como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Katy Perry-Bon Appetit-Migos-Pronunciación Letra Traducción y Video

Katy Perry-Bon Appétit-Migos-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

KATY PERRY LYRICS
“Bon Appetit”
(feat. Migos)

[Katy Perry:]
‘Cause I’m all that you want, boy
All that you can have, boy
Got me spread like a buffet
Bon a, bon appétit, baby
Appetite for seduction
Fresh out the oven
Melt in your mouth kind of lovin’
Bon a, bon appétit, baby

Looks like you’ve been starving
You’ve got those hungry eyes
You could use some sugar
‘Cause your levels ain’t right
I’m a five-star Michelin
A Kobe flown in
You want what I’m cooking, boy

Let me take you
Under candle light
We can wine and dine
A table for two
And it’s okay
If you take your time
Eat with your hands, fine
I’m on the menu

‘Cause I’m all that you want, boy
All that you can have, boy
Got me spread like a buffet
Bon a, bon appétit, baby
Appetite for seduction
Fresh out the oven
Melt in your mouth kind of lovin’
Bon a, bon appétit, baby

So you want some more
Well, I’m open 24
Wanna keep you satisfied
Customer’s always right
Hope you’ve got some room
For the world’s best cherry pie
Gonna hit that sweet tooth, boy

Let me take you
Under candle light
We can wine and dine
A table for two
And it’s okay
If you take your time
Eat with your hands, fine
I’m on the menu

‘Cause I’m all that you want, boy
All that you can have, boy
Got me spread like a buffet
Bon a, bon appétit, baby
Appetite for seduction
Fresh out the oven
Melt in your mouth kind of lovin’
Bon a, bon appétit, baby

‘Cause I’m all that you want, boy
All that you can have, boy
Got me spread like a buffet
Bon a, bon appétit, baby
Appetite for seduction
Fresh out the oven
Melt in your mouth kind of lovin’
Bon a, bon appétit, baby

[Quavo:]
Sweet potato pie
It’ll change your mind
Got you running to back for seconds
Every single night

[Takeoff:]
I’m the one they say can change your life
No waterfall, she drippin’ wet, you like my ice? (blast)
She say she want a Migo night now I ask her, “What’s the price?” (hold on)
If she do right told her get whatever you like

[Offset:]
I grab her legs and now divide, aight
Make her do a donut when she ride, aight
Looking at the eyes of a dime, make you blind
In her spine, and my diamonds change the climate

[Quavo:]
Sweet tooth, no tooth fairy
Whipped cream, no dairy
She got her hot light on screaming, “I’m ready”
But no horses, no carriage

[Katy Perry:]
‘Cause I’m all that you want, boy
All that you can have, boy
Got me spread like a buffet
Bon a, bon appétit, baby
Appetite for seduction
Fresh out the oven
Melt in your mouth kind of lovin’
Bon a, bon appétit, baby

Under candle light
Bon appétit, baby

#Pronunciación de Nivel Avanzado

keiti peri liriks
bɑn <appetit>
fit. <migos>

<[katy> peri: <]>
kəz aim ɔl ðət ju wɑnt, bɔi
ɔl ðət ju kən hæv, bɔi
ɡɑt mi spred laik ə bəfei
bɑn ei, bɑn <appétit>, beibi
æpətait fər sədəkšən
freš aut ði ʌvən
melt in jər mauθ kaind əv lovin
bɑn ei, bɑn <appétit>, beibi

luks laik juv bin stɑrviŋ
juv ɡɑt ðouz hʌŋɡri aiz
ju kəd jus səm šuɡər
kəz jər levəlz eint rait
aim ə <five-star> mišələn
ə koubi floun in
ju wɑnt hwʌt aim kukiŋ, bɔi

let mi teik ju
ʌndᵊr kændəl lait
wi kən wain ənd dain
ə teibəl fər tu
ənd its oukei
if ju teik jər taim
it wiθ jər hændz, fain
aim ɑn ðə menju

kəz aim ɔl ðət ju wɑnt, bɔi
ɔl ðət ju kən hæv, bɔi
ɡɑt mi spred laik ə bəfei
bɑn ei, bɑn <appétit>, beibi
æpətait fər sədəkšən
freš aut ði ʌvən
melt in jər mauθ kaind əv lovin
bɑn ei, bɑn <appétit>, beibi

sou ju wɑnt səm mɔr
wel, aim oupən twenti fɔr
wɑnə kip ju sætəsfaid
kəstəmərz ɔlweiz rait
houp juv ɡɑt səm rum
fər ðə wərldz best čeri pai
ɡɑnə hit ðət swit tuθ, bɔi

let mi teik ju
ʌndᵊr kændəl lait
wi kən wain ənd dain
ə teibəl fər tu
ənd its oukei
if ju teik jər taim
it wiθ jər hændz, fain
aim ɑn ðə menju

kəz aim ɔl ðət ju wɑnt, bɔi
ɔl ðət ju kən hæv, bɔi
ɡɑt mi spred laik ə bəfei
bɑn ei, bɑn <appétit>, beibi
æpətait fər sədəkšən
freš aut ði ʌvən
melt in jər mauθ kaind əv lovin
bɑn ei, bɑn <appétit>, beibi

kəz aim ɔl ðət ju wɑnt, bɔi
ɔl ðət ju kən hæv, bɔi
ɡɑt mi spred laik ə bəfei
bɑn ei, bɑn <appétit>, beibi
æpətait fər sədəkšən
freš aut ði ʌvən
melt in jər mauθ kaind əv lovin
bɑn ei, bɑn <appétit>, beibi

<[quavo>: <]>
swit pəteitou pai
itəl čeinǰ jər maind
ɡɑt ju rʌniŋ tə bæk fər sekəndz
evri siŋɡəl nait

<[takeoff>: <]>
aim ðə wʌn ðei sei kən čeinǰ jər laif
nou wɒtərfɒl, ši <drippin> wet, ju laik mai ais? blæst
ši sei ši wɑnt ə <migo> nait nau ai æsk hər, <“what>iz ðə prais? <”> hould ɑn
if ši də rait tould hər ɡet hwʌtevᵊr ju laik

<[offset>: <]>
ai ɡræb hər leɡz ənd nau divaid, <aight>
meik hər də ə dounʌt hwen ši raid, <aight>
lukiŋ ət ði aiz əv ə daim, meik ju blaind
in hər spain, ənd mai daiməndz čeinǰ ðə klaimət

<[quavo>: <]>
swit tuθ, nou tuθ feri
wipt krim, nou deri
ši ɡɑt hər hɑt lait ɑn skrimiŋ, <“im> <ready”>
bət nou hɔrsəz, nou kæriǰ

<[katy> peri: <]>
kəz aim ɔl ðət ju wɑnt, bɔi
ɔl ðət ju kən hæv, bɔi
ɡɑt mi spred laik ə bəfei
bɑn ei, bɑn <appétit>, beibi
æpətait fər sədəkšən
freš aut ði ʌvən
melt in jər mauθ kaind əv lovin
bɑn ei, bɑn <appétit>, beibi

ʌndᵊr kændəl lait
bɑn <appétit>, beibi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!