como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Lauren Alaina-Road Less Traveled-Pronunciación Letra Traducción y Video

Lauren Alaina-Road Less Traveled-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

lɔrən <alaina> liriks
roud les trævəld

wai də ju kip ɑn steriŋ?
ðət mirər, mirər, it eint fer ət ɔl mm
dres saizəz kænt dəfain, dount let ðə wərld dəsaid hwʌts bjutəfəl
nou

ju wount meik jərself ə neim if ju fɑlou ðə rulz
histᵊri ɡets meid hwen jər æktiŋ ə ful

sou dount hould it bæk ənd ǰəst rən it
šou hwʌt ju ɡɑt ənd ǰəst oun it
nou, ðei kænt teər ju əpɑrt

if ju trəst jər rebəl hɑrt, raid it intu bætəl
dount bi əfreid, teik ðə roud les trævəld
wer aut jər buts ənd kik ʌp ðə ɡrævəl
dount bi əfreid, teik ðə roud les trævəld ɑn
ou, <ooh-whoa>, ou, <ooh-whoa>
teik ðə roud les trævəld ɑn

dount fɑlou eniwʌn,
mɑrč tə ðə riðəm əv ə difərənt drəm
wai də wi ænəlaiz, breik aut, ənd kritəsaiz ðə kreizi wʌnz?
ou

ju wount meik jərself ə neim if ju fɑlou ðə rulz
histᵊri ɡets meid hwen jər æktiŋ ə ful
sou dount hould it bæk ənd ǰəst rən it
šou hwʌt ju ɡɑt ənd ǰəst oun it
nou, ðei kænt teər ju əpɑrt, nou

if ju trəst jər rebəl hɑrt, raid it intu bætəl
dount bi əfreid, teik ðə roud les trævəld
wer aut jər buts ənd kik ʌp ðə ɡrævəl
dount bi əfreid, teik ðə roud les trævəld ɑn
ou, <ooh-whoa>, ou, <ooh-whoa>
teik ðə roud les trævəld ɑn
ou, <ooh-whoa>, ou, <ooh-whoa>
teik ðə roud les trævəld ɑn

put jər hændz ʌp, šou mi ðət jər wʌn əv ə kaind
put jər hændz ʌp, let mi hir jər vɔis tənait
ou

if ju trəst jər rebəl hɑrt, raid it intu bætəl
dount bi əfreid, teik ðə roud les trævəld
wer aut jər buts ənd kik ʌp ðə ɡrævəl
dount bi əfreid, teik ðə roud les trævəld ɑn

if ju trəst jər rebəl hɑrt, raid it intu bætəl
dount bi əfreid, teik ðə roud les trævəld
wer aut jər buts ənd kik ʌp ðə ɡrævəl
dount bi əfreid, teik ðə roud les trævəld ɑn
ou, <ooh-whoa>, ou, <ooh-whoa>
teik ðə roud les trævəld ɑn

wer aut jər buts ənd kik ʌp ðə ɡrævəl
dount bi əfreid, teik ðə roud les trævəld ɑn

trævəld ɑn
teik ðə roud les trævəld ɑn

LAUREN ALAINA LYRICS
“Road Less Traveled”

Why do you keep on staring?
That mirror, mirror, it ain’t fair at all (mm-mm)
Dress sizes can’t define, don’t let the world decide what’s beautiful
No

You won’t make yourself a name if you follow the rules
History gets made when you’re acting a fool
So don’t hold it back and just run it
Show what you got and just own it
No, they can’t tear you apart

If you trust your rebel heart, ride it into battle
Don’t be afraid, take the road less traveled
Wear out your boots and kick up the gravel
Don’t be afraid, take the road less traveled on
Oh, ooh-whoa, oh, ooh-whoa
Take the road less traveled on

Don’t follow anyone,
March to the rhythm of a different drum
Why do we analyze, break out, and criticize the crazy ones?
Oh

You won’t make yourself a name if you follow the rules
History gets made when you’re acting a fool
So don’t hold it back and just run it
Show what you got and just own it
No, they can’t tear you apart, no

If you trust your rebel heart, ride it into battle
Don’t be afraid, take the road less traveled
Wear out your boots and kick up the gravel
Don’t be afraid, take the road less traveled on
Oh, ooh-whoa, oh, ooh-whoa
Take the road less traveled on
Oh, ooh-whoa, oh, ooh-whoa
Take the road less traveled on

Put your hands up, show me that you’re one of a kind
Put your hands up, let me hear your voice tonight
Oh

If you trust your rebel heart, ride it into battle
Don’t be afraid, take the road less traveled
Wear out your boots and kick up the gravel
Don’t be afraid, take the road less traveled on

If you trust your rebel heart, ride it into battle
Don’t be afraid, take the road less traveled
Wear out your boots and kick up the gravel
Don’t be afraid, take the road less traveled on
Oh, