como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Katy Perry-Swish Swish-Nicki Minaj-Pronunciación Letra Traducción y Video

Katy Perry-Swish Swish-Nicki Minaj-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

KATY PERRY LYRICS
“Swish Swish”
(feat. Nicki Minaj)

They know what is what
But they don’t know what is what
They just strut
What the fuck?

[Katy Perry:]
A tiger
Don’t lose no sleep
Don’t need opinions
From a shellfish or a sheep
Don’t you come for me
No, not today
You’re calculated
I got your number
‘Cause you’re a joker
And I’m a courtside killer queen
And you will kiss the ring
You best believe

So keep calm, honey, I’ma stick around
For more than a minute, get used to it
Funny my name keeps comin’ outcho mouth
‘Cause I stay winning
Lay ‘em up like

Swish, swish, bish
Another one in the basket
Can’t touch this
Another one in the casket

Your game is tired
You should retire
You’re ‘bout cute as
An old coupon expired
And karma’s not a liar
She keeps receipts

So keep calm, honey, I’ma stick around
For more than a minute, get used to it
Funny my name keeps comin’ outcho mouth
‘Cause I stay winning
Lay ‘em up like

Swish, swish, bish
Another one in the basket
Can’t touch this
Another one in the casket
Swish, swish, bish
Another one in the basket
Can’t touch this
Another one in the casket

They know what is what
But they don’t know what is what
Katy Perry
They just know what is what
Young Money
But they don’t know what is what
They just know what is what
But they don’t know what is what
They just strut
Hahaha, yo
What the fuck?

[Nicki Minaj:]
Pink Ferragamo sliders on deck
Silly rap beefs just get me more checks
My life is a movie, I’m never off set
Me and my amigos (no, not Offset)
Swish swish, aww I got them upset
But my shooters’ll make ‘em dance like dubstep
Swish, swish, aww, my haters is obsessed
‘Cause I make M’s, they get much less
Don’t be tryna double back
I already despise you
All that fake love you showin’
Couldn’t even disguise you
Ran? When? Nicki gettin’ tan
Mirror mirror who’s the fairest bitch in all the land?
Damn, man, this bitch is a Stan
Muah, muah, the generous queen will kiss a fan
Ass goodbye, I’ma be riding by
I’ma tell my …Biggz, yeah that’s tha guy
A star’s a star, da ha da ha
They never thought the swish god would take it this far
Get my pimp cup, this is pimp shit, baby
I only rock with Queens, so I’m makin’ hits with Katy

[Katy Perry:]
Swish, swish, bish
Another one in the basket
Can’t touch this
Another one in the casket

They know what is what
Do they know?
But they don’t know what is what
They just know what is what
But they don’t know what is what
They just know what is what
But they don’t know what is what
They just strut
What the…

#Pronunciación de Nivel Avanzado

keiti peri liriks
swiš swiš
fit. niki <minaj>

ðei nou hwʌt s hwʌt
bət ðei dount nou hwʌt s hwʌt
ðei ǰəst strət
hwʌt ðə fək?

<[katy> peri: <]>
ə taiɡər
dount luz nou slip
dount nid əpinjənz
frəm ə šelfiš ɔr ə šip
dount ju kəm fər mi
nou, nɑt tədei
jər kælkjəletəd
ai ɡɑt jər nʌmbᵊr
kəz jər ə ǰoukə
ənd aim ə <courtside> kilər kwin
ənd ju wəl kis ðə riŋ
ju best bəliv

sou kip kɑm, hʌni, <ima> stik əraund
fər mɔr ðən ə minət, ɡet just tə it
fʌni mai neim kips <comin> <outcho> mauθ
kəz ai stei winiŋ
lei <em> ʌp laik

swiš, swiš, biš
ənʌðᵊr wʌn in ðə bæskət
kænt təč ðis
ənʌðᵊr wʌn in ðə kæskət

jər ɡeim z taiərd
ju šəd rətair
jər baut kjut æz
ən ould kupɒn ikspaird
ənd kɑrməiz nɑt ə laiər
ši kips rəsits

sou kip kɑm, hʌni, <ima> stik əraund
fər mɔr ðən ə minət, ɡet just tə it
fʌni mai neim kips <comin> <outcho> mauθ
kəz ai stei winiŋ
lei <em> ʌp laik

swiš, swiš, biš
ənʌðᵊr wʌn in ðə bæskət
kænt təč ðis
ənʌðᵊr wʌn in ðə kæskət
swiš, swiš, biš
ənʌðᵊr wʌn in ðə bæskət
kænt təč ðis
ənʌðᵊr wʌn in ðə kæskət

ðei nou hwʌt s hwʌt
bət ðei dount nou hwʌt s hwʌt
keiti peri
ðei ǰəst nou hwʌt s hwʌt
jəŋ mʌni
bət ðei dount nou hwʌt s hwʌt
ðei ǰəst nou hwʌt s hwʌt
bət ðei dount nou hwʌt s hwʌt
ðei ǰəst strət
<hahaha>, jou
hwʌt ðə fək?

<[nicki> <minaj>: <]>
piŋk <ferragamo> slaidərz ɑn dek
sili ræp bifs ǰəst ɡet mi mɔr čeks
mai laif s ə muvi, aim nevər ɒf set
mi ənd mai əmiɡoz nou, nɑt ɒfset
swiš swiš, <aww> ai ɡɑt ðəm əpset
bət mai <shootersll> meik <em> dæns laik <dubstep>
swiš, swiš, <aww>, mai heitərz iz əbsest
kəz ai meik emz, ðei ɡet mʌč les
dount bi <tryna> dʌbəl bæk
ai ɒlredi dispaiz ju
ɔl ðət feik lʌv ju <showin>
kudənt ivən disɡaiz ju
ræn? hwen? niki <gettin> tæn
mirər mirər huz ðə ferəst bič in ɔl ðə lænd?
dæm, mæn, ðis bič iz ə stæn
<muah>, <muah>, ðə ǰenərəs kwin wəl kis ə fæn
æs ɡudbai, <ima> bi raidiŋ bai
<ima> tel mai… <biggz>, jæ ðæts <tha> ɡai
ə stɑrz ə stɑr, dɑ hɑ dɑ hɑ
ðei nevər θɔt ðə swiš ɡɑd wud teik it ðis fɑr
ɡet mai pimp kʌp, ðis iz pimp šit, beibi
ai ounli rɑk wiθ kwinz, sou aim mækin hits wiθ keiti

<[katy> peri: <]>
swiš, swiš, biš
ənʌðᵊr wʌn in ðə bæskət
kænt təč ðis
ənʌðᵊr wʌn in ðə kæskət

ðei nou hwʌt s hwʌt
də ðei nou?
bət ðei dount nou hwʌt s hwʌt
ðei ǰəst nou hwʌt s hwʌt
bət ðei dount nou hwʌt s hwʌt
ðei ǰəst nou hwʌt s hwʌt
bət ðei dount nou hwʌt s hwʌt
ðei ǰəst strət
hwʌt ði:…

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!