Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Lana Del Rey-Blue Jeans-Pronunciación Letra y Video

Lana Del Rey-Blue Jeans-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

LANA DEL REY LYRICS
“Blue Jeans”

Blue jeans, white shirt
Walked into the room you know you made my eyes burn
It was like, James Dean, for sure
You’re so fresh to death and sick as ca-cancer
You were sorta punk rock, I grew up on hip hop
But you fit me better than my favourite sweater, and I know
That love is mean, and love hurts
But I still remember that day we met in December, oh baby!

I will love you ‘til the end of time
I would wait a million years
Promise you’ll remember that you’re mine
Baby can you see through the tears
Love you more
Than those bitches before
Say you’ll remember, oh baby, say you’ll remember, oh baby ooh
I will love you ‘til the end of time

Big dreams, gangster
Said you had to leave to start your life over
I was like, “No please, stay here,
We don’t need no money we can make it all work,”
But he headed out on Sunday, said he’d come on Monday
I stayed up waitin’, anticipatin’, and pacin’
But he was chasing paper
“Caught up in the game” ‒ that was the last I heard

I will love you ‘til the end of time
I would wait a million years
Promise you’ll remember that you’re mine
Baby can you see through the tears
Love you more
Than those bitches before
Say you’ll remember, oh baby, say you’ll remember, oh baby ooh
I will love you ‘til the end of time

You went out every night
And baby that’s alright
I told you that no matter what you did I’d be by your side
Cause Imma ride or die
Whether you fail or fly
Well shit at least you tried.
But when you walked out that door, a piece of me died
I told you I wanted more, but that’s not what I had in mind
I just want it like before
We were dancing all night
Then they took you away, stole you out of my life
You just need to remember….

I will love you ‘til the end of time
I would wait a million years
Promise you’ll remember that you’re mine
Baby can you see through the tears
Love you more
Than those bitches before
Say you’ll remember, oh baby, say you’ll remember, oh baby ooh
I will love you ‘til the end of time

lænə del rei liriks
blu ǰinz

blu ǰinz, wait šərt
wɔkt intu ðə rum ju nou ju meid mai aiz bərn
it wəz laik, ǰeimz din, fər šur
jər sou freš tə deθ ənd sik əz <ca-cancer>
ju wər <sorta> pəŋk rɑk, ai ɡru ʌp ɑn hip hɑp
bət ju fit mi betər ðən mai feivrət swetər, ənd ai nou
ðət lʌv z min, ənd lʌv hərts
bət ai stil rəmembər ðət dei wi met in dəsembər, ou beibi!

ai wəl lʌv ju til ði end əv taim
ai wud weit ə miljən jiᵊrz
prɑməs jul rəmembər ðət jər main
beibi kən ju si θru ðə tirz
lʌv ju mɔr
ðən ðouz bičəz bifɔr
sei jul rəmembər, ou beibi, sei jul rəmembər, ou beibi u
ai wəl lʌv ju til ði end əv taim

biɡ drimz, ɡæŋstər
sed ju həd tə liv tə stɑrt jər laif ouvᵊr
ai wəz laik, <“no> pliz, stei hiər,
wi dount nid nou mʌni wi kən meik it ɔl wərk, <”>
bət hi hedəd aut ɑn sʌndei, sed hid kəm ɑn mʌndei
ai steid ʌp <waitin>, <anticipatin>, ənd <pacin>
bət hi wəz čeisiŋ peipər
kɔt ʌp in ðə ɡeim <‒> ðət wəz ðə læst ai hərd

ai wəl lʌv ju til ði end əv taim
ai wud weit ə miljən jiᵊrz
prɑməs jul rəmembər ðət jər main
beibi kən ju si θru ðə tirz
lʌv ju mɔr
ðən ðouz bičəz bifɔr
sei jul rəmembər, ou beibi, sei jul rəmembər, ou beibi u
ai wəl lʌv ju til ði end əv taim

ju went aut evri nait
ənd beibi ðæts ɒlrait
ai tould ju ðət nou mætər hwʌt ju did aid bi bai jər said
kəz <imma> raid ɔr dai
weðər ju feil ɔr flai
wel šit ət list ju traid.
bət hwen ju wɔkt aut ðət dɔr, ə pis əv mi daid
ai tould ju ai wɒntəd mɔr, bət ðæts nɑt hwʌt ai həd in maind
ai ǰəst wɑnt it laik bifɔr
wi wər dænsiŋ ɔl nait
ðen ðei tuk ju əwei, stoul ju aut əv mai laif
ju ǰəst nid tə rəmembər….

ai wəl lʌv ju til ði end əv taim
ai wud weit ə miljən jiᵊrz
prɑməs jul rəmembər ðət jər main
beibi kən ju si θru ðə tirz
lʌv ju mɔr
ðən ðouz bičəz bifɔr
sei jul rəmembər, ou beibi, sei jul rəmembər, ou beibi u
ai wəl lʌv ju til ði end əv taim

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!