aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Kodaline – Moving On-Pronunciación Letra Traducción

Kodaline – Moving On-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Kodaline Lyrics
“Moving On”

I met you on the corner of the street
I smiled before I even heard you speak
I can accept we’re growing older but I guess that’s just the way it has to be
I wondered how you still remembered me
I heard you settled down and that you married happily
Do you remember when I told you that I’d loved you to the bottom of the sea?
Yeah I know I know it’s over but I guess that’s just the way it has to be

Sometime in the future maybe we can get together, maybe share a drink and talk awhile
And reminisce about the days when we were still together
Maybe someday further down the line
And I will meet you there
Sometime in the future we can share our stories
When we won’t care about all of our mistakes, our failures, and our glories
But until that day comes along I’ll keep on moving on. I’ll keep on moving on

It’s funny why but it still bothers me
I know it’s been so long but I did not expect to see oh how beautiful you are
I guess that all that time apart has done you well
But hey I wish you all the best and maybe someday we might even meet again

Sometime in the future maybe we can get together, maybe share a drink and talk awhile
And reminisce about the days when we were still together
Maybe someday further down the line
And I will meet you there
Sometime in the future we can share our stories
When we won’t care about all of our mistakes, our failures, and our glories
But until that day comes along
Until that day comes along
Until that day comes along
I’ll keep on moving on. I’ll keep on moving on. I’ll keep on moving on

#Pronunciación de la Canción

<kodaline> liriks
muviŋ ɑn
ai met ju ɑn ðə kɔrnər əv ðə strit
ai smaild bifɔr ai ivən hərd ju spik
ai kən æksept wir ɡrouiŋ ouldə bət ai ɡes ðæts ǰəst ðə wei it həz tə bi
ai wʌndərd hau ju stil rəmembərd mi
ai hərd ju setəld daun ənd ðət ju merid hæpili
də ju rəmembər hwen ai tould ju ðət aid lʌvd ju tə ðə bɑtəm əv ðə si?
jæ ai nou ai nou its ouvᵊr bət ai ɡes ðæts ǰəst ðə wei it həz tə bi
sʌmtaim in ðə fjučər meibi wi kən ɡet təɡeðər, meibi šer ə driŋk ənd tɔk əwail
ənd remənis əbaut ðə deiz hwen wi wər stil təɡeðər
meibi sʌmde fərðər daun ðə lain
ənd ai wəl mit ju ðer
sʌmtaim in ðə fjučər wi kən šer auər stɔriz
hwen wi wount ker əbaut ɔl əv auər misteiks, auər feiljərz, ənd auər ɡlɔriz
bət ʌntil ðət dei kəmz əlɔŋ ail kip ɑn muviŋ ɑn. ail kip ɑn muviŋ ɑn
its fʌni wai bət it stil bɑðᵊrz mi
ai nou its bin sou lɔŋ bət ai did nɑt ikspekt tə si ou hau bjutəfəl ju ɑr
ai ɡes ðət ɔl ðət taim əpɑrt həz dən ju wel
bət hei ai wiš ju ɔl ðə best ənd meibi sʌmde wi mait ivən mit əɡen
sʌmtaim in ðə fjučər meibi wi kən ɡet təɡeðər, meibi šer ə driŋk ənd tɔk əwail
ənd remənis əbaut ðə deiz hwen wi wər stil təɡeðər
meibi sʌmde fərðər daun ðə lain
ənd ai wəl mit ju ðer
sʌmtaim in ðə fjučər wi kən šer auər stɔriz
hwen wi wount ker əbaut ɔl əv auər misteiks, auər feiljərz, ənd auər ɡlɔriz
bət ʌntil ðət dei kəmz əlɔŋ
ʌntil ðət dei kəmz əlɔŋ
ʌntil ðət dei kəmz əlɔŋ
ail kip ɑn muviŋ ɑn. ail kip ɑn muviŋ ɑn. ail kip ɑn muviŋ ɑn
simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!