Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Justin Timberlake-Never Again-Pronunciación Letra Traducción y Video

Justin Timberlake-Never Again-Clases de Inglés Básico con Pronunciaciones de Canciones

JUSTIN TIMBERLAKE LYRICS
“Never Again”

Would have given up my life for you
Guess it’s true what they say about love

It’s blind
Girl, you lied straight to my face
Looking in my eyes
And I believed you ‘cause I loved you more than life
And all you had to do
Was apologize

You didn’t say you’re sorry
I don’t understand
You don’t care that you hurt me
And now I’m half the man
That I used to be when it was you and me
You didn’t love me enough
My heart may never mend
And you’ll never get to love me, again

No, no, no, no, no, no

Sadness has me at the end of the line
Helpless watched you break this heart of mine
And loneliness only wants you back here with me
Common sense knows that you’re not good enough for me
And all you had to do
Was apologize, and mean it

But you didn’t say you’re sorry
I don’t understand
You don’t care that you hurt me
And now I’m half the man
That I used to be when it was you and me
You didn’t love me enough
My heart may never mend
And you’ll never get to love me

I wish like hell I could go back in time
Maybe then I could see how
Forgiveness says that I should give you one more try
But it’s too late, it’s over now

You didn’t say you’re sorry
I don’t understand
You don’t care that you hurt me
And now I’m half the man
That I used to be when it was you and me
You didn’t love me enough
My heart may never mend
And you’ll never get to love me
Again

Again, yeah, yeah
Again, again, again, yeah, yeah, yeah
Never get to love me

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

 
ǰʌstən timbərlek liriks
nevər əɡen

wud həv ɡivən ʌp mai laif fər ju
ɡes its tru hwʌt ðei sei əbaut lʌv
its blaind
ɡərl, ju laid streit tə mai feis
lukiŋ in mai aiz
ənd ai bəlivd ju kəz ai lʌvd ju mɔr ðən laif
ənd ɔl ju həd tə du
wəz əpɑləǰaiz

ju didənt sei jər sɑri
ai dount ʌndərstænd
ju dount ker ðət ju hərt mi
ənd nau aim hæf ðə mæn
ðət ai just tə bi hwen it wəz ju ənd mi
ju didənt lʌv mi ənəf
mai hɑrt mei nevər mend
ənd jul nevər ɡet tə lʌv mi, əɡen

nou, nou, nou, nou, nou, nou

sædnəs həz mi ət ði end əv ðə lain
helpləs wɑčt ju breik ðis hɑrt əv main
ənd lounlinəs ounli wɑnts ju bæk hiər wiθ mi
kɑmən sens nouz ðət jər nɑt ɡud ənəf fər mi
ənd ɔl ju həd tə du
wəz əpɑləǰaiz, ənd min it

bət ju didənt sei jər sɑri
ai dount ʌndərstænd
ju dount ker ðət ju hərt mi
ənd nau aim hæf ðə mæn
ðət ai just tə bi hwen it wəz ju ənd mi
ju didənt lʌv mi ənəf
mai hɑrt mei nevər mend
ənd jul nevər ɡet tə lʌv mi

ai wiš laik hel ai kəd ɡou bæk in taim
meibi ðen ai kəd si hau
fərɡivnəs sez ðət ai šəd ɡiv ju wʌn mɔr trai
bət its tu leit, its ouvᵊr nau

ju didənt sei jər sɑri
ai dount ʌndərstænd
ju dount ker ðət ju hərt mi
ənd nau aim hæf ðə mæn
ðət ai just tə bi hwen it wəz ju ənd mi
ju didənt lʌv mi ənəf
mai hɑrt mei nevər mend
ənd jul nevər ɡet tə lʌv mi
əɡen

əɡen, jæ, jæ
əɡen, əɡen, əɡen, jæ, jæ, jæ
nevər ɡet tə lʌv mi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!