Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Lady Gaga-A-YO-Pronunciación Letra Traducción y Video

Lady Gaga-A-YO-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

leidi ɡɑɡɑ liriks
eiou

hiər wi ɡou!

ai kænt weit tə smouk ðəm ɔl
houl pæk laik mɑrlbərou

blou it in jər feis, blou it in jər feis
blou it in jər, blou it in jər feis

ai kænt weit tə rev ju ʌp
fæstər ðən ju kən sei fərɑri
<tearin> ʌp ðə ɡrævəl, wɑč ju ʌnrævəl
nau its ə pɑrti

hei, ai kænt weit tə kæst mai spel
hwič wʌn jul nevər tel
kəz ai ɡɑt it kʌvərd, siti ɡreivi sʌðərn
ɡɑt ju <drippin> laik nou ʌðᵊr

ɡet ɒf ɑn mi, mai bɑdiz ɡɑt ju <pleadin>
lait mi ʌp ənd brið in
mirər ɑn ðə <ceilin>
ɒf ɑn mi, mai bɑdiz ɡɑt ju <pleadin>
lait mi ʌp ənd brið in
mirər ɑn ðə siliŋ
eiou, eiou
wi <smokin> <em> ɔl
eiou, eiou
wi <smokin> <em> ɔl
eiou, eiou
wi <smokin> <em> ɔl
eiou, eiou

ai kænt weit tə bleiz fər riəl
træk bərnz laik ə roud reil
spin it in jər feis, spin it in jər feis
plei it in jər, plei it in jər feis

kænt weit tə ɡet ju šuk ʌp
fæstər ðən ju kən trai tə heit it
ju kən trai tə heit it, ju kən trai tə feik it
bət beibi, ai leist it

ɡet ɒf ɑn mi, mai bɑdiz ɡɑt ju <pleadin>
lait mi ʌp ənd brið in
mirər ɑn ðə <ceilin>
ɒf ɑn mi, mai bɑdiz ɡɑt ju <pleadin>
lait mi ʌp ənd brið in
mirər ɑn ðə siliŋ
eiou, eiou
mirər ɑn ðə siliŋ
wi <smokin> <em> ɔl
eiou, eiou
mirər ɑn ðə siliŋ
wi <smokin> <em> ɔl
eiou, eiou
mirər ɑn ðə siliŋ
wi <smokin> ɑn <em> ɔl
eiou, eiou
<aaaa-yo>

eiou, eiou
wi <smokin> <em> ɔl
eiou eiou
wi <smokin> <em> ɔl

ɡet it dɑ ɡet it dɑ ɡet it ɡet it
ɡet ɒf ɑn mi, mai bɑdiz ɡɑt ju <pleadin>
lait mi ʌp ənd brið in
mirər ɑn ðə <ceilin>
ɒf ɑn mi, mai bɑdiz ɡɑt ju <pleadin>
lait mi ʌp ənd brið in
mirər ɑn ðə siliŋ
eiou, eiou
mirər ɑn ðə siliŋ
wi <smokin> <em> ɔl
eiou, eiou
mirər ɑn ðə siliŋ
wi <smokin> <em> ɔl
eiou, eiou
mirər ɑn ðə siliŋ
wi <smokin> <em> ɔl
eiou, eiou
mirər ɑn ðə siliŋ

eiou, eiou
wi <smokin> <em> ɔl
eiou, eiou
eiou
eiou
eiou, eiou
wi <smokin> <em> ɔl
eiou, eiou
hei jou

LADY GAGA LYRICS
“A-Yo”

Here we go!

I can’t wait to smoke them all
Whole pack like Marlboro
Blow it in your face, blow it in your face
Blow it in your, blow it in your face

I can’t wait to rev you up
Faster than you can say “Ferrari”
Tearin’ up the gravel, watch you unravel
Now it’s a party

Hey, I can’t wait to cast my spell
Which one you’ll never tell
‘Cause I got it covered, city gravy southern
Got you drippin’ like no other

Get off on me, my body’s got you pleadin’
Light me up and breathe in
Mirror on the ceilin’
Off on me, my body’s got you pleadin’
Light me up and breathe in
Mirror on the ceiling
A-YO, A-YO
We smokin’ ‘em all
A-YO, A-YO
We smokin’ ‘em all
A-YO, A-YO
We smokin’ ‘em all
A-YO, A-YO

I can’t wait to blaze for real
Track burns like a road rail
Spin it in your face, spin it in your face
Play it in your, play it in your face

Can’t wait to get you shook up
Faster than you can try to hate it
You can try to hate it, you can try to fake it
But baby, I laced it

Get off on me, my body’s got you pleadin’
Light me up and breathe in
Mirror on the ceilin’
Off on me, my body’s got you pleadin’
Light me up and breathe in
Mirror on the ceiling
A-YO, A-YO
Mirror on the ceiling
(We smokin’ ‘em all)
A-YO, A-YO
Mirror on the ceiling
(We smokin’ ‘em all)
A-YO, A-YO
Mirror on the ceiling
(We smokin’ on ‘em all)
A-YO, A-YO
Aaaa-YO

A-YO, A-YO
(We smokin’ ‘em all)
A-YO A-YO
(We smokin’ ‘em all)

Get it da get it da get it get it
Get off on me, my body’s got you pleadin’
Light me up and breathe in
Mirror on the ceilin’
Off on me, my body’s got you pleadin’
Light me up and breathe in
Mirror on the ceiling
A-YO, A-YO
Mirror on the ceiling
(We smokin’ ‘em all)
A-YO, A-YO
Mirror on the ceiling
(We smokin’ ‘em all)
A-YO, A-YO
Mirror on the ceiling
(We smokin’ ‘em all)
A-YO, A-YO
Mirror on the ceiling

A-YO, A-YO
We smokin’ ‘em all
A-YO, A-YO
A-YO
A-YO
A-YO, A-YO
We smokin’ ‘em all
A-YO, A-YO
Hey YO