Justin Bieber – Yummy- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Justin Bieber – Yummy- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Justin Bieber Lyrics
“Yummy”


Yeah, you got that yummy, yum
That yummy, yum
That yummy, yummy
Yeah, you got that yummy, yum
That yummy, yum
That yummy, yummy

Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
In the morning or late
Say the word, on my way

Bonafide stallion
Ain’t in no stable, no, you stay on the run
Ain’t on the side, you’re number one
Yeah, every time I come around, you get it done

Fifty-fifty, love the way you split it
Hundred racks, help me spend it, babe
Light a match, get litty, babe
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

Yeah, you got that yummy, yum
That yummy, yum
That yummy, yummy
Yeah, you got that yummy, yum
That yummy, yum
That yummy, yummy

Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe
In the morning or late
Say the word, on my way

Standing up, keep me on the rise
Lost control of myself, I’m compromised
You’re incriminated, no disguise
And you ain’t never running low on supplies

Fifty-fifty, love the way you split it
Hundred racks, help me spend it, babe
Light a match, get litty, babe
That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah
Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

Yeah, you got that yummy, yum
That yummy, yum
That yummy, yummy (And you stay flexing on me)
Yeah, you got that yummy, yum
That yummy, yum
That yummy, yummy

Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah babe)
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah babe)
In the morning or late
Say the word, on my way

Hop in the Lambo’, I’m on my way
Drew House slippers on with a smile on my face
I’m elated that you are my lady
You got the yum, yum, yum, yum
You got the yum, yum, yum, whoa
Whoa-ooh

Yeah, you got that yummy, yum
That yummy, yum
That yummy, yummy
Yeah, you got that yummy, yum
That yummy, yum
That yummy, yummy

Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah babe)
Any night, any day
Say the word, on my way
Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah babe)
In the morning or late
Say the word, on my way

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

ǰʌstən bibər liriks
jʌmi

jæ, ju ɡɑt ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jʌmi
jæ, ju ɡɑt ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jʌmi

sei ðə wərd, ɑn mai wei
jæ beib, jæ beib, jæ beib
eni nait, eni dei
sei ðə wərd, ɑn mai wei
jæ beib, jæ beib, jæ beib
in ðə mɔrniŋ ɔr leit
sei ðə wərd, ɑn mai wei

bɑnəfaid stæljən
eint in nou steibəl, nou, ju stei ɑn ðə rən
eint ɑn ðə said, jər nʌmbᵊr wʌn
jæ, evri taim ai kəm əraund, ju ɡet it dən

fifti, lʌv ðə wei ju split it
hʌndrəd ræks, help mi spend it, beib
lait ə mæč, ɡet liti, beib
ðət ǰet set, wɑč ðə sʌnset kində, jæ, jæ
rɑlin aiz bæk in mai hed, meik mai touz kərl, jæ, jæ

jæ, ju ɡɑt ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jʌmi
jæ, ju ɡɑt ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jʌmi

sei ðə wərd, ɑn mai wei
jæ beib, jæ beib, jæ beib
eni nait, eni dei
sei ðə wərd, ɑn mai wei
jæ beib, jæ beib, jæ beib
in ðə mɔrniŋ ɔr leit
sei ðə wərd, ɑn mai wei

stændiŋ ʌp, kip mi ɑn ðə raiz
lɒst kəntroul əv maiself, aim kɑmprəmaizd
jər inkrimineitid, nou disɡaiz
ənd ju eint nevər rʌniŋ lou ɑn səplaiz

fifti, lʌv ðə wei ju split it
hʌndrəd ræks, help mi spend it, beib
lait ə mæč, ɡet liti, beib
ðət ǰet set, wɑč ðə sʌnset kində, jæ, jæ
rɑlin aiz bæk in mai hed, meik mai touz kərl, jæ, jæ

jæ, ju ɡɑt ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jʌmi ənd ju stei fleksiŋ ɑn mi
jæ, ju ɡɑt ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jʌmi

sei ðə wərd, ɑn mai wei
jæ beib, jæ beib, jæ beib jæ beib
eni nait, eni dei
sei ðə wərd, ɑn mai wei
jæ beib, jæ beib, jæ beib jæ beib
in ðə mɔrniŋ ɔr leit
sei ðə wərd, ɑn mai wei

hɑp in ðə <lambo>, aim ɑn mai wei
dru haus slipərz ɑn wiθ ə smail ɑn mai feis
aim əleitəd ðət ju ər mai leidi
ju ɡɑt ðə jəm, jəm, jəm, jəm
ju ɡɑt ðə jəm, jəm, jəm, wou
<whoa-ooh>

jæ, ju ɡɑt ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jʌmi
jæ, ju ɡɑt ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jəm
ðət jʌmi, jʌmi

sei ðə wərd, ɑn mai wei
jæ beib, jæ beib, jæ beib jæ beib
eni nait, eni dei
sei ðə wərd, ɑn mai wei
jæ beib, jæ beib, jæ beib jæ beib
in ðə mɔrniŋ ɔr leit
sei ðə wərd, ɑn mai wei

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!