como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Kesha – Rainbow-Pronunciación Letra Traducción y Video

Kesha – Rainbow-Cómo se pronuncia en Inglés gratis y fácil

Kesha Lyrics
“Rainbow”

I used to live in the darkness
Dress in black, act so heartless
But now I see that colors are everything
Got kaleidoscopes in my hairdo
Got back the stars in my eyes, too
Yeah, now I see the magic inside of me

Yeah, maybe my head’s fucked up
But I’m falling right back in love with being alive
Dreaming in light, light, lights
This kitty cat lost her mind
Been looking for a star-sent sign that I’ll be alright
Look to the skies

I’ve found a rainbow, rainbow, baby
Trust me, I know, life is scary
But just put those colors on, girl
Come and play along with me tonight

I’d forgot how to daydream
So consumed with the wrong things
But in the dark, I realized this life is short
And deep down, I’m still a child
Playful eyes, wide and wild
I can’t lose hope, what’s left of my heart’s still made of gold

And I know that I’m still fucked up
But aren’t we all, my love?
Darling, our scars make us who we are, are
So when the winds are howling strong
And you think you can’t go on, hold tight, sweetheart

You’ll find a rainbow, rainbow, baby
Trust me, I know life is scary
But just put those colors on, girl
Come and play along with me tonight
You gotta learn to let go, put the past behind you
Trust me, I know, the ghosts will try to find you
But just put those colors on, girl
Come and paint the world with me tonight
Night, night, night, night, night

I found a rainbow, rainbow, baby
Trust me, I know life is scary
But just put those colors on, girl
You gotta learn to let go, put the past behind you
Trust me, I know, the ghosts will try to find you
But just put those colors on, girl
Come and paint the world with me tonight
Oh, put those colors on, girl
Come and paint the world with me tonight

Come and paint the world with me tonight

#Pronunciación de la Canción

 

<kesha> liriks
reinbou

ai just tə laiv in ðə dɑrknəs
dres in blæk, ækt sou hɑrtləs
bət nau ai si ðət kʌlərz ər evriθiŋ
ɡɑt kəlaidəskoups in mai herdu
ɡɑt bæk ðə stɑrz in mai aiz, tu
jæ, nau ai si ðə mæǰik insaid əv mi

jæ, meibi mai hedz fəkt ʌp
bət aim fɑliŋ rait bæk in lʌv wiθ biiŋ əlaiv
drimiŋ in lait, lait, laits
ðis kiti kæt lɒst hər maind
bin lukiŋ fər ə <star-sent> sain ðət ail bi ɒlrait
luk tə ðə skaiz

aiv faund ə reinbou, reinbou, beibi
trəst mi, ai nou, laif s skeri
bət ǰəst put ðouz kʌlərz ɑn, ɡərl
kəm ənd plei əlɔŋ wiθ mi tənait

aid fərɡɑt hau tə deidrim
sou kənsumd wiθ ðə rɒŋ θiŋz
bət in ðə dɑrk, ai rilaizd ðis laif s šɔrt
ənd dip daun, aim stil ə čaild
pleifəl aiz, waid ənd waild
ai kænt luz houp, hwʌts left əv mai hɑrts stil meid əv ɡould

ənd ai nou ðət aim stil fəkt ʌp
bət ɑrənt wi ɔl, mai lʌv?
dɑrliŋ, auər skɑrz meik əz hu wi ɑr, ɑr
sou hwen ðə windz ər hauliŋ strɒŋ
ənd ju θiŋk ju kænt ɡou ɑn, hould tait, swithɑrt

jul faind ə reinbou, reinbou, beibi
trəst mi, ai nou laif s skeri
bət ǰəst put ðouz kʌlərz ɑn, ɡərl
kəm ənd plei əlɔŋ wiθ mi tənait
ju ɡɑtə lərn tə let ɡou, put ðə pæst bəhaind ju
trəst mi, ai nou, ðə ɡousts wəl trai tə faind ju
bət ǰəst put ðouz kʌlərz ɑn, ɡərl
kəm ənd peint ðə wərld wiθ mi tənait
nait, nait, nait, nait, nait

ai faund ə reinbou, reinbou, beibi
trəst mi, ai nou laif s skeri
bət ǰəst put ðouz kʌlərz ɑn, ɡərl
ju ɡɑtə lərn tə let ɡou, put ðə pæst bəhaind ju
trəst mi, ai nou, ðə ɡousts wəl trai tə faind ju
bət ǰəst put ðouz kʌlərz ɑn, ɡərl
kəm ənd peint ðə wərld wiθ mi tənait
ou, put ðouz kʌlərz ɑn, ɡərl
kəm ənd peint ðə wərld wiθ mi tənait

kəm ənd peint ðə wərld wiθ mi tənait