Justin Bieber-Purpose-Pronunciación Letra Traducción y Video

Justin Bieber-Purpose-Cursos de Inglés Gratis

JUSTIN BIEBER LYRICS
“Purpose”

Feeling like I’m breathing my last breath
Feeling like I’m walking my last steps
Look at all of these tears I’ve wept
Look at all the promises that I’ve kept

I put my heart into your hands
Here’s my soul to keep
I let you in with all that I can
You’re not hard to reach
And you bless me with the best gift
That I’ve ever known
You give me purpose
Yeah, you’ve given me purpose

Thinking my journey’s come to an end
Sending out a farewell to my friends, for inner peace
Ask you to forgive me for my sins, oh would you please?
I’m more than grateful for the time we spent, my spirit’s at ease

I put my heart into your hands
Learn the lessons you teach
No matter when, wherever I am
You’re not hard to reach
And you’ve given me the best gift
That I’ve ever known
You give me purpose everyday
You give me purpose in every way

Oh, you are my everything
Oh, you are my everything

[Spoken:]
I don’t know if this is wrong because someone else is telling me that it’s wrong but I feel this so let me just like, try my best not to let this happen again. We weren’t necessarily put in the best position to make the best decisions.

You can’t be hard on yourself for these were the cards that you were given so you have to understand that these, like… that’s not who you are. You know you’re trying to be the best you can be but that’s all you can do. If you don’t give it all you got, you’re only cheating yourself. Give it all you got, but if it ends up happening, it ends up happening.

That’s what—that’s what’s happening with me. It’s like God I’m giving it all I got, sometimes I’m weak and I’m gonna do it, and it’s like I’m not giving myself grace, I’m just like understanding, that’s just how it is.

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

ǰʌstən bibər liriks
pərpəs

filiŋ laik aim briðiŋ mai læst breθ
filiŋ laik aim wɔkiŋ mai læst steps
luk ət ɔl əv ðiz tirz aiv wept
luk ət ɔl ðə prɑməsəz ðət aiv kept

ai put mai hɑrt intu jər hændz
hiərz mai soul tə kip
ai let ju in wiθ ɔl ðət ai kæn
jər nɑt hɑrd tə rič
ənd ju bles mi wiθ ðə best ɡift
ðət aiv evᵊr noun
ju ɡiv mi pərpəs
jæ, juv ɡivən mi pərpəs

θiŋkiŋ mai ǰərniiz kəm tə ən end
sendiŋ aut ə ferwel tə mai frendz, fər inər pis
æsk ju tə fərɡiv mi fər mai sinz, ou wud ju pliz?
aim mɔr ðən ɡreitfəl fər ðə taim wi spent, mai spirətiz ət iz

ai put mai hɑrt intu jər hændz
lərn ðə lesənz ju tič
nou mætər hwen, werevər ai æm
jər nɑt hɑrd tə rič
ənd juv ɡivən mi ðə best ɡift
ðət aiv evᵊr noun
ju ɡiv mi pərpəs evridei
ju ɡiv mi pərpəs in evri wei

ou, ju ər mai evriθiŋ
ou, ju ər mai evriθiŋ

<[spoken>: <]>
ai dount nou if ðis iz rɒŋ bikɒz sʌmwən els iz teliŋ mi ðət its rɒŋ bət ai fil ðis sou let mi ǰəst laik, trai mai best nɑt tə let ðis hæpən əɡen. wi wərənt nesəserəli put in ðə best pəzišən tə meik ðə best dəsižənz.

ju kænt bi hɑrd ɑn jərself fər ðiz wər ðə kɑrdz ðət ju wər ɡivən sou ju həv tə ʌndərstænd ðət ðiz, laik… ðæts nɑt hu ju ɑr. ju nou jər traiiŋ tə bi ðə best ju kən bi bət ðæts ɔl ju kən du. if ju dount ɡiv it ɔl ju ɡɑt, jər ounli čitiŋ jərself. ɡiv it ɔl ju ɡɑt, bət if it endz ʌp hæpəniŋ, it endz ʌp hæpəniŋ.

ðæts hwʌt ðæts hwʌts hæpəniŋ wiθ mi. its laik ɡɑd aim ɡiviŋ it ɔl ai ɡɑt, səmtaimz aim wik ənd aim ɡɑnə də it, ənd its laik aim nɑt ɡiviŋ maiself ɡreis, aim ǰəst laik ʌndərstændiŋ, ðæts ǰəst hau it iz.

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!