pronunciaciones

Kid Ink-No Strings-Starrah-Pronunciación Letra Traducción

Kid Ink-No Strings-Starrah-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Kid Ink Lyrics
“No Strings”
(feat. Starrah)

[Kid Ink:]
I’ma give it to her how she want it, yeah

[Starrah:]
Say she want that real on the real with no strings
You niggas so Pinnochio, she don’t want no strings
808 boomin’, beat it up with no strings
I’ma give it to her how she want with no strings
Flip flop on her, baby, yeah, no strings
You niggas so Pinnochio, she don’t want no strings
808 boomin’, beat it up with no strings
I’ma give it to her how she want with no strings

[Kid Ink:]
She say she need the real, I just say I need a freak
Hit it no strings, I just pull her by the weave
Lil’ lean up in a liter, I just put her back to sleep
Late Saturday night, she might feel it for a week
Move that body ‘round, she my puppet in the sheets
Legs up, I just eat it like it Philipe
Ain’t no need for lingerie, girl, you already told the secret
Got you open like a book, know what you like, know how to read
You know where to reach me
I know you missed it, lookin’ for that repeat
Throw you on that counter, on that marble, Venetian
Call me daddy, screamin’ Jesus, baby papa was a preacher

[Starrah:]
Say she want that real on the real with no strings
You niggas so Pinnochio, she don’t want no strings
808 boomin’, beat it up with no strings
I’ma give it to her how she want with no strings
Flip flop on her, baby, yeah, no strings
You niggas so Pinnochio, she don’t want no strings
808 boomin’, beat it up with no strings
I’ma give it to her how she want with no strings

[Kid Ink:]
Play you like a violin, with no strings involved
Swear she 21 and done seen it all
Got you tied up like my retro 4’s
But ain’t nobody gotta know, said
Baby, just pass me the lighter
High as a tide, you know what time it is
All them girls my side, never reply
Give ‘em the Heisman
She down for whatever that I like, that’s my type
Might fuck around get you a first class flight to Dubai, ay

[Starrah:]
Say she want that real on the real with no strings
You niggas so Pinnochio, she don’t want no strings
808 boomin’, beat it up with no strings
I’ma give it to her how she want with no strings
Flip flop on her, baby, yeah, no strings
You niggas so Pinnochio, she don’t want no strings
808 boomin’, beat it up with no strings
I’ma give it to her how she want with no strings

[Kid Ink:]
Just tell me where to go, baby, lead me in
Exhale, shawty, breathe again
Take another shot, that’s a easy win
We been gettin’ lit for no reason
Baby, just pass me the lighter
High as a tide, you know what time it is
All them girls my side, never reply
Give ‘em the Heisman
She down for whatever that I like, that’s my type
Might fuck around get you a first class flight to Dubai, ay

[Starrah:]
Say she want that real on the real with no strings
You niggas so Pinnochio, she don’t want no strings
808 boomin’, beat it up with no strings
I’ma give it to her how she want with no strings
Flip flop on her, baby, yeah, no strings
You niggas so Pinnochio, she don’t want no strings
808 boomin’, beat it up with no strings
I’ma give it to her how she want with no strings

#Pronunciación

kid iŋk liriks
nou striŋz
fit. <starrah>

<[kid> iŋk: <]>
<ima> ɡiv it tə hər hau ši wɑnt it, jæ

<[starrah>: <]>
sei ši wɑnt ðət riəl ɑn ðə riəl wiθ nou striŋz
ju <niggas> sou <pinnochio>, ši dount wɑnt nou striŋz
eit hʌndrəd eit <boomin>, bit it ʌp wiθ nou striŋz
<ima> ɡiv it tə hər hau ši wɑnt wiθ nou striŋz
flip flɑp ɑn hər, beibi, jæ, nou striŋz
ju <niggas> sou <pinnochio>, ši dount wɑnt nou striŋz
eit hʌndrəd eit <boomin>, bit it ʌp wiθ nou striŋz
<ima> ɡiv it tə hər hau ši wɑnt wiθ nou striŋz

