pronunciaciones

KYLE-iSpy-Lil Yachty-Pronunciación Letra Traducción y Video

KYLE-iSpy-Lil Yachty-Cursos de Inglés Gratis

KYLE LYRICS
“iSpy”
(with Lil Yachty)

[Kyle & Lil Yachty:]
Man fuck…
What’s wrong Kyle?
Man, these… kids, man, talking shit, making me feel bad
Man… fuck them kids, bro. Look around, bro, look at life
Man, you’re right
Mn… you see, you see these fine bitches over here?
Yeah, whoa
You see these trees, man? You see this water?
I guess it is okay
Come on, man, you got so much more to appreciate, man
Man, you know what… y-you’re right
You damn right I’m right. I can’t remember a time I was goddamn wrong
Man, thanks Lil Boat
Hey, man, that’s what I’m here for

[Kyle:]
I ain’t been gettin’ high…
Well, maybe a little, baby, I don’t wanna lie
I know when you text me girl, I don’t always reply
Well, you’re not an angel either, you can’t even fly
I notice, you think that you know shit
All this shade that’s coming at me, I wonder who throws it
They can’t see the vision, boy, they must be out of focus
That’s a real hot album, homie, I wonder who wrote it, oh, shit
Otay, pray them niggas go away
Always hella clowns around it look like Cirque Du Soleil
This is not the album either, these are just the throwaways
This shit still so cold when it drop, it’s gonna be a motherfucking snow day
Aye, boy is good and he knows it, he don’t say it, he shows it
I am just like DeRozan, if I shoot it, it goes in
I am in Cali just coastin’, get ‘em so wet they need coasters
I got a selfie with Oprah, I just ain’t never post it
And I’m in my happy place posted, I ain’t frown since ’06
I ain’t cried since ’01, my pad like Six Flags and your house is no fun
You can come back to mine though, your friend ain’t cute, but it’s fine though
We gon’ end on a high note

I spy with my little eye
A girlie I can get ‘cause she don’t get too many likes
A curly-headed cutie I can turn into my wife
Wait, that means forever, ever, hold up, never mind
Oh, I…I spy with my little eye
A girlie I can get ‘cause she don’t get too many likes
A curly-headed cutie I can turn into my wife
Wait, that means forever, ever, hold up, never mind

Oh, I, I spy with my little eye
I spy, I spy with my little eye
Oh, I, I spy with my little eye
I spy, I spy with my little eye
Oh, I…

[Lil Yachty:]
She said she twenty-one, I might have to I.D. that
All my bitches come in pairs like balls in my nutsack
I remember riding around the city in a Hatchback
Lookin’ for a problem with my young goblins
I’mma send a model home with her neck throbbin’
I done made so much money that it’s non-stoppin’
Got my brothers on my back like the last name
I remember tellin’ everyone I couldn’t be tamed
Whoa, six months later I had snapped and now I’m in the game
Went from fake chains to diamonds in another lane
Went from “Can you take me here?” to screening out the lane
Went from “Damn, this nigga lame” to remember my name
So I remember all the people who ain’t fucked with me
They went to college now all them niggas is history
Upgraded from gold to diamonds in my teeth
Riding deep in the van, like we lookin’ for a mystery
Raggy!
So, don’t fuck with me. No, lately I been livin’ like luxury
Boat and Kyle stick together like piano keys
And on my mother’s mother I won’t fuck a bitch without a damn rubber

[Kyle:]
I spy with my little eye
A girlie I can get ‘cause she don’t get too many likes
A curly-headed cutie I can turn into my wife
Wait, that means forever, ever, hold up, never mind
Oh, I… I spy with my little eye
A girlie I can get ‘cause she don’t get too many likes
A curly-headed cutie I can turn into my wife
Wait, that means forever, ever, hold up, never mind

Oh, I, I spy with my little eye
I spy, I spy with my little eye
Oh, I, I spy with my little eye
I spy, I spy with my little eye
Oh, I…

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

kail liriks
<ispy>
wiθ lil <yachty>

<[kyle> ənd lil <yachty>: <]>
mæn fək…
hwʌts rɒŋ kail?
mæn, ðiz… kidz, mæn, tɔkiŋ šit, meikiŋ mi fil bæd
mæn… fək ðəm kidz, brou. luk əraund, brou, luk ət laif
mæn, jər rait
<mn>… ju si, ju si ðiz fain bičəz ouvᵊr hiər?
jæ, wou
ju si ðiz triz, mæn? ju si ðis wɒtər?
ai ɡes it s oukei
kəm ɑn, mæn, ju ɡɑt sou mʌč mɔr tə əprišieit, mæn
mæn, ju nou hwʌt… <y-youre> rait
ju dæm rait aim rait. ai kænt rəmembər ə taim ai wəz ɡɑddæm rɒŋ
mæn, θæŋks lil bout
hei, mæn, ðæts hwʌt aim hiər fɔr

