Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Korn-A Different World-Corey Taylor-Pronunciación Letra y Video

Korn-A Different World-Corey Taylor-Aprender Inglés con Canciones y Músicas

#Pronunciación de Nivel Intermedio

kɔrn liriks
ə difərənt wərld
fit. kɔri teilər

ai drim əv ðə pæst, sou ai kən breik θru
ðə wɒlz ai həv bilt insaid
ðə θɔts ai kænt ɡræsp
trænsperənsi θru
ðer kɑnstəntli fait ənd kəlaid

aid lʌv tə si ə difərənt wərld
ə pleis hweᵊr ju kænt faind mi

fil mi, kil mi, mai bækiz
ʌp əɡenst ðə wɒl
jər mæǰik spel
dʌzənt wərk enimɔr
kil mi, kil mi, ðæts hwʌt
juv ɡɑt tə feis, mai frend mai frend
ðis eint ði end ði end

wai kænt ai rəlæks ənd let it bi tru?
ðis wərld ðət ai trai tə haid
its kaind əv ə mes
tu rekləs fər ju
ðis pleis meiks mi fil əlaiv

aid lʌv tə si ə difərənt wərld
ə pleis hweᵊr ju kænt faind mi

fil mi, kil mi, mai bækiz
ʌp əɡenst ðə wɒl
jər mæǰik spel
dʌzənt wərk enimɔr
kil mi, kil mi, ðæts hwʌt
juv ɡɑt tə feis, mai frend mai frend
ðis eint ði end ði end

<[corey> teilər: <]>
ðə kɒl əv ðə pərpəs iz ðə čeinǰ in bəheivjər
ənd ðət s ɔl wi kən sens əv ðə streinǰərz
it ɡets ɑn tɑp əv ju ənd fɔrsəz jər pərspektiv
ðen ju nou it, kən fil it, its əz dɑrk əz ju kən ɡet, ju wɑnt it

hɑrdər! hɑrdər! hɑrdər!
ɡiv it tə ju
hɑrdər! hɑrdər! hɑrdər!
ju ǰəst wɑnt it
hɑrdər! hɑrdər! hɑrdər!
ɡiv it tə ju
hɑrdər! hɑrdər! hɑrdər!
ai dount θiŋk jul evᵊr ɡet it

fil mi, kil mi, mai bækiz
ʌp əɡenst ðə wɒl
jər mæǰik spel
dʌzənt wərk enimɔr
kil mi, kil mi, ðæts hwʌt
juv ɡɑt tə feis, mai frend mai frend
ðis eint ði end ði end

KORN LYRICS
“A Different World”
(feat. Corey Taylor)

I dream of the past, so I can break through
The walls I have built inside
The thoughts I can’t grasp
Transparency through
They’re constantly fight and collide

I’d love to see a different world
A place where you can’t find me

Feel me, kill me, my back’s
Up against the wall
Your magic spell
Doesn’t work anymore
Kill me, kill me, that’s what
You’ve got to face, my friend (my friend)
This ain’t the end (the end)

Why can’t I relax and let it be true?
This world that I try to hide
It’s kind of a mess
Too reckless for you
This place makes me feel alive

I’d love to see a different world
A place where you can’t find me

Feel me, kill me, my back’s
Up against the wall
Your magic spell
Doesn’t work anymore
Kill me, kill me, that’s what
You’ve got to face, my friend (my friend)
This ain’t the end (the end)

[Corey Taylor:]
The call of the purpose is the change in behaviour
And that is all we can sense of the strangers
It gets on top of you and forces your perspective
Then you know it, can feel it, it’s as dark as you can get, you want it

Harder! Harder! Harder!
Give it to you
Harder! Harder! Harder!
You just want it
Harder! Harder! Harder!
Give it to you
Harder! Harder! Harder!
I don’t think you’ll ever get it

Feel me, kill me, my back’s
Up against the wall
Your magic spell
Doesn’t work anymore
Kill me, kill me, that’s what
You’ve got to face, my friend (my friend)
This ain’t the end (the end)