<[kid> iŋk: <]>
ši sei ši nid ðə riəl, ai ǰəst sei ai nid ə frik
hit it nou striŋz, ai ǰəst pul hər bai ðə wiv
lil lin ʌp in ə litər, ai ǰəst put hər bæk tə slip
leit sætədi nait, ši mait fil it fər ə wik
muv ðət bɑdi raund, ši mai pʌpət in ðə šits
leɡz ʌp, ai ǰəst it it laik it <philipe>
eint nou nid fər lɑnžəre, ɡərl, ju ɒlredi tould ðə sikrət
ɡɑt ju oupən laik ə buk, nou hwʌt ju laik, nou hau tə rid
ju nou hweᵊr tə rič mi
ai nou ju mist it, <lookin> fər ðət rəpit
θrou ju ɑn ðət kauntər, ɑn ðət mɑrbəl, vənišən
kɒl mi dædi, <screamin> ǰizəs, beibi pɑpə wəz ə pričər

<[starrah>: <]>
sei ši wɑnt ðət riəl ɑn ðə riəl wiθ nou striŋz
ju <niggas> sou <pinnochio>, ši dount wɑnt nou striŋz
eit hʌndrəd eit <boomin>, bit it ʌp wiθ nou striŋz
<ima> ɡiv it tə hər hau ši wɑnt wiθ nou striŋz
flip flɑp ɑn hər, beibi, jæ, nou striŋz
ju <niggas> sou <pinnochio>, ši dount wɑnt nou striŋz
eit hʌndrəd eit <boomin>, bit it ʌp wiθ nou striŋz
<ima> ɡiv it tə hər hau ši wɑnt wiθ nou striŋz

<[kid> iŋk: <]>
plei ju laik ə vaiəlin, wiθ nou striŋz invɑlvd
swer ši twenti wʌn ənd dən sin it ɔl
ɡɑt ju taid ʌp laik mai retrou <4>iz
bət eint noubədi ɡɑtə nou, sed
beibi, ǰəst pæs mi ðə laitər
hai əz ə taid, ju nou hwʌt taim it iz
ɔl ðəm ɡərlz mai said, nevər rəplai
ɡiv <em> ðə haismən
ši daun fər hwʌtevᵊr ðət ai laik, ðæts mai taip
mait fək əraund ɡet ju ə fərst klæs flait tə dubai, ei

<[starrah>: <]>
sei ši wɑnt ðət riəl ɑn ðə riəl wiθ nou striŋz
ju <niggas> sou <pinnochio>, ši dount wɑnt nou striŋz
eit hʌndrəd eit <boomin>, bit it ʌp wiθ nou striŋz
<ima> ɡiv it tə hər hau ši wɑnt wiθ nou striŋz
flip flɑp ɑn hər, beibi, jæ, nou striŋz
ju <niggas> sou <pinnochio>, ši dount wɑnt nou striŋz
eit hʌndrəd eit <boomin>, bit it ʌp wiθ nou striŋz
<ima> ɡiv it tə hər hau ši wɑnt wiθ nou striŋz

<[kid> iŋk: <]>
ǰəst tel mi hweᵊr tə ɡou, beibi, led mi in
eksheil, <shawty>, brið əɡen
teik ənʌðᵊr šɑt, ðæts ə izi win
wi bin <gettin> lit fər nou rizən
beibi, ǰəst pæs mi ðə laitər
hai əz ə taid, ju nou hwʌt taim it iz
ɔl ðəm ɡərlz mai said, nevər rəplai
ɡiv <em> ðə haismən
ši daun fər hwʌtevᵊr ðət ai laik, ðæts mai taip
mait fək əraund ɡet ju ə fərst klæs flait tə dubai, ei

<[starrah>: <]>
sei ši wɑnt ðət riəl ɑn ðə riəl wiθ nou striŋz
ju <niggas> sou <pinnochio>, ši dount wɑnt nou striŋz
eit hʌndrəd eit <boomin>, bit it ʌp wiθ nou striŋz
<ima> ɡiv it tə hər hau ši wɑnt wiθ nou striŋz
flip flɑp ɑn hər, beibi, jæ, nou striŋz
ju <niggas> sou <pinnochio>, ši dount wɑnt nou striŋz
eit hʌndrəd eit <boomin>, bit it ʌp wiθ nou striŋz
<ima> ɡiv it tə hər hau ši wɑnt wiθ nou striŋz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!