aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Kodaline – Ready to Change-Pronunciación Letra Traducción

Kodaline – Ready to Change-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Kodaline Lyrics
“Ready To Change”

Shots rang out, but there’s no gun
Still you hurt on everyone
In the dips of you, the sparks are good
But you’re not even trying (trying)
You feel the knife in your gut
But you’re so scared of what you want
You bite you lip, and hold your tongue
What are you hiding?
What are you hiding?

We got tired of your charms
And tired of your false alarms
You’re just a book that never turns its page

You can stand on the edge shouting out that you’re ready to change (ready to change)
You can say what you want
You won’t jump, you’re not ready to change

Happy times, there’s been a few
A different me, a different you
Now you sell your soul for something new
But nobody’s buying (buying)

‘Cause we got tired of your charms
And tired of your false alarms
You’re just a book that never turns its page

You can stand on the edge shouting out that you’re ready to change (ready to change)
You can say what you want
You won’t jump, you’re not ready to change

You can stand on the edge shouting out that you’re ready to change (ready to change)
You can say what you want
You won’t jump, you’re not ready to change
Ready to change
You can stand on the edge shouting out that you’re ready to change (ready to change)
You can say what you want
You won’t jump, you’re not ready to change

#Pronunciación de la Canción

 

<kodaline> liriks
redi tə čeinǰ

šɑts ræŋ aut, bət ðerz nou ɡən
stil ju hərt ɑn evriwʌn
in ðə dips əv ju, ðə spɑrks ər ɡud
bət jər nɑt ivən traiiŋ traiiŋ
ju fil ðə naif in jər ɡət
bət jər sou skerd əv hwʌt ju wɑnt
ju bait ju lip, ənd hould jər təŋ
hwʌt ər ju haidiŋ?
hwʌt ər ju haidiŋ?

wi ɡɑt taiərd əv jər čɑrmz
ənd taiərd əv jər fɔls əlɑrmz
jər ǰəst ə buk ðət nevər tərnz its peiǰ

ju kən stænd ɑn ði eǰ šautiŋ aut ðət jər redi tə čeinǰ redi tə čeinǰ
ju kən sei hwʌt ju wɑnt
ju wount ǰəmp, jər nɑt redi tə čeinǰ

hæpi taimz, ðerz bin ə fju
ə difərənt mi, ə difərənt ju
nau ju sel jər soul fər sʌmθiŋ nu
bət nobɑdiz baiiŋ baiiŋ

kəz wi ɡɑt taiərd əv jər čɑrmz
ənd taiərd əv jər fɔls əlɑrmz
jər ǰəst ə buk ðət nevər tərnz its peiǰ

ju kən stænd ɑn ði eǰ šautiŋ aut ðət jər redi tə čeinǰ redi tə čeinǰ
ju kən sei hwʌt ju wɑnt
ju wount ǰəmp, jər nɑt redi tə čeinǰ

ju kən stænd ɑn ði eǰ šautiŋ aut ðət jər redi tə čeinǰ redi tə čeinǰ
ju kən sei hwʌt ju wɑnt
ju wount ǰəmp, jər nɑt redi tə čeinǰ
redi tə čeinǰ
ju kən stænd ɑn ði eǰ šautiŋ aut ðət jər redi tə čeinǰ redi tə čeinǰ
ju kən sei hwʌt ju wɑnt
ju wount ǰəmp, jər nɑt redi tə čeinǰ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!