como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Katy Perry-California Gurls-Pronunciación Letra y Video para aprender a cantar en Inglés más rápido

Katy Perry-California Gurls-Clases de Idioma Inglés con la pronunciación de canciones y músicas

“California Gurls”
(feat. Snoop Dogg)

[Snoop Dogg:]
Greetings loved ones
Let’s take a journey

[Katy:]
I know a place
Where the grass is really greener
Warm, wet and wild
There must be something in the water
Sippin’ gin and juice
Laying underneath the palm trees (undone)
The boys break their necks
Tryna creep a little sneak peek (at us)

You could travel the world
But nothing comes close
To the golden coast
Once you party with us
You’ll be falling in love
Oooooh Oh Oooooh

California girls
We’re unforgettable
Daisy Dukes
Bikinis on top
Sun-kissed skin
So hot
We’ll melt your popsicle
Oooooh Oh Oooooh

California girls
We’re undeniable
Fine, fresh, fierce
We got it on lock
West Coast represent
Now put your hands up
Oooooh Oh Oooooh

Sex on the beach
We don’t mind sand in our stilettos
We freak in my jeep
Snoop Doggy Dogg on the stereo

You could travel the world
But nothing comes close
To the golden coast
Once you party with us
You’ll be falling in love
Oooooh Oh Oooooh

California girls
We’re unforgettable
Daisy Dukes
Bikinis on top
Sun-kissed skin
So hot
We’ll melt your popsicle
Oooooh Oh Oooooh

California girls
We’re undeniable
Fine, fresh, fierce
We got it on lock
West Coast represent
Now put your hands up
Oooooh Oh Oooooh

[Snoop Dogg:]
Toned, tan, fit and ready
Turn it up ‘cause it’s gettin’ heavy
Wild Wild West Coast
These are the girls I love the most
I mean the ones
I mean like she’s the one
Kiss her, touch her, squeeze her buns

The girl’s a freak
She drive a jeep
and live on the beach
I’m okay
I won’t play
I love the bait
just like I love LA
Venice Beach and Palm Springs
Summertime is everything

Homeboys
Bangin’ out
All that ass hangin’ out
Bikinis, zucchinis
Martinis, no weenies
Just the King and the Queeny
Katy my lady (yeah)
Lookie here baby (uh huh)
I’m all up on ya
‘Cause you’re representin’ California (oh yeah)

[Katy:]
California girls
We’re unforgettable
Daisy Dukes
Bikinis on top
Sun-kissed skin
So hot
We’ll melt your popsicle
Oooooh Oh Oooooh

California girls
We’re undeniable
Fine, fresh, fierce
We got it on lock
West Coast represent
(West Coast, west Coast)
Now put your hands up
Oooooh Oh Oooooh

[Snoop Dogg:]
(California, California)
California girls man
I really wish you all could be
California girls
(California)

kæləfɔrnjə <gurls>
fit. snup <dogg>

<[snoop> <dogg>: <]>
ɡritiŋz lʌvd wʌnz
lets teik ə ǰərni

<[katy>: <]>
ai nou ə pleis
hweᵊr ðə ɡræs iz rili ɡrinər
wɔrm, wet ənd waild
ðər məst bi sʌmθiŋ in ðə wɒtər
<sippin> ǰin ənd ǰus
leiiŋ ʌndərniθ ðə pɑm triz ʌndən
ðə bɔiz breik ðer neks
<tryna> krip ə litəl snik pik ət əz

ju kəd trævəl ðə wərld
bət nʌθiŋ kəmz klouz
tə ðə ɡouldən koust
wəns ju pɑrti wiθ əz
jul bi fɑliŋ in lʌv
<oooooh> ou <oooooh>

kæləfɔrnjə ɡərlz
wir ʌnfərɡetəbəl
deizi duks
bəkiniz ɑn tɑp
<sun-kissed> skin
sou hɑt
wil melt jər pɑpsikəl
<oooooh> ou <oooooh>

kæləfɔrnjə ɡərlz
wir ʌndənaiəbəl
fain, freš, firs
wi ɡɑt it ɑn lɑk
west koust reprəzent
nau put jər hændz ʌp
<oooooh> ou <oooooh>

seks ɑn ðə bič
wi dount maind sænd in auər stiletouz
wi frik in mai ǰip
snup dɒɡi <dogg> ɑn ðə steriou

ju kəd trævəl ðə wərld
bət nʌθiŋ kəmz klouz
tə ðə ɡouldən koust
wəns ju pɑrti wiθ əz
jul bi fɑliŋ in lʌv
<oooooh> ou <oooooh>

kæləfɔrnjə ɡərlz
wir ʌnfərɡetəbəl
deizi duks
bəkiniz ɑn tɑp
<sun-kissed> skin
sou hɑt
wil melt jər pɑpsikəl
<oooooh> ou <oooooh>

kæləfɔrnjə ɡərlz
wir ʌndənaiəbəl
fain, freš, firs
wi ɡɑt it ɑn lɑk
west koust reprəzent
nau put jər hændz ʌp
<oooooh> ou <oooooh>

<[snoop> <dogg>: <]>
tound, tæn, fit ənd redi
tərn it ʌp kəz its <gettin> hevi
waild waild west koust
ðiz ər ðə ɡərlz ai lʌv ðə moust
ai min ðə wʌnz
ai min laik šiz ðə wʌn
kis hər, təč hər, skwiz hər bənz

ðə ɡərlz ə frik
ši draiv ə ǰip
ənd laiv ɑn ðə bič
aim oukei
ai wount plei
ai lʌv ðə beit
ǰəst laik ai lʌv lɑ
venis bič ənd pɑm spriŋz
sʌmərtaim z evriθiŋ

houmbɔiz
<bangin> aut
ɔl ðət æs <hangin> aut
bəkiniz, zukiniz
martiniz, nou <weenies>
ǰəst ðə kiŋ ənd ðə <queeny>
keiti mai leidi jæ
<lookie> hiər beibi ə hə
aim ɔl ʌp ɑn jɑ
kəz jər <representin> kæləfɔrnjə ou jæ

<[katy>: <]>
kæləfɔrnjə ɡərlz
wir ʌnfərɡetəbəl
deizi duks
bəkiniz ɑn tɑp
<sun-kissed> skin
sou hɑt
wil melt jər pɑpsikəl
<oooooh> ou <oooooh>

kæləfɔrnjə ɡərlz
wir ʌndənaiəbəl
fain, freš, firs
wi ɡɑt it ɑn lɑk
west koust reprəzent
west koust, west koust
nau put jər hændz ʌp
<oooooh> ou <oooooh>

<[snoop> <dogg>: <]>
kæləfɔrnjə, kæləfɔrnjə
kæləfɔrnjə ɡərlz mæn
ai rili wiš ju ɔl kəd bi
kæləfɔrnjə ɡərlz
kæləfɔrnjə

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!