pronunciaciones

Katy Perry-Déjà Vu-Deja Vu-Deya Vu-Pronunciación Letra Traducción

Katy Perry-Déjà Vu-Deja Vu-Deya Vu-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Katy Perry Lyrics
“Déjà Vu”

I live off the echoes of your I love you’s
But I still feel the blows from all your don’t want to’s
When you’re drunk, you say I’m the one
Then you wake up
You suck my hope up in a vacuum

‘Cause every day’s the same
Definition of insane
I think we’re running on a loop
Deja vu
So tell me something new
Figure out the Rubik’s Cube
I think we’re running on a loop
Deja vu

Your words are like Chinese water torture
And there’s no finish line, always one more corner
Yeah, they slither like a centipede
Why do you keep me
At the end of a rope that keeps getting shorter?

‘Cause every day’s the same
Definition of insane
I think we’re running on a loop
Deja vu
So tell me something new
Figure out the Rubik’s Cube
I think we’re running on a loop
Deja vu

‘Cause every day’s the same
Definition of insane
I think we’re running on a loop
Deja vu
So tell me something new
Figure out the Rubik’s Cube
I think we’re running on a loop
Deja vu (deja deja deja vu)

‘Cause every day’s the same (every day’s the same)
Definition of insane (definition of insane)
I think we’re running on a loop
Deja vu (deja deja deja vu)
Deja vu

#Pronunciación

keiti peri liriks
<déjà> vu

ai laiv ɒf ði ekouz əv jər ai lʌv juiz
bət ai stil fil ðə blouz frəm ɔl jər dount wɑnt təz
hwen jər drəŋk, ju sei aim ðə wʌn
ðen ju weik ʌp
ju sək mai houp ʌp in ə vækjum

kəz evri deiz ðə seim
defənišən əv insein
ai θiŋk wir rʌniŋ ɑn ə lup
diǰə vu
sou tel mi sʌmθiŋ nu
fiɡjər aut ðə rubiks kjub
ai θiŋk wir rʌniŋ ɑn ə lup
diǰə vu

jər wərdz ər laik čainiz wɒtər tɔrčər
ənd ðerz nou finiš lain, ɔlweiz wʌn mɔr kɔrnər
jæ, ðei sliðər laik ə sentəpid
wai də ju kip mi
ət ði end əv ə roup ðət kips ɡetiŋ šɔrtər?

kəz evri deiz ðə seim
defənišən əv insein
ai θiŋk wir rʌniŋ ɑn ə lup
diǰə vu
sou tel mi sʌmθiŋ nu
fiɡjər aut ðə rubiks kjub
ai θiŋk wir rʌniŋ ɑn ə lup
diǰə vu

kəz evri deiz ðə seim
defənišən əv insein
ai θiŋk wir rʌniŋ ɑn ə lup
diǰə vu
sou tel mi sʌmθiŋ nu
fiɡjər aut ðə rubiks kjub
ai θiŋk wir rʌniŋ ɑn ə lup
diǰə vu diǰə diǰə diǰə vu

kəz evri deiz ðə seim evri deiz ðə seim
defənišən əv insein defənišən əv insein
ai θiŋk wir rʌniŋ ɑn ə lup
diǰə vu diǰə diǰə diǰə vu
diǰə vu

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!