Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Kevin Gates-Know Better-Pronunciación Letra y Video

Kevin Gates-Know Better-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

KEVIN GATES LYRICS
“Know Better”

You shoulda known when it comes to the dough I’ma get it
You should know better
Do it all for my dogs, everyday goin’ hard, I’m a winner
You should know better
Used to dream about a mil
Now we gettin’ it for real
Shoulda left you right there where I met you
You shoulda known when it comes to the dough I’ma get it
I’m a bread winner

Gettin’ it in, gotta win, we not kickin’ it
Bread winner team, we sick and we live with it
Whippin’ machines equipped with a fridge in it
We the connect, we not bout to mention it
We with the shit, no talkin’, we finish it
Some say I’m ignorant
Mecca, we touchin’ September, I’m making my pilgrimage (Allahu Akbar)
Maybe I’m different
Looked at you like you were special, you not even build for this
UFOs in the crush Gates
So when it’s up niggas goin’ nuts
Big shit tucked, toolie on clutch
Pockets on lump, free my nigga Lump
Goin’ out dumb
Engine on run
Thuggin’ in the slums
Thumbin’ through the hun’s
Separate the ones
(Somebody called a riot?)
My daughter get the violets
Break bread, slidin’, lay up in the Hyde
Room too expensive
Motel 6 and bitch quit trippin’
Niggas in feelin’s
Wait don’t wait, forklift liftin’
Brasi gon’ fix the trap up, vision

You shoulda known when it comes to the dough I’ma get it
You should know better
Do it all for my dogs, everyday goin’ hard, I’m a winner
You should know better
Used to dream about a mil
Now we gettin’ it for real
Shoulda left you right there where I met you
You shoulda known when it comes to the dough I’ma get it
I’m a bread winner

Hey man what you talkin’ bout? Man just do you Gates
There it is

Dabbed in, front pockets stuffed
Money look like we been doin’ lunges
Raised up in the blunt, I’m doin’ crunches
Tattooed all over my stomach
Out in London talkin’ to Big London
Stand up in they chest, okay I love you
Niggas hatin’, wait I’m doin’ numbers
In they feelin’s, tell ‘em I say fuck ‘em
Hold up, wait, tell ‘em that I love ‘em
We could go, we had a discussion
Fame tend to blind the people on the side of you like you never mean nothin’
Focus on brand new things
Tryna show my children how to hustle
Teach ‘em how to trust one another
All we got is us and your mother
Fall down, get back up again
Lose it all right before you win
Kevin man, you messin’ up your gift
Shit like this be hard to come again
Fall bad, I know I admit it
Real struggle, I don’t ever quit it
Thinkin’ back when I ain’t have a cent
Back when I ain’t have a shit to give

You shoulda known when it comes to the dough I’ma get it
You should know better
Do it all for my dogs, everyday goin’ hard, I’m a winner
You should know better
Used to dream about a mil
Now we gettin’ it for real
Shoulda left you right there where I met you
You shoulda known when it comes to the dough I’ma get it
I’m a bread winner

She spoken to me bruh. Yeah she spoken to me you know “I’m sorry bruh I like this shit, you heard me?” Shit bothered me
I’m a bread winner


kevin ɡeits liriks
nou betər

ju <shoulda> noun hwen it kəmz tə ðə dou <ima> ɡet it
ju šəd nou betər
də it ɔl fər mai dɑɡz, evridei ɡɔin hɑrd, aim ə winər
ju šəd nou betər
just tə drim əbaut ə mil
nau wi <gettin> it fər riəl
<shoulda> left ju rait ðər hweᵊr ai met ju
ju <shoulda> noun hwen it kəmz tə ðə dou <ima> ɡet it
aim ə bred winər

<gettin> it in, ɡɑtə win, wi nɑt <kickin> it
bred winər tim, wi sik ənd wi laiv wiθ it
<whippin> mišinz ikwipt wiθ ə friǰ in it
wi ðə kənekt, wi nɑt baut tə menšən it
wi wiθ ðə šit, nou tɑkən, wi finiš it
səm sei aim iɡnərənt
mekə, wi <touchin> septembər, aim meikiŋ mai pilɡrəməǰ <allahu> ækbər
meibi aim difərənt
lukt ət ju laik ju wər spešəl, ju nɑt ivən bild fər ðis
<ufos> in ðə krəš ɡeits
sou hwen its ʌp <niggas> ɡɔin nəts
biɡ šit təkt, <toolie> ɑn kləč
pɑkəts ɑn ləmp, fri mai <nigga> ləmp
ɡɔin aut dəm
enǰən ɑn rən
<thuggin> in ðə sləmz
<thumbin> θru ðə həniz
sepəret ðə wʌnz
sʌmbɑdi kɒld ə raiət?
mai dɒtər ɡet ðə vaiələts
breik bred, <slidin>, lei ʌp in ðə haid
rum tu ikspensiv
moutel siks ənd bič kwit <trippin>
<niggas> in <feelin>iz
weit dount weit, fɔrklift liftən
brɑsi <gon> fiks ðə træp ʌp, vižən

ju <shoulda> noun hwen it kəmz tə ðə dou <ima> ɡet it
ju šəd nou betər
də it ɔl fər mai dɑɡz, evridei ɡɔin hɑrd, aim ə winər
ju šəd nou betər
just tə drim əbaut ə mil
nau wi <gettin> it fər riəl
<shoulda> left ju rait ðər hweᵊr ai met ju
ju <shoulda> noun hwen it kəmz tə ðə dou <ima> ɡet it
aim ə bred winər

hei mæn hwʌt ju tɑkən baut? mæn ǰəst də ju ɡeits
ðər it iz

dæbd in, frənt pɑkəts stəft
mʌni luk laik wi bin <doin> lʌnǰəz
reizd ʌp in ðə blənt, aim <doin> krʌnčəz
tætud ɔl ouvᵊr mai stʌmək
aut in lʌndən tɑkən tə biɡ lʌndən
stænd ʌp in ðei čest, oukei ai lʌv ju
<niggas> <hatin>, weit aim <doin> nʌmbᵊrz
in ðei <feelin>iz, tel <em> ai sei fək <em>
hould ʌp, weit, tel <em> ðət ai lʌv <em>
wi kəd ɡou, wi həd ə diskəšən
feim tend tə blaind ðə pipəl ɑn ðə said əv ju laik ju nevər min nəθən
foukəs ɑn brænd nu θiŋz
<tryna> šou mai čildrən hau tə hʌsəl
tič <em> hau tə trəst wʌn ənʌðᵊr
ɔl wi ɡɑt s əz ənd jər mʌðᵊr
fɑl daun, ɡet bæk ʌp əɡen
luz it ɔl rait bifɔr ju win
kevin mæn, ju <messin> ʌp jər ɡift
šit laik ðis bi hɑrd tə kəm əɡen
fɑl bæd, ai nou ai ədmit it
riəl strʌɡəl, ai dount evᵊr kwit it
θiŋkən bæk hwen ai eint həv ə sent
bæk hwen ai eint həv ə šit tə ɡiv

ju <shoulda> noun hwen it kəmz tə ðə dou <ima> ɡet it
ju šəd nou betər
də it ɔl fər mai dɑɡz, evridei ɡɔin hɑrd, aim ə winər
ju šəd nou betər
just tə drim əbaut ə mil
nau wi <gettin> it fər riəl
<shoulda> left ju rait ðər hweᵊr ai met ju
ju <shoulda> noun hwen it kəmz tə ðə dou <ima> ɡet it
aim ə bred winər

ši spoukən tə mi <bruh>. jæ ši spoukən tə mi ju nou aim sɑri <bruh> ai laik ðis šit, ju hərd mi? šit bɑðᵊrd mi
aim ə bred winər

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!