como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Kelly Clarkson – Breakaway-Pronunciación Letra Traducción

Kelly Clarkson – Breakaway-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Kelly Clarkson Lyrics
“Breakaway”

Grew up in a small town
And when the rain would fall down
I’d just stare out my window
Dreaming of what could be
And if I’d end up happy
I would pray (I would pray)

Trying hard to reach out
But when I tried to speak out
Felt like no one could hear me
Wanted to belong here
But something felt so wrong here
So I prayed I could break away

[Chorus:]
I’ll spread my wings and I’ll learn how to fly
I’ll do what it takes ‘til I touch the sky
And I’ll make a wish
Take a chance
Make a change
And breakaway
Out of the darkness and into the sun
But I won’t forget all the ones that I love
I’ll take a risk
Take a chance
Make a change
And breakaway

Wanna feel the warm breeze
Sleep under a palm tree
Feel the rush of the ocean
Get on board a fast train
Travel on a jet plane far away
And breakaway

[Chorus]

Buildings with a hundred floors
Swinging ‘round revolving doors
Maybe I don’t know where they’ll take me
But gotta keep moving on, moving on
Fly away, breakaway

I’ll spread my wings
And I’ll learn how to fly
Though it’s not easy to tell you goodbye
I gotta take a risk
Take a chance
Make a change
And breakaway
Out of the darkness and into the sun
But I won’t forget the place I come from
I gotta take a risk
Take a chance
Make a change
And breakaway, breakaway, breakaway

#Pronunciación de la Canción

keli klɑrksən liriks
breikəwe
ɡru ʌp in ə smɒl taun
ənd hwen ðə rein wud fɑl daun
aid ǰəst ster aut mai windou
drimiŋ əv hwʌt kəd bi
ənd if aid end ʌp hæpi
ai wud prei ai wud prei
traiiŋ hɑrd tə rič aut
bət hwen ai traid tə spik aut
felt laik nou wʌn kəd hir mi
wɒntəd tə bilɔŋ hiər
bət sʌmθiŋ felt sou rɒŋ hiər
sou ai preid ai kəd breik əwei
<[chorus>: <]>
ail spred mai wiŋz ənd ail lərn hau tə flai
ail də hwʌt it teiks til ai təč ðə skai
ənd ail meik ə wiš
teik ə čæns
meik ə čeinǰ
ənd breikəwe
aut əv ðə dɑrknəs ənd intu ðə sən
bət ai wount fərɡet ɔl ðə wʌnz ðət ai lʌv
ail teik ə risk
teik ə čæns
meik ə čeinǰ
ənd breikəwe
wɑnə fil ðə wɔrm briz
slip ʌndᵊr ə pɑm tri
fil ðə rəš əv ði oušən
ɡet ɑn bɔrd ə fæst trein
trævəl ɑn ə ǰet plein fɑr əwei
ənd breikəwe
<[chorus]>
bildiŋz wiθ ə hʌndrəd flɔrz
swiŋiŋ raund rivɑlviŋ dɔrz
meibi ai dount nou hweᵊr ðeil teik mi
bət ɡɑtə kip muviŋ ɑn, muviŋ ɑn
flai əwei, breikəwe
ail spred mai wiŋz
ənd ail lərn hau tə flai
ðou its nɑt izi tə tel ju ɡudbai
ai ɡɑtə teik ə risk
teik ə čæns
meik ə čeinǰ
ənd breikəwe
aut əv ðə dɑrknəs ənd intu ðə sən
bət ai wount fərɡet ðə pleis ai kəm frʌm
ai ɡɑtə teik ə risk
teik ə čæns
meik ə čeinǰ
ənd breikəwe, breikəwe, breikəwe
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!