como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Kiss the Girl-Descendants 2-Pronunciación Letra Traducción

Kiss the Girl-Descendants 2-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Dove Cameron Lyrics
“Kiss The Girl”
(with Mitchell Hope, China Anne McClain, Thomas Doherty, Cameron Boyce, Booboo Stewart, Sofia Carson)

Oh, oh, oh, oh
Yeah, yeah, yeah
Come on, come on
Ooh, ooh
Oh, oh, oh, oh, oh
Shalalalala, lalalala
Ooh, ooh

There you see her
Sitting there across the way
She don’t got a lot to say
But there’s something about her
And you don’t know why
But you’re dying to try
You wanna kiss the girl

Yes, you want her
Look at her, you know you do (yeah, yeah)
It’s possible she wants you too
There is one way to ask her
It don’t take a word, not a single word
Go on and kiss the girl (kiss the girl, girl)

Shalalalala, my oh my
Look at the boy’s too shy
Ain’t gonna kiss the girl
Shalalalala, ain’t that sad
It is too bad, you’re gonna miss the girl
Oh, oh, oh, oh
You’re gonna miss the girl

Now’s your moment
Floating in a blue lagoon
Boy, you better do it soon
No time will be better
She don’t say a word
And she won’t say a word
Until you kiss the girl, yeah, yeah

Shalalalala, don’t be scared
You’ve got the mood prepared, go on and kiss the girl
Shalalalala, don’t stop now
Don’t try to hide it how you wanna kiss the girl
Shalalalala float along
And listen to the song, song say kiss the girl
Shalalalala, let the music play
So what the music say, you gotta kiss the girl, kiss the girl

Yes, you want her
Look at her, you know you do
Possible she wants you too
There’s one way to ask her
(One way to ask her, one way to ask her)
Boy you better do it soon (oh)
No time will be better (no time, no time)
It don’t take a word, not a single word
Go on and kiss the girl (oh)
Kiss the girl, yeah

Shalalalala, don’t be scared
You’ve got the mood prepared, go on and kiss the girl
Shalalalala, don’t stop now
Don’t try to hide it how you wanna kiss the girl
Shalalalala float along
And listen to the song, song say kiss the girl
Shalalalala, let the music play
So what the music say, you gotta kiss the girl, kiss the girl

You gotta kiss the girl
You wanna kiss the girl?
(You gotta kiss the girl)
Go on and kiss the girl

#Pronunciación de la Canción

 

 

dəv kæmərən liriks
kis ðə ɡərl
wiθ mičəl houp, čainə æn məklein, tɑməs doərti, kæmərən bɔis, <booboo> stuərt, soufiə kɑrsən

ou, ou, ou, ou
jæ, jæ, jæ
kəm ɑn, kəm ɑn
u, u
ou, ou, ou, ou, ou
<shalalalala>, <lalalala>
u, u

ðər ju si hər
sitiŋ ðər əkrɒs ðə wei
ši dount ɡɑt ə lɑt tə sei
bət ðerz sʌmθiŋ əbaut hər
ənd ju dount nou wai
bət jər daiiŋ tə trai
ju wɑnə kis ðə ɡərl

jes, ju wɑnt hər
luk ət hər, ju nou ju də jæ, jæ
its pɑsəbəl ši wɑnts ju tu
ðər z wʌn wei tə æsk hər
it dount teik ə wərd, nɑt ə siŋɡəl wərd
ɡou ɑn ənd kis ðə ɡərl kis ðə ɡərl, ɡərl

<shalalalala>, mai ou mai
luk ət ðə bɔiz tu šai
eint ɡɑnə kis ðə ɡərl
<shalalalala>, eint ðət sæd
it s tu bæd, jər ɡɑnə mis ðə ɡərl
ou, ou, ou, ou
jər ɡɑnə mis ðə ɡərl

nauz jər moumənt
floutiŋ in ə blu ləɡun
bɔi, ju betər də it sun
nou taim wəl bi betər
ši dount sei ə wərd
ənd ši wount sei ə wərd
ʌntil ju kis ðə ɡərl, jæ, jæ

<shalalalala>, dount bi skerd
juv ɡɑt ðə mud priperd, ɡou ɑn ənd kis ðə ɡərl
<shalalalala>, dount stɑp nau
dount trai tə haid it hau ju wɑnə kis ðə ɡərl
<shalalalala> flout əlɔŋ
ənd lisən tə ðə sɒŋ, sɒŋ sei kis ðə ɡərl
<shalalalala>, let ðə mjuzik plei
sou hwʌt ðə mjuzik sei, ju ɡɑtə kis ðə ɡərl, kis ðə ɡərl

jes, ju wɑnt hər
luk ət hər, ju nou ju du
pɑsəbəl ši wɑnts ju tu
ðerz wʌn wei tə æsk hər
wʌn wei tə æsk hər, wʌn wei tə æsk hər
bɔi ju betər də it sun ou
nou taim wəl bi betər nou taim, nou taim
it dount teik ə wərd, nɑt ə siŋɡəl wərd
ɡou ɑn ənd kis ðə ɡərl ou
kis ðə ɡərl, jæ

<shalalalala>, dount bi skerd
juv ɡɑt ðə mud priperd, ɡou ɑn ənd kis ðə ɡərl
<shalalalala>, dount stɑp nau
dount trai tə haid it hau ju wɑnə kis ðə ɡərl
<shalalalala> flout əlɔŋ
ənd lisən tə ðə sɒŋ, sɒŋ sei kis ðə ɡərl
<shalalalala>, let ðə mjuzik plei
sou hwʌt ðə mjuzik sei, ju ɡɑtə kis ðə ɡərl, kis ðə ɡərl

ju ɡɑtə kis ðə ɡərl
ju wɑnə kis ðə ɡərl?
ju ɡɑtə kis ðə ɡərl
ɡou ɑn ənd kis ðə ɡərl

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!