<[kyle>: <]>
ai eint bin <gettin> hai…
wel, meibi ə litəl, beibi, ai dount wɑnə lai
ai nou hwen ju tekst mi ɡərl, ai dount ɔlweiz rəplai
wel, jər nɑt ən einǰəl iðər, ju kænt ivən flai
ai noutis, ju θiŋk ðət ju nou šit
ɔl ðis šeid ðæts kʌmiŋ ət mi, ai wʌndər hu θrouz it
ðei kænt si ðə vižən, bɔi, ðei məst bi aut əv foukəs
ðæts ə riəl hɑt ælbəm, homi, ai wʌndər hu rout it, ou, šit
<otay>, prei ðəm <niggas> ɡou əwei
ɔlweiz <hella> klaunz əraund it luk laik sərk du solail
ðis iz nɑt ði ælbəm iðər, ðiz ər ǰəst ðə θrouəweiz
ðis šit stil sou kould hwen it drɑp, its ɡɑnə bi ə <motherfucking> snou dei
ai, bɔi z ɡud ənd hi nouz it, hi dount sei it, hi šouz it
ai əm ǰəst laik <derozan>, if ai šut it, it ɡouz in
ai əm in kɑli ǰəst <coastin>, ɡet <em> sou wet ðei nid koustəz
ai ɡɑt ə <selfie> wiθ oprə, ai ǰəst eint nevər poust it
ənd aim in mai hæpi pleis poustid, ai eint fraun sins <06>
ai eint kraid sins <01>, mai pæd laik siks flæɡz ənd jər haus iz nou fən
ju kən kəm bæk tə main ðou, jər frend eint kjut, bət its fain ðou
wi <gon> end ɑn ə hai nout

ai spai wiθ mai litəl ai
ə ɡərli ai kən ɡet kəz ši dount ɡet tu meni laiks
ə <curly-headed> <cutie> ai kən tərn intu mai waif
weit, ðət minz fərevər, evᵊr, hould ʌp, nevər maind
ou, ai… ai spai wiθ mai litəl ai
ə ɡərli ai kən ɡet kəz ši dount ɡet tu meni laiks
ə <curly-headed> <cutie> ai kən tərn intu mai waif
weit, ðət minz fərevər, evᵊr, hould ʌp, nevər maind

ou, ai, ai spai wiθ mai litəl ai
ai spai, ai spai wiθ mai litəl ai
ou, ai, ai spai wiθ mai litəl ai
ai spai, ai spai wiθ mai litəl ai
ou, ai…

<[lil> <yachty>: <]>
ši sed ši <twenty-one>, ai mait həv tə ai. di. ðæt
ɔl mai bičəz kəm in perz laik bɒlz in mai <nutsack>
ai rəmembər raidiŋ əraund ðə siti in ə hæčbæk
<lookin> fər ə prɑbləm wiθ mai jəŋ ɡɑblinz
<imma> send ə mɑdəl houm wiθ hər nek <throbbin>
ai dən meid sou mʌč mʌni ðət its <non-stoppin>
ɡɑt mai brʌðᵊrz ɑn mai bæk laik ðə læst neim
ai rəmembər <tellin> evriwʌn ai kudənt bi teimd
wou, siks mənθs leitər ai həd snæpt ənd nau aim in ðə ɡeim
went frəm feik čeinz tə daiməndz in ənʌðᵊr lein
went frəm kən ju teik mi hiər? tə skriniŋ aut ðə lein
went frəm dæm, ðis <nigga> leim tə rəmembər mai neim
sou ai rəmembər ɔl ðə pipəl hu eint fəkt wiθ mi
ðei went tə kɑliǰ nau ɔl ðəm <niggas> z histᵊri
ʌpɡredəd frəm ɡould tə daiməndz in mai tiθ
raidiŋ dip in ðə væn, laik wi <lookin> fər ə mistəri
<raggy>!
sou, dount fək wiθ mi. nou, leitli ai bin <livin> laik lʌɡžəri
bout ənd kail stik təɡeðər laik piænou kiz
ənd ɑn mai mʌðᵊrz mʌðᵊr ai wount fək ə bič wiðaut ə dæm rʌbər

<[kyle>: <]>
ai spai wiθ mai litəl ai
ə ɡərli ai kən ɡet kəz ši dount ɡet tu meni laiks
ə <curly-headed> <cutie> ai kən tərn intu mai waif
weit, ðət minz fərevər, evᵊr, hould ʌp, nevər maind
ou, ai… ai spai wiθ mai litəl ai
ə ɡərli ai kən ɡet kəz ši dount ɡet tu meni laiks
ə <curly-headed> <cutie> ai kən tərn intu mai waif
weit, ðət minz fərevər, evᵊr, hould ʌp, nevər maind

ou, ai, ai spai wiθ mai litəl ai
ai spai, ai spai wiθ mai litəl ai
ou, ai, ai spai wiθ mai litəl ai
ai spai, ai spai wiθ mai litəl ai
ou, ai…

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!