como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Lana del Rey-Born to Die-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Lana del Rey-Born to Die-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Born To Die”

Why?
Who me?
Why?

Feet don’t fail me now
Take me to the finish line
Oh my heart it breaks every step that I take
But I’m hoping at the gates,
They’ll tell me that you’re mine

Walking through the city streets
Is it by mistake or design?
I feel so alone on the Friday nights
Can you make it feel like home, if I tell you you’re mine?
It’s like I told you honey

Don’t make me sad, don’t make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh, let’s go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime

Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
Choose your last words
This is the last time
‘Cause you and I, we were born to die

Lost but now I am found
I can see but once I was blind
I was so confused as a little child
Tried to take what I could get
Scared that I couldn’t find
All the answers honey

Don’t make me sad, don’t make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh
Let’s go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime

Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane
Choose your last words,
This is the last time
‘Cause you and I
We were born to die [3x]

Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane

So don’t make me sad, don’t make me cry
Sometimes love is not enough and the road gets tough
I don’t know why
Keep making me laugh
Let’s go get high
The road is long, we carry on
Try to have fun in the meantime

Come and take a walk on the wild side
Let me kiss you hard in the pouring rain
You like your girls insane…
Choose your last words,
This is the last time
‘Cause you and I
We were born to die

bɔrn tə dai

wai?
hu mi?
wai?

fit dount feil mi nau
teik mi tə ðə finiš lain
ou mai hɑrt it breiks evri step ðət ai teik
bət aim houpiŋ ət ðə ɡeits,
ðeil tel mi ðət jər main

wɔkiŋ θru ðə siti strits
iz it bai misteik ɔr dəzain?
ai fil sou əloun ɑn ðə fraidei naits
kən ju meik it fil laik houm, if ai tel ju jər main?
its laik ai tould ju hʌni

dount meik mi sæd, dount meik mi krai
səmtaimz lʌv z nɑt ənəf ənd ðə roud ɡets təf
ai dount nou wai
kip meikiŋ mi læf, lets ɡou ɡet hai
ðə roud z lɔŋ, wi kæri ɑn
trai tə həv fən in ðə mintaim

kəm ənd teik ə wɑk ɑn ðə waild said
let mi kis ju hɑrd in ðə pɔriŋ rein
ju laik jər ɡərlz insein
čuz jər læst wərdz
ðis iz ðə læst taim
kəz ju ənd ai, wi wər bɔrn tə dai

lɒst bət nau ai əm faund
ai kən si bət wəns ai wəz blaind
ai wəz sou kənfjuzd əz ə litəl čaild
traid tə teik hwʌt ai kəd ɡet
skerd ðət ai kudənt faind
ɔl ði ænsərz hʌni

dount meik mi sæd, dount meik mi krai
səmtaimz lʌv z nɑt ənəf ənd ðə roud ɡets təf
ai dount nou wai
kip meikiŋ mi læf
lets ɡou ɡet hai
ðə roud z lɔŋ, wi kæri ɑn
trai tə həv fən in ðə mintaim

kəm ənd teik ə wɑk ɑn ðə waild said
let mi kis ju hɑrd in ðə pɔriŋ rein
ju laik jər ɡərlz insein
čuz jər læst wərdz,
ðis iz ðə læst taim
kəz ju ənd ai
wi wər bɔrn tə dai < [3x]>

kəm ənd teik ə wɑk ɑn ðə waild said
let mi kis ju hɑrd in ðə pɔriŋ rein
ju laik jər ɡərlz insein

sou dount meik mi sæd, dount meik mi krai
səmtaimz lʌv z nɑt ənəf ənd ðə roud ɡets təf
ai dount nou wai
kip meikiŋ mi læf
lets ɡou ɡet hai
ðə roud z lɔŋ, wi kæri ɑn
trai tə həv fən in ðə mintaim

kəm ənd teik ə wɑk ɑn ðə waild said
let mi kis ju hɑrd in ðə pɔriŋ rein
ju laik jər ɡərlz insein…
čuz jər læst wərdz,
ðis iz ðə læst taim
kəz ju ənd ai
wi wər bɔrn tə dai

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!