Justin Bieber – One Life-Pronunciación Letra Traducción

Justin Bieber – One Life-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Justin Bieber Lyrics
“One Life”

So girl
You just be honest with me, I know we can make this work
I love you

I know that you afraid, babe
But you don’t need to be saved, babe
You just need someone who understands
And I think I need the same, babe
Show me where you at, let’s keep it honest
Home is where you at and that’s a promise
Open up and never keep it from us
Nothing left between us, baby, nothing
Tell me what you want, let’s keep it gangsta
Tell me who created you, I’d thank her
Open up and never keep it from us
Nothing left between us, baby

Hopefully you’ll give me a chance
All I want is love and romance
I wanna give it all, give it all to you

I wanna dream what you dream
Go where you’re going
I only have one life
And I only wanna live it with you
I wanna sleep where you sleep
Connect with your soul
The only thing I want in life
I only wanna live it with you
Oh yeah, oh yeah
I only wanna live it with you
Only wanna live it with you

Tell me what you want, I can’t believe it
I know that if we make it there’s a reason
Sometimes the sun shines, baby
Sometimes it ain’t breezy
I hope that maybe this time it may be different
I told you I’mma make it, that commitment
Yeah, you took your shot and didn’t miss it
Ain’t nothing more attractive than ambition

Hopefully you’ll give me a chance
All I want is love and romance
I wanna give it all, give it all to you

I wanna dream what you dream
Go where you’re going
I only have one life
And I only wanna live it with you
I wanna sleep where you sleep
Connect with your soul
The only thing I want in life
I only wanna live it with you
Oh yeah, oh yeah
I only wanna live it with you
Only wanna live it with you

If I came to your crib would you open the door?
I don’t wanna go down that road no more
Said you wanted it bad, but girl I wanted it more
You’re the only one I wanna be with, yeah, yeah

I wanna dream what you dream
Go where you’re going
I only have one life
And I only wanna live it with you
I wanna sleep where you sleep
Connect with your soul
The only thing I want in life
I only wanna live it with you
Oh yeah, oh yeah
I only wanna live it with you
Only wanna live it with you

#Pronunciación de la Canción

 

ǰʌstən bibər liriks
wʌn laif
sou ɡərl
ju ǰəst bi ɑnəst wiθ mi, ai nou wi kən meik ðis wərk
ai lʌv ju
ai nou ðət ju əfreid, beib
bət ju dount nid tə bi seivd, beib
ju ǰəst nid sʌmwən hu ʌndərstændz
ənd ai θiŋk ai nid ðə seim, beib
šou mi hweᵊr ju æt, lets kip it ɑnəst
houm z hweᵊr ju ət ənd ðæts ə prɑməs
oupən ʌp ənd nevər kip it frəm əz
nʌθiŋ left bitwin əz, beibi, nʌθiŋ
tel mi hwʌt ju wɑnt, lets kip it ɡæŋstə
tel mi hu krieitəd ju, aid θæŋk hər
oupən ʌp ənd nevər kip it frəm əz
nʌθiŋ left bitwin əz, beibi
houpfəli jul ɡiv mi ə čæns
ɔl ai wɑnt s lʌv ənd roumæns
ai wɑnə ɡiv it ɔl, ɡiv it ɔl tə ju
ai wɑnə drim hwʌt ju drim
ɡou hweᵊr jər ɡouiŋ
ai ounli həv wʌn laif
ənd ai ounli wɑnə laiv it wiθ ju
ai wɑnə slip hweᵊr ju slip
kənekt wiθ jər soul
ði ounli θiŋ ai wɑnt in laif
ai ounli wɑnə laiv it wiθ ju
ou jæ, ou jæ
ai ounli wɑnə laiv it wiθ ju
ounli wɑnə laiv it wiθ ju
tel mi hwʌt ju wɑnt, ai kænt bəliv it
ai nou ðət if wi meik it ðerz ə rizən
səmtaimz ðə sən šainz, beibi
səmtaimz it eint brizi
ai houp ðət meibi ðis taim it mei bi difərənt
ai tould ju <imma> meik it, ðət kəmitmənt
jæ, ju tuk jər šɑt ənd didənt mis it
eint nʌθiŋ mɔr ətræktiv ðən æmbišən
houpfəli jul ɡiv mi ə čæns
ɔl ai wɑnt s lʌv ənd roumæns
ai wɑnə ɡiv it ɔl, ɡiv it ɔl tə ju
ai wɑnə drim hwʌt ju drim
ɡou hweᵊr jər ɡouiŋ
ai ounli həv wʌn laif
ənd ai ounli wɑnə laiv it wiθ ju
ai wɑnə slip hweᵊr ju slip
kənekt wiθ jər soul
ði ounli θiŋ ai wɑnt in laif
ai ounli wɑnə laiv it wiθ ju
ou jæ, ou jæ
ai ounli wɑnə laiv it wiθ ju
ounli wɑnə laiv it wiθ ju
if ai keim tə jər krib wud ju oupən ðə dɔr?
ai dount wɑnə ɡou daun ðət roud nou mɔr
sed ju wɒntəd it bæd, bət ɡərl ai wɒntəd it mɔr
jər ði ounli wʌn ai wɑnə bi wiθ, jæ, jæ
ai wɑnə drim hwʌt ju drim
ɡou hweᵊr jər ɡouiŋ
ai ounli həv wʌn laif
ənd ai ounli wɑnə laiv it wiθ ju
ai wɑnə slip hweᵊr ju slip
kənekt wiθ jər soul
ði ounli θiŋ ai wɑnt in laif
ai ounli wɑnə laiv it wiθ ju
ou jæ, ou jæ
ai ounli wɑnə laiv it wiθ ju
ounli wɑnə laiv it wiθ ju
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!