pronunciaciones

Lady Gaga-The Cure-Pronunciación Letra Traducción y Video

Lady Gaga-The Cure-Curso de Inglés Gratis

LADY GAGA LYRICS
“The Cure”

I’ll undress you, ‘cause you’re tired
Cover you as you desire
When you fall asleep inside my arms
May not have the fancy things
But I’ll give you everything
You could ever want, it’s in my arms

So baby tell me yes
And I will give you everything
So baby tell me yes
And I will be all yours tonight
So baby tell me yes
And I will give you everything
I will be right by your side

If I can’t find the cure, I’ll
I’ll fix you with my love
No matter what you know, I’ll
I’ll fix you with my love
And if you say you’re okay
I’m gonna heal you anyway
Promise I’ll always be there
Promise I’ll be the cure (be the cure)

Rub your feet, your hands, your legs
Let me take care of it, babe
Close your eyes, I’ll sing your favorite song
I wrote you this lullaby
Hush now baby, don’t you cry
Anything you want could not be wrong

So baby tell me yes
And I will give you everything
So baby tell me yes
And I will be all yours tonight
So baby tell me yes
And I will give you everything
I will be right by your side

If I can’t find the cure, I’ll
I’ll fix you with my love
No matter what you know, I’ll
I’ll fix you with my love
And if you say you’re okay
I’m gonna heal you anyway
Promise I’ll always be there
Promise I’ll be the cure (be the cure)

I’ll fix you with my love
(I’ll fix you with my love-lo-love)
I’ll fix you with my love
(I’ll fix you with my love-lo-love)

If I can’t find the cure, I’ll
I’ll fix you with my love
No matter what you know, I’ll
I’ll fix you with my love
And if you say you’re okay
I’m gonna heal you anyway
Promise I’ll always be there
Promise I’ll be the cure (be the cure)
Promise I’ll be the cure (be the cure)

I’ll fix you with my love

 

#Pronunciación de Nivel Avanzado

leidi ɡɑɡɑ liriks
ðə kjur

ail ʌndres ju, kəz jər taiərd
kʌvər ju əz ju dəzaiər
hwen ju fɑl əslip insaid mai ɑrmz
mei nɑt həv ðə fænsi θiŋz
bət ail ɡiv ju evriθiŋ
ju kəd evᵊr wɑnt, its in mai ɑrmz

sou beibi tel mi jes
ənd ai wəl ɡiv ju evriθiŋ
sou beibi tel mi jes
ənd ai wəl bi ɔl jurz tənait
sou beibi tel mi jes
ənd ai wəl ɡiv ju evriθiŋ
ai wəl bi rait bai jər said

if ai kænt faind ðə kjur, ail
ail fiks ju wiθ mai lʌv
nou mætər hwʌt ju nou, ail
ail fiks ju wiθ mai lʌv
ənd if ju sei jər oukei
aim ɡɑnə hil ju eniwe
prɑməs ail ɔlweiz bi ðer
prɑməs ail bi ðə kjur bi ðə kjur

rəb jər fit, jər hændz, jər leɡz
let mi teik ker əv it, beib
klouz jər aiz, ail siŋ jər feivərət sɒŋ
ai rout ju ðis lʌləbai
həš nau beibi, dount ju krai
eniθiŋ ju wɑnt kəd nɑt bi rɒŋ

sou beibi tel mi jes
ənd ai wəl ɡiv ju evriθiŋ
sou beibi tel mi jes
ənd ai wəl bi ɔl jurz tənait
sou beibi tel mi jes
ənd ai wəl ɡiv ju evriθiŋ
ai wəl bi rait bai jər said

if ai kænt faind ðə kjur, ail
ail fiks ju wiθ mai lʌv
nou mætər hwʌt ju nou, ail
ail fiks ju wiθ mai lʌv
ənd if ju sei jər oukei
aim ɡɑnə hil ju eniwe
prɑməs ail ɔlweiz bi ðer
prɑməs ail bi ðə kjur bi ðə kjur

ail fiks ju wiθ mai lʌv
ail fiks ju wiθ mai <love-lo-love>
ail fiks ju wiθ mai lʌv
ail fiks ju wiθ mai <love-lo-love>

if ai kænt faind ðə kjur, ail
ail fiks ju wiθ mai lʌv
nou mætər hwʌt ju nou, ail
ail fiks ju wiθ mai lʌv
ənd if ju sei jər oukei
aim ɡɑnə hil ju eniwe
prɑməs ail ɔlweiz bi ðer
prɑməs ail bi ðə kjur bi ðə kjur
prɑməs ail bi ðə kjur bi ðə kjur

ail fiks ju wiθ mai lʌv