Kevin Gates – Time For That-Pronunciación Letra y Video

Kevin Gates – Time For That-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

KEVIN GATES LYRICS
“Time For That”

Do you think I’ll ever need you love more than you need me?
Show me your true colors girl, I just want to see
Cause I done had too many come around and change on me
She screamin’ please don’t waste my time
I say I totally agree
See girl I’m fine with that
I done gave my watches away, ain’t got no time for that
Askin’ where’s my heart, good luck findin’ that
How long could I see her round still think I’m timin’ that
Think I’m still timin’ that

Pretty teeth with a nice demeanor
I’m in a rush, it was nice to meet ya
Collard shirt, no elongated T’s, cheaper to be yourself
Ain’t no wrong way to be, accomplished a lot
Came from the block, ambitious in the trenches
I got a long way to reach
Sorry if I was offensive, but not at all
You got to pardon me at times, okay problem solved
When I hear the word can’t take it like a challenge
I don’t understand why the hell I can’t have it
Help me understand why the hell I can’t have it
I was blessed with a swag and I ain’t braggin’
Insecurities get covered with designer fashion
If I’m not intimidatin’ tell me why you’re bashful
If you not feelin’ what I’m sayin’, sorry for the hassle
But if you leavin’ here with me it’ll be fantastic

Do you think I’ll ever need you love more than you need me?
Show me your true colors girl, I just want to see
Cause I done had too many come around and change on me
She screamin’ please don’t waste my time
I say I totally agree
See girl I’m fine with that
I done gave my watches away, ain’t got no time for that
Askin’ where’s my heart, good luck findin’ that
How long could I see her round think I’m still timin’ that
Think I’m still timin’ that

Ain’t no relaxin’, they pillow fightin’ on the sofa
Not at all my main focus though I was hopin’
Pull your hair, kiss it soft while you bendin’ over
After that we could shower and I could hold ya
Havin’ deep conversation and now you open
Pretendin’ that I was asleep while you on the phone
Listen to you tell your girlfriend how I stroke it
Only that it was a fool I already know it, mind blowin’
Phone rang bout to go, is you rollin’
Playin’ poker no cards, throwin’ hands exposin’
Rest in peace Soulja Slim, slow motion
Kicked out of everywhere, expulsion

Do you think I’ll ever need you love more than you need me?
Show me your true colors girl, I just want to see
Cause I done had too many come around and change on me
She screamin’ please don’t waste my time
I say I totally agree
See girl I’m fine with that
I done gave my watches away, ain’t got no time for that
Askin’ where’s my heart, good luck findin’ that
How long could I see her round think I’m still timin’ that
Think I’m still timin’ that

#Pronunciación de Nivel Intermedio

kevin ɡeits liriks
taim fər ðæt

də ju θiŋk ail evᵊr nid ju lʌv mɔr ðən ju nid mi?
šou mi jər tru kʌlərz ɡərl, ai ǰəst wɑnt tə si
kəz ai dən həd tu meni kəm əraund ənd čeinǰ ɑn mi
ši <screamin> pliz dount weist mai taim
ai sei ai toutəli əɡri
si ɡərl aim fain wiθ ðæt
ai dən ɡeiv mai wɑčəz əwei, eint ɡɑt nou taim fər ðæt
əskin werz mai hɑrt, ɡud lək <findin> ðæt
hau lɔŋ kəd ai si hər raund stil θiŋk aim <timin> ðæt
θiŋk aim stil <timin> ðæt

priti tiθ wiθ ə nais diminər
aim in ə rəš, it wəz nais tə mit jɑ
kɑlərd šərt, nou əlɒŋɡetəd tiz, čipər tə bi jərself
eint nou rɒŋ wei tə bi, əkɑmplišt ə lɑt
keim frəm ðə blɑk, æmbišəs in ðə trenčəz
ai ɡɑt ə lɔŋ wei tə rič
sɑri if ai wəz əfensiv, bət nɑt ət ɔl
ju ɡɑt tə pɑrdən mi ət taimz, oukei prɑbləm sɑlvd
hwen ai hir ðə wərd kænt teik it laik ə čælənǰ
ai dount ʌndərstænd wai ðə hel ai kænt həv it
help mi ʌndərstænd wai ðə hel ai kænt həv it
ai wəz blest wiθ ə swæɡ ənd ai eint <braggin>
insəkjurətiz ɡet kʌvərd wiθ dəzainər fæšən
if aim nɑt <intimidatin> tel mi wai jər bæšfəl
if ju nɑt <feelin> hwʌt aim <sayin>, sɑri fər ðə hæsəl
bət if ju <leavin> hiər wiθ mi itəl bi fæntæstik

də ju θiŋk ail evᵊr nid ju lʌv mɔr ðən ju nid mi?
šou mi jər tru kʌlərz ɡərl, ai ǰəst wɑnt tə si
kəz ai dən həd tu meni kəm əraund ənd čeinǰ ɑn mi
ši <screamin> pliz dount weist mai taim
ai sei ai toutəli əɡri
si ɡərl aim fain wiθ ðæt
ai dən ɡeiv mai wɑčəz əwei, eint ɡɑt nou taim fər ðæt
əskin werz mai hɑrt, ɡud lək <findin> ðæt
hau lɔŋ kəd ai si hər raund θiŋk aim stil <timin> ðæt
θiŋk aim stil <timin> ðæt

eint nou <relaxin>, ðei pilou <fightin> ɑn ðə soufə
nɑt ət ɔl mai mein foukəs ðou ai wəz <hopin>
pul jər her, kis it sɑft wail ju <bendin> ouvᵊr
æftər ðət wi kəd šauər ənd ai kəd hould jɑ
<havin> dip kɑnvərseišən ənd nau ju oupən
<pretendin> ðət ai wəz əslip wail ju ɑn ðə foun
lisən tə ju tel jər ɡərlfrend hau ai strouk it
ounli ðət it wəz ə ful ai ɒlredi nou it, maind blowən
foun ræŋ baut tə ɡou, iz ju rɑlin
<playin> poukə nou kɑrdz, <throwin> hændz <exposin>
rest in pis <soulja> slim, slou moušən
kikt aut əv evriwer, ikspʌlšən

də ju θiŋk ail evᵊr nid ju lʌv mɔr ðən ju nid mi?
šou mi jər tru kʌlərz ɡərl, ai ǰəst wɑnt tə si
kəz ai dən həd tu meni kəm əraund ənd čeinǰ ɑn mi
ši <screamin> pliz dount weist mai taim
ai sei ai toutəli əɡri
si ɡərl aim fain wiθ ðæt
ai dən ɡeiv mai wɑčəz əwei, eint ɡɑt nou taim fər ðæt
əskin werz mai hɑrt, ɡud lək <findin> ðæt
hau lɔŋ kəd ai si hər raund θiŋk aim stil <timin> ðæt
θiŋk aim stil <timin> ðæt

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!