Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Lana Del Rey-Without You-Pronunciación Letra y Video

Lana Del Rey-Without You-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en USA

LANA DEL REY LYRICS
“Without You”

Everything I want I have:
Money, notoriety and rivieras.
I even think I found God
In the flash bulbs of the pretty cameras,
Pretty cameras, pretty cameras.
Am I glamorous? Tell me am I glamorous?

Hello? Hello?
C-can you hear me?
I can be your china doll
If you want to see me fall.
Boy, you’re so dope,
Your love is deadly.
Tell me life is beautiful,
They all think I have it all.
I’ve nothing without you.
All my dreams and all the lights mean
Nothing without you.

Summertime is nice and hot,
And my life is sweet like vanilla is.
Gold and silver line my heart
But burned into my brain are these stolen images,
Stolen images, baby, stolen images.
Can you picture it,
Babe, the life we could’ve lived?

Hello? Hello?
C-can you hear me?
I can be your China doll
If you like to see me fall.
Boy, you’re so dope,
Your love is deadly.
Tell me life is beautiful,
They all think I have it all.
I’ve nothing without you.
All my dreams and all the lights mean
Nothing without you.

We were two kids, just tryin’ to get out,
Lived on the dark side of the American dream.
We would dance all night, play our music loud,
When we grew up, nothing was what it seemed.

Hello? Hello?
C-can you hear me?
I can be your China doll
If you like to see me fall.
Boy, you’re so dope,
Your love is deadly.
Tell me life is beautiful,
They think that I have it all.
I’ve nothing without you.
All my dreams and all the lights mean
Nothing without you.

Hello? Hello?
C-can you hear me?
I can be your china doll
If you like to see me fall.
Boy, you’re so dope,
Your love is deadly.
Tell me life is beautiful,
They think that I have it all.
I’ve nothing without you.
All my dreams and all the lights mean
Nothing without you.

All my dreams and all the lights mean
Nothing if I can’t have you.


lænə del rei liriks
wiðaut ju

evriθiŋ ai wɑnt ai hæv:
mʌni, noutəraiəti ənd <rivieras>.
ai ivən θiŋk ai faund ɡɑd
in ðə flæš bəlbz əv ðə priti kæmərəz,
priti kæmərəz, priti kæmərəz.
əm ai ɡlæmərəs? tel mi əm ai ɡlæmərəs?

həlou? həlou?
<c-can> ju hir mi?
ai kən bi jər čainə dɑl
if ju wɑnt tə si mi fɑl.
bɔi, jər sou doup,
jər lʌv z dedli.
tel mi laif s bjutəfəl,
ðei ɔl θiŋk ai həv it ɔl.
aiv nʌθiŋ wiðaut ju.
ɔl mai drimz ənd ɔl ðə laits min
nʌθiŋ wiðaut ju.

sʌmərtaim z nais ənd hɑt,
ənd mai laif s swit laik vənilə iz.
ɡould ənd silvər lain mai hɑrt
bət bərnd intu mai brein ər ðiz stoulən iməǰəz,
stoulən iməǰəz, beibi, stoulən iməǰəz.
kən ju pikčər it,
beib, ðə laif wi kudəv laivd?

həlou? həlou?
<c-can> ju hir mi?
ai kən bi jər čainə dɑl
if ju laik tə si mi fɑl.
bɔi, jər sou doup,
jər lʌv z dedli.
tel mi laif s bjutəfəl,
ðei ɔl θiŋk ai həv it ɔl.
aiv nʌθiŋ wiðaut ju.
ɔl mai drimz ənd ɔl ðə laits min
nʌθiŋ wiðaut ju.

wi wər tu kidz, ǰəst <tryin> tə ɡet aut,
laivd ɑn ðə dɑrk said əv ði əmerikən drim.
wi wud dæns ɔl nait, plei auər mjuzik laud,
hwen wi ɡru ʌp, nʌθiŋ wəz hwʌt it simd.

həlou? həlou?
<c-can> ju hir mi?
ai kən bi jər čainə dɑl
if ju laik tə si mi fɑl.
bɔi, jər sou doup,
jər lʌv z dedli.
tel mi laif s bjutəfəl,
ðei θiŋk ðət ai həv it ɔl.
aiv nʌθiŋ wiðaut ju.
ɔl mai drimz ənd ɔl ðə laits min
nʌθiŋ wiðaut ju.

həlou? həlou?
<c-can> ju hir mi?
ai kən bi jər čainə dɑl
if ju laik tə si mi fɑl.
bɔi, jər sou doup,
jər lʌv z dedli.
tel mi laif s bjutəfəl,
ðei θiŋk ðət ai həv it ɔl.
aiv nʌθiŋ wiðaut ju.
ɔl mai drimz ənd ɔl ðə laits min
nʌθiŋ wiðaut ju.

ɔl mai drimz ənd ɔl ðə laits min
nʌθiŋ if ai kænt həv ju.