl bæk daun ðət roud <[christina>: <]> trævəl bæk, <[sam>: <]> trævəl bæk
hwen ju kəm bæk? <[christina>: <]> daun ðə roud, <[sam>: <]> daun ðə roud
nou wʌn nouz <[sam>: <]> nou wʌn nouz
ai rilaiz, it wəz ounli ǰəst ə drim <[sam>: <]> nou, nou, nou, nou

ai wəz θiŋkiŋ əbaut ju <[christina>: <]> <woooo>
θiŋkiŋ əbaut mi
θiŋkiŋ əbaut əz <[sam>: <]> <whooooo>
hwʌt wi ɡɑnə bi <[sam>: <]> jæ
oupən mai aiz… <[christina>: <]> oupən mai aiz, <[sam>: <]> oupən mai aiz…
it wəz ounli ǰəst ə drim <[christina>: <]> ǰəst ə drim

sou ai trævəl bæk daun ðət roud <[sam>: <]> <whoo>
wəl ju kəm bæk?
nou wʌn nouz
ai rilaiz, <[sam>: <]> rilaiz
it wəz ounli ǰəst ə drim
<[sam>: <]> it wəz ounli ǰəst, ounli ǰəst ə drim

<[sam> ənd kristinə: <]>
<nooooo>, ou
it wəz ounli ǰəst ə drim

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!