aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Kenny Rogers – The Gambler-Pronunciación Letra Traducción

Kenny Rogers – The Gambler-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Kenny Rogers Lyrics
“The Gambler”

On a warm summer’s evening
On a train bound for nowhere
I met up with a gambler
We were both too tired to sleep
So we took turns a-starin’
Out the window at the darkness
The boredom overtook us
And he began to speak

He said, “Son, I’ve made a life
Out of readin’ people’s faces
And knowin’ what the cards were
By the way they held their eyes.
So if you don’t mind my sayin’
I can see you’re out of aces
For a taste of your whiskey
I’ll give you some advice.”

So I handed him my bottle
And he drank down my last swallow
Then he bummed a cigarette
And asked me for a light
And the night got deathly quiet
And his face lost all expression
Said, “If you’re gonna play the game, boy,
You gotta learn to play it right.

You got to know when to hold ‘em,
Know when to fold ‘em,
Know when to walk away,
And know when to run.
You never count your money
When you’re sittin’ at the table.
There’ll be time enough for countin’
When the dealing’s done.

Every gambler knows
That the secret to survivin’
Is knowin’ what to throw away
And knowin’ what to keep.
‘Cause every hand’s a winner,
And every hand’s a loser,
And the best that you can hope for
Is to die in your sleep.”

And when he finished speakin’
He turned back toward the window
Crushed out his cigarette
And faded off to sleep
And somewhere in the darkness
The gambler he broke even
And in his final words
I found an ace that I could keep

You got to know when to hold ‘em
Know when to fold ‘em
Know when to walk away
And know when to run
You never count your money
When you’re sittin’ at the table
There’ll be time enough for countin’
When the dealing’s done

You’ve got to know when to hold ‘em
(When to hold ‘em)
Know when to fold ‘em
(When to fold ‘em)
Know when to walk away
And know when to run
You never count your money
When you’re sittin’ at the table
There’ll be time enough for countin’
When the dealing’s done

You got to know when to hold ‘em
Know when to fold ‘em
Know when to walk away
And know when to run
You never count your money
When you’re sittin’ at the table
There’ll be time enough for countin’
When the dealing’s done

#Pronunciación de la Canción

keni rɑǰərz liriks
ðə ɡæmblər
ɑn ə wɔrm səmərz ivəniŋ
ɑn ə trein baund fər nouweə
ai met ʌp wiθ ə ɡæmblər
wi wər bouθ tu taiərd tə slip
sou wi tuk tərnz <a-starin>
aut ðə windou ət ðə dɑrknəs
ðə bɔrdəm ouvətuk əz
ənd hi biɡæn tə spik
hi sed, sən, aiv meid ə laif
aut əv <readin> pipəlz feisəz
ənd <knowin> hwʌt ðə kɑrdz wər
bai ðə wei ðei held ðer aiz.
sou if ju dount maind mai <sayin>
ai kən si jər aut əv eisəz
fər ə teist əv jər wiski
ail ɡiv ju səm ædvais.
sou ai hændəd im mai bɑtəl
ənd hi dræŋk daun mai læst swɑlou
ðen hi bəmd ə siɡəret
ənd æskt mi fər ə lait
ənd ðə nait ɡɑt deθli kwaiət
ənd iz feis lɒst ɔl iksprešən
sed, if jər ɡɑnə plei ðə ɡeim, bɔi,
ju ɡɑtə lərn tə plei it rait.
ju ɡɑt tə nou hwen tə hould <em>,
nou hwen tə fould <em>,
nou hwen tə wɑk əwei,
ənd nou hwen tə rən.
ju nevər kaunt jər mʌni
hwen jər <sittin> ət ðə teibəl.
ðerəl bi taim ənəf fər <countin>
hwen ðə diliŋiz dən.
evri ɡæmblər nouz
ðət ðə sikrət tə <survivin>
iz <knowin> hwʌt tə θrou əwei
ənd <knowin> hwʌt tə kip.
kəz evri hændiz ə winər,
ənd evri hændiz ə luzər,
ənd ðə best ðət ju kən houp fɔr
iz tə dai in jər slip.
ənd hwen hi finišt <speakin>
hi tərnd bæk təwɔrd ðə windou
krəšt aut iz siɡəret
ənd feidəd ɒf tə slip
ənd sʌmwer in ðə dɑrknəs
ðə ɡæmblər hi brouk ivən
ənd in iz fainəl wərdz
ai faund ən eis ðət ai kəd kip
ju ɡɑt tə nou hwen tə hould <em>
nou hwen tə fould <em>
nou hwen tə wɑk əwei
ənd nou hwen tə rən
ju nevər kaunt jər mʌni
hwen jər <sittin> ət ðə teibəl
ðerəl bi taim ənəf fər <countin>
hwen ðə diliŋiz dən
juv ɡɑt tə nou hwen tə hould <em>
hwen tə hould <em>
nou hwen tə fould <em>
hwen tə fould <em>
nou hwen tə wɑk əwei
ənd nou hwen tə rən
ju nevər kaunt jər mʌni
hwen jər <sittin> ət ðə teibəl
ðerəl bi taim ənəf fər <countin>
hwen ðə diliŋiz dən
ju ɡɑt tə nou hwen tə hould <em>
nou hwen tə fould <em>
nou hwen tə wɑk əwei
ənd nou hwen tə rən
ju nevər kaunt jər mʌni
hwen jər <sittin> ət ðə teibəl
ðerəl bi taim ənəf fər <countin>
hwen ðə diliŋiz dən
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!