Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Justin Timberlake-Cry Me a River-Pronunciación Letra Traducción y Video

Justin Timberlake-Cry Me a River-Como Aprender a Cantarla

JUSTIN TIMBERLAKE LYRICS
“Cry Me A River”

You were my sun
You were my earth
But you didn’t know all the ways I loved you, no
So you took a chance
And made other plans
But I bet you didn’t think that they would come crashing down, no

You don’t have to say, what you did,
I already know, I found out from him
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
And don’t it make you sad about it

You told me you loved me
Why did you leave me, all alone
Now you tell me you need me
When you call me, on the phone
Girl I refuse, you must have me confused
With some other guy
Your bridges were burned, and now it’s your turn
To cry, cry me a river
Cry me a river-er
Cry me a river
Cry me a river-er, yea yea

I know that they say
That somethings are better left unsaid
It wasn’t like you only talked to him and you know it
(Don’t act like you don’t know it)
All of these things people told me
Keep messing with my head
(Messing with my head)
You should’ve picked honesty
Then you may not have blown it
(Yea..)

You don’t have to say, what you did,
(Don’t have to say, what you did)
I already know, I found out from him
(I already know, uh)
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
(No chance, you and me)
And don’t it make you sad about it

You told me you loved me
Why did you leave me, all alone
(All alone)
Now you tell me you need me
When you call me, on the phone
(When you call me on the phone)
Girl I refuse, you must have me confused
With some other guy
(I’m not like them baby)
Your bridges were burned, and now it’s your turn
(It’s your turn)
To cry, cry me a river
(Go on and just)
Cry me a river-er
(Go on and just)
Cry me a river
(Baby go on and just)
Cry me a river-er, yea yea

Oh
(Oh)
The damage is done
So I guess I be leaving
Oh
(Oh)
The damage is done
So I guess I be leaving
Oh
(Oh)
The damage is done
So I guess I be leaving
Oh
(Oh)
The damage is done
So I guess I be… leaving

You don’t have to say, what you did,
(Don’t have to say, what you did)
I already know, I found out from him
(I already know, uh)
Now there’s just no chance, for you and me, there’ll never be
(No chance, you and me)
And don’t it make you sad about it

Cry me a river
(Go on and just)
Cry me a river-er
(Baby go on and just)
Cry me a river
(You can go on and just)
Cry me a river-er, yea yea

Cry me a river
(Baby go on and just)
Cry me a river-er
(Go on and just)
Cry me a river
(Cause I’ve already cried)
Cry me a river-er, yea yea
(Ain’t gonna cry no more, yea-yea)

Cry me a river
Cry me a river, oh
Cry me a river, oh
Cry me a river, oh

Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)

Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river, oh
(Cry me, cry me)
Cry me a river
(Cry me, cry me)

#Pronunciación de Nivel Avanzado

ǰʌstən timbərlek liriks
krai mi ə rivər

ju wər mai sən
ju wər mai ərθ
bət ju didənt nou ɔl ðə weiz ai lʌvd ju, nou
sou ju tuk ə čæns
ənd meid ʌðᵊr plænz
bət ai bet ju didənt θiŋk ðət ðei wud kəm kræšiŋ daun, nou

ju dount həv tə sei, hwʌt ju did,
ai ɒlredi nou, ai faund aut frəm im
nau ðerz ǰəst nou čæns, fər ju ənd mi, ðerəl nevər bi
ənd dount it meik ju sæd əbaut it

ju tould mi ju lʌvd mi
wai did ju liv mi, ɔl əloun
nau ju tel mi ju nid mi
hwen ju kɒl mi, ɑn ðə foun
ɡərl ai rəfjuz, ju məst həv mi kənfjuzd
wiθ səm ʌðᵊr ɡai
jər briǰəz wər bərnd, ənd nau its jər tərn
tə krai, krai mi ə rivər
krai mi ə <river-er>
krai mi ə rivər
krai mi ə <river-er>, jei jei

ai nou ðət ðei sei
ðət səmθiŋz ər betər left ənsed
it wɑzənt laik ju ounli tɔkt tə im ənd ju nou it
dount ækt laik ju dount nou it
ɔl əv ðiz θiŋz pipəl tould mi
kip mesiŋ wiθ mai hed
mesiŋ wiθ mai hed
ju šudəv pikt ɑnəsti
ðen ju mei nɑt həv bloun it
jei..

ju dount həv tə sei, hwʌt ju did,
dount həv tə sei, hwʌt ju did
ai ɒlredi nou, ai faund aut frəm im
ai ɒlredi nou, ə
nau ðerz ǰəst nou čæns, fər ju ənd mi, ðerəl nevər bi
nou čæns, ju ənd mi
ənd dount it meik ju sæd əbaut it

ju tould mi ju lʌvd mi
wai did ju liv mi, ɔl əloun
ɔl əloun
nau ju tel mi ju nid mi
hwen ju kɒl mi, ɑn ðə foun
hwen ju kɒl mi ɑn ðə foun
ɡərl ai rəfjuz, ju məst həv mi kənfjuzd
wiθ səm ʌðᵊr ɡai
aim nɑt laik ðəm beibi
jər briǰəz wər bərnd, ənd nau its jər tərn
its jər tərn
tə krai, krai mi ə rivər
ɡou ɑn ənd ǰəst
krai mi ə <river-er>
ɡou ɑn ənd ǰəst
krai mi ə rivər
beibi ɡou ɑn ənd ǰəst
krai mi ə <river-er>, jei jei

ou
ou
ðə dæməǰ iz dən
sou ai ɡes ai bi liviŋ
ou
ou
ðə dæməǰ iz dən
sou ai ɡes ai bi liviŋ
ou
ou
ðə dæməǰ iz dən
sou ai ɡes ai bi liviŋ
ou
ou
ðə dæməǰ iz dən
sou ai ɡes ai bi… liviŋ

ju dount həv tə sei, hwʌt ju did,
dount həv tə sei, hwʌt ju did
ai ɒlredi nou, ai faund aut frəm im
ai ɒlredi nou, ə
nau ðerz ǰəst nou čæns, fər ju ənd mi, ðerəl nevər bi
nou čæns, ju ənd mi
ənd dount it meik ju sæd əbaut it

krai mi ə rivər
ɡou ɑn ənd ǰəst
krai mi ə <river-er>
beibi ɡou ɑn ənd ǰəst
krai mi ə rivər
ju kən ɡou ɑn ənd ǰəst
krai mi ə <river-er>, jei jei

krai mi ə rivər
beibi ɡou ɑn ənd ǰəst
krai mi ə <river-er>
ɡou ɑn ənd ǰəst
krai mi ə rivər
kəz aiv ɒlredi kraid
krai mi ə <river-er>, jei jei
eint ɡɑnə krai nou mɔr, <yea-yea>

krai mi ə rivər
krai mi ə rivər, ou
krai mi ə rivər, ou
krai mi ə rivər, ou

krai mi ə rivər, ou
krai mi, krai mi
krai mi ə rivər, ou
krai mi, krai mi
krai mi ə rivər, ou
krai mi, krai mi
krai mi ə rivər, ou
krai mi, krai mi

krai mi ə rivər, ou
krai mi, krai mi
krai mi ə rivər, ou
krai mi, krai mi
krai mi ə rivər
krai mi, krai mi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!