Lana Del Rey – Doin’ Time- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Lana Del Rey – Doin’ Time- Cómo se pronuncia en inglés-español-portugues rápido y fácil subtitulada

Lana Del Rey Lyrics
“Doin’ Time”
(originally by Sublime)


Summertime, and the livin’s easy
Bradley’s on the microphone with Ras M.G.
All the people in the dance will agree
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
Me, me and Louie, we gon’ run to the party
And dance to the rhythm, it gets harder

Me and my girl, we got this relationship
I love her so bad, but she treats me like shit
On lock-down like a penitentiary
She spreads her lovin’ all over
And when she gets home, there’s none left for me

Summertime, and the livin’s easy
Bradley’s on the microphone with Ras M.G.
All the people in the dance will agree
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
Me, me and Louie, we gon’ run to the party
And dance to the rhythm, it gets harder

Oh, take this veil from off my eyes
My burning sun will, some day, rise
So, what am I gonna be doin’ for a while?
Said, I’m gonna play with myself
Show them, now, we’ve come off the shelf

Summertime, and the livin’s easy
Bradley’s on the microphone with Ras M.G.
All the people in the dance will agree
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
Me, me and Louie, we gon’ run to the party
And dance to the rhythm, it gets harder

Evil, I’ve come to tell you that she’s evil, most definitely
Evil, ornery, scandalous and evil, most definitely
The tension, it’s getting hotter
I’d like to hold her head underwater

Summertime

Summertime, and the livin’s easy
Bradley’s on the microphone with Ras M.G.
All the people in the dance will agree
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
Me, me and Louie, we gon’ run to the party
And dance to the rhythm, it gets harder

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

 

lænə del rei liriks
<doin> taim
əriǰənəli bai səblaim

sʌmərtaim, ənd ðə <livin>iz izi
brædliz ɑn ðə maikrəfoun wiθ ræs em. ǰi.
ɔl ðə pipəl in ðə dæns wəl əɡri
ðət wir <well-qualified> tə reprəzent ði el. bi. si.
mi, mi ənd lui, wi <gon> rən tə ðə pɑrti
ənd dæns tə ðə riðəm, it ɡets hɑrdər

mi ənd mai ɡərl, wi ɡɑt ðis rileišənšip
ai lʌv hər sou bæd, bət ši trits mi laik šit
ɑn lɑkdaun laik ə penətenčəri
ši spredz hər lovin ɔl ouvᵊr
ənd hwen ši ɡets houm, ðerz nən left fər mi

sʌmərtaim, ənd ðə <livin>iz izi
brædliz ɑn ðə maikrəfoun wiθ ræs em. ǰi.
ɔl ðə pipəl in ðə dæns wəl əɡri
ðət wir <well-qualified> tə reprəzent ði el. bi. si.
mi, mi ənd lui, wi <gon> rən tə ðə pɑrti
ənd dæns tə ðə riðəm, it ɡets hɑrdər

ou, teik ðis veil frəm ɒf mai aiz
mai bərniŋ sən wil, səm dei, raiz
sou, hwʌt əm ai ɡɑnə bi <doin> fər ə wail?
sed, aim ɡɑnə plei wiθ maiself
šou ðəm, nau, wiv kəm ɒf ðə šelf

sʌmərtaim, ənd ðə <livin>iz izi
brædliz ɑn ðə maikrəfoun wiθ ræs em. ǰi.
ɔl ðə pipəl in ðə dæns wəl əɡri
ðət wir <well-qualified> tə reprəzent ði el. bi. si.
mi, mi ənd lui, wi <gon> rən tə ðə pɑrti
ənd dæns tə ðə riðəm, it ɡets hɑrdər

ivəl, aiv kəm tə tel ju ðət šiz ivəl, moust defənətli
ivəl, ɔrnəri, skændələs ənd ivəl, moust defənətli
ðə tenšən, its ɡetiŋ hɑtər
aid laik tə hould hər hed ʌndərwɒtər

sʌmərtaim

sʌmərtaim, ənd ðə <livin>iz izi
brædliz ɑn ðə maikrəfoun wiθ ræs em. ǰi.
ɔl ðə pipəl in ðə dæns wəl əɡri
ðət wir <well-qualified> tə reprəzent ði el. bi. si.
mi, mi ənd lui, wi <gon> rən tə ðə pɑrti
ənd dæns tə ðə riðəm, it ɡets hɑrdər

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!