pronunciaciones

Justin Bieber-Baby-Ludacris-Pronunciación Letra Traducción y Video

Justin Bieber-Baby-Ludacris-Como Aprender a Cantarla

JUSTIN BIEBER LYRICS
“Baby”
(feat. Ludacris)

Oh whoa [x3]

You know you love me, I know you care
Just shout whenever, and I’ll be there
You are my love, you are my heart
And we would never ever ever be apart

Are we an item? Girl, quit playing
We’re just friends, what are you saying?
Say there’s another and look right in my eyes
My first love broke my heart for the first time
And I was like…

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

Oh, for you I would have done whatever
And I just can’t believe we ain’t together
And I wanna play it cool, but I’m losin’ you
I’ll buy you anything, I’ll buy you any ring
And I’m in pieces, baby fix me
And just shake me ‘til you wake me from this bad dream
I’m going down, down, down, down
And I just can’t believe my first love won’t be around

And I’m like
Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

[Ludacris:]
Luda! When I was 13, I had my first love,
There was nobody that compared to my baby
And nobody came between us or could ever come above
She had me going crazy, oh, I was star-struck,
She woke me up daily, don’t need no Starbucks.
She made my heart pound, it skipped a beat when I see her in the street and
At school on the playground but I really wanna see her on the weekend.
She knows she got me dazing cause she was so amazing
And now my heart is breaking but I just keep on saying…

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

Baby, baby, baby oooh
Like baby, baby, baby nooo
Like baby, baby, baby oooh
I thought you’d always be mine (mine)

I’m gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Now I’m all gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Now I’m all gone (Yeah Yeah Yeah, Yeah Yeah Yeah)
Now I’m all gone (gone, gone, gone…)
I’m gone

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ǰʌstən bibər liriks
beibi
fit. <ludacris>

ou wou <[x3]>

ju nou ju lʌv mi, ai nou ju ker
ǰəst šaut hwenevᵊr, ənd ail bi ðer
ju ər mai lʌv, ju ər mai hɑrt
ənd wi wud nevər evᵊr evᵊr bi əpɑrt

ər wi ən aitəm? ɡərl, kwit pleiiŋ
wir ǰəst frendz, hwʌt ər ju seiiŋ?
sei ðerz ənʌðᵊr ənd luk rait in mai aiz
mai fərst lʌv brouk mai hɑrt fər ðə fərst taim
ənd ai wəz laik…

beibi, beibi, beibi u
laik beibi, beibi, beibi <nooo>
laik beibi, beibi, beibi u
ai θɔt jud ɔlweiz bi main main

beibi, beibi, beibi u
laik beibi, beibi, beibi <nooo>
laik beibi, beibi, beibi u
ai θɔt jud ɔlweiz bi main main

ou, fər ju ai wud həv dən hwʌtevᵊr
ənd ai ǰəst kænt bəliv wi eint təɡeðər
ənd ai wɑnə plei it kul, bət aim <losin> ju
ail bai ju eniθiŋ, ail bai ju eni riŋ
ənd aim in pisəz, beibi fiks mi
ənd ǰəst šeik mi til ju weik mi frəm ðis bæd drim
aim ɡouiŋ daun, daun, daun, daun
ənd ai ǰəst kænt bəliv mai fərst lʌv wount bi əraund

ənd aim laik
beibi, beibi, beibi u
laik beibi, beibi, beibi <nooo>
laik beibi, beibi, beibi u
ai θɔt jud ɔlweiz bi main main

beibi, beibi, beibi u
laik beibi, beibi, beibi <nooo>
laik beibi, beibi, beibi u
ai θɔt jud ɔlweiz bi main main

<[ludacris>: <]>
<luda>! hwen ai wəz θərtin, ai həd mai fərst lʌv,
ðər wəz noubədi ðət kəmperd tə mai beibi
ənd noubədi keim bitwin əz ɔr kəd evᵊr kəm əbʌv
ši həd mi ɡouiŋ kreizi, ou, ai wəz stɑrstrək,
ši wouk mi ʌp deili, dount nid nou stɑrbəks.
ši meid mai hɑrt paund, it skipt ə bit hwen ai si hər in ðə strit ænd
ət skul ɑn ðə pleiɡraund bət ai rili wɑnə si hər ɑn ðə wikend.
ši nouz ši ɡɑt mi deiziŋ kəz ši wəz sou əmeiziŋ
ənd nau mai hɑrt s breikiŋ bət ai ǰəst kip ɑn seiiŋ…

beibi, beibi, beibi u
laik beibi, beibi, beibi <nooo>
laik beibi, beibi, beibi u
ai θɔt jud ɔlweiz bi main main

beibi, beibi, beibi u
laik beibi, beibi, beibi <nooo>
laik beibi, beibi, beibi u
ai θɔt jud ɔlweiz bi main main

aim ɡɒn jæ jæ jæ, jæ jæ jæ
nau aim ɔl ɡɒn jæ jæ jæ, jæ jæ jæ
nau aim ɔl ɡɒn jæ jæ jæ, jæ jæ jæ
nau aim ɔl ɡɒn ɡɒn, ɡɒn, ɡɒn…
aim ɡɒn

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!