LANY – Thru These Tears-Pronunciación Letra Traducción

LANY – Thru These Tears-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

LANY Lyrics
“Thru These Tears”

This hurts like hell
But I keep telling myself
It’s gonna get better
But it’s taking forever
I tried to go out
But every time I leave the house
Something reminds me
Of what’s now behind me

Everyday I let go
Just a little bit more

In the end I’m gonna be alright
But it might take a hundred sleepless nights
To make the memories of you disappear
But right now I can’t see nothing through these tears

Control my thoughts
Convincing myself it’s your loss
I really mean it
And I’m starting to believe it

‘Cause everyday I let go
Just a little bit more

In the end I’m gonna be alright
But it might take a hundred sleepless nights
To make the memories of you disappear
But right now I can’t see nothing through these tears
Out of sight but you’re not out of my mind
So it might take somebody else at night
To make it feel like you were never here
But right now I can’t see nothing through these tears

You said it was over
But when we got closer
You cried on my shoulder
Goodbye

In the end I’m gonna be alright
But it might take a hundred sleepless nights
To make the memories of you disappear
But right now I can’t see nothing through these tears
Out of sight but you’re not out of my mind
So it might take somebody else at night
To make it feel like you were never here
But right now I can’t see nothing through these tears

Driving home on an empty highway
I thought about you and I hit the brakes
What we had and who we were was so clear
But right now I can’t see nothing through these tears

#Pronunciación de la Canción

<lany> liriks
θru ðiz tirz

ðis hərts laik hel
bət ai kip teliŋ maiself
its ɡɑnə ɡet betər
bət its teikiŋ fərevər
ai traid tə ɡou aut
bət evri taim ai liv ðə haus
sʌmθiŋ rimaindz mi
əv hwʌts nau bəhaind mi

evridei ai let ɡou
ǰəst ə litəl bit mɔr

in ði end aim ɡɑnə bi ɒlrait
bət it mait teik ə hʌndrəd slipləs naits
tə meik ðə meməriz əv ju disəpir
bət rait nau ai kænt si nʌθiŋ θru ðiz tirz

kəntroul mai θɔts
kənvinsiŋ maiself its jər lɒs
ai rili min it
ənd aim stɑrtiŋ tə bəliv it

kəz evridei ai let ɡou
ǰəst ə litəl bit mɔr

in ði end aim ɡɑnə bi ɒlrait
bət it mait teik ə hʌndrəd slipləs naits
tə meik ðə meməriz əv ju disəpir
bət rait nau ai kænt si nʌθiŋ θru ðiz tirz
aut əv sait bət jər nɑt aut əv mai maind
sou it mait teik sʌmbɑdi els ət nait
tə meik it fil laik ju wər nevər hiər
bət rait nau ai kænt si nʌθiŋ θru ðiz tirz

ju sed it wəz ouvᵊr
bət hwen wi ɡɑt klousᵊr
ju kraid ɑn mai šouldə
ɡudbai

in ði end aim ɡɑnə bi ɒlrait
bət it mait teik ə hʌndrəd slipləs naits
tə meik ðə meməriz əv ju disəpir
bət rait nau ai kænt si nʌθiŋ θru ðiz tirz
aut əv sait bət jər nɑt aut əv mai maind
sou it mait teik sʌmbɑdi els ət nait
tə meik it fil laik ju wər nevər hiər
bət rait nau ai kænt si nʌθiŋ θru ðiz tirz

draiviŋ houm ɑn ən empti haiwe
ai θɔt əbaut ju ənd ai hit ðə breiks
hwʌt wi həd ənd hu wi wər wəz sou klir
bət rait nau ai kænt si nʌθiŋ θru ðiz tirz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!