pronunciaciones-logo-aprende-ingles-cantar

Lady Gaga – Poker Face- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Lady Gaga – Poker Face- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Lady Gaga Lyrics
“Poker Face”

Mum mum mum mah
Mum mum mum mah
Mum mum mum mah
Mum mum mum mah
Mum mum mum mah

I wanna hold ‘em like they do in Texas, please
Fold ‘em, let ‘em, hit me, raise it, baby, stay with me (I love it)
Love game intuition play the cards with Spades to start
And after he’s been hooked I’ll play the one that’s on his heart

Oh, oh, oh, oh, oh, oh-oh-e-oh-oh-oh
I’ll get him hot, show him what I’ve got
Oh, oh, oh, oh, oh, oh-oh-e-oh-oh-oh,
I’ll get him hot, show him what I’ve got

[Chorus:]
Can’t read my,
Can’t read my
No he can’t read my poker face
(she’s got me like nobody)
Can’t read my
Can’t read my
No he can’t read my poker face
(she’s got me like nobody)

P-p-p-poker face, p-p-poker face
(Mum mum mum mah)
P-p-p-poker face, p-p-poker face
(Mum mum mum mah)

I wanna roll with him a hard pair we will be
A little gambling is fun when you’re with me (I love it)
Russian Roulette is not the same without a gun
And baby when it’s love if it’s not rough it isn’t fun, fun

Oh, oh, oh, oh, oh, oh-oh-e-oh-oh-oh
I’ll get him hot, show him what I’ve got
Oh, oh, oh, oh, oh, oh-oh-e-oh-oh-oh,
I’ll get him hot, show him what I’ve got

[Chorus]

P-p-p-poker face, p-p-poker face
(Mum mum mum mah)
P-p-p-poker face, p-p-poker face
(Mum mum mum mah)
(Mum mum mum mah)
(Mum mum mum mah)

I won’t tell you that I love you
Kiss or hug you
Cause I’m bluffin’ with my muffin
I’m not lying, I’m just stunnin’ with my love-glue-gunning
Just like a chick in the casino
Take your bank before I pay you out
I promise this, promise this
Check this hand cause I’m marvelous

[Chorus 3x]

[3x]
P-p-p-poker face, p-p-poker face
(Mum mum mum mah)
P-p-p-poker face, p-p-poker face
(Mum mum mum mah)

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

leidi ɡɑɡɑ liriks
poukə feis

məm məm məm mɑ
məm məm məm mɑ
məm məm məm mɑ
məm məm məm mɑ
məm məm məm mɑ

ai wɑnə hould <em> laik ðei də in teksəs, pliz
fould <em>, let <em>, hit mi, reiz it, beibi, stei wiθ mi ai lʌv it
lʌv ɡeim intuišən plei ðə kɑrdz wiθ speidz tə stɑrt
ənd æftər hiz bin hukt ail plei ðə wʌn ðæts ɑn iz hɑrt

ou, ou, ou, ou, ou, <oh-oh-e-oh-oh-oh>
ail ɡet im hɑt, šou im hwʌt aiv ɡɑt
ou, ou, ou, ou, ou, <oh-oh-e-oh-oh-oh>,
ail ɡet im hɑt, šou im hwʌt aiv ɡɑt

<[chorus>: <]>
kænt rid mai,
kænt rid mai
nou hi kænt rid mai poukə feis
šiz ɡɑt mi laik noubədi
kænt rid mai
kænt rid mai
nou hi kænt rid mai poukə feis
šiz ɡɑt mi laik noubədi

<p-p-p-poker> feis, <p-p-poker> feis
məm məm məm mɑ
<p-p-p-poker> feis, <p-p-poker> feis
məm məm məm mɑ

ai wɑnə roul wiθ im ə hɑrd per wi wəl bi
ə litəl ɡæmbəliŋ z fən hwen jər wiθ mi ai lʌv it
rʌšən rulet s nɑt ðə seim wiðaut ə ɡən
ənd beibi hwen its lʌv if its nɑt rəf it izənt fən, fən

ou, ou, ou, ou, ou, <oh-oh-e-oh-oh-oh>
ail ɡet im hɑt, šou im hwʌt aiv ɡɑt
ou, ou, ou, ou, ou, <oh-oh-e-oh-oh-oh>,
ail ɡet im hɑt, šou im hwʌt aiv ɡɑt

<[chorus]>

<p-p-p-poker> feis, <p-p-poker> feis
məm məm məm mɑ
<p-p-p-poker> feis, <p-p-poker> feis
məm məm məm mɑ
məm məm məm mɑ
məm məm məm mɑ

ai wount tel ju ðət ai lʌv ju
kis ɔr həɡ ju
kəz aim <bluffin> wiθ mai mʌfən
aim nɑt laiiŋ, aim ǰəst <stunnin> wiθ mai <love-glue-gunning>
ǰəst laik ə čik in ðə kəsinou
teik jər bæŋk bifɔr ai pei ju aut
ai prɑməs ðis, prɑməs ðis
ček ðis hænd kəz aim mɑrvələs

<[chorus> <3x]>

<[3x]>
<p-p-p-poker> feis, <p-p-poker> feis
məm məm məm mɑ
<p-p-p-poker> feis, <p-p-poker> feis
məm məm məm mɑ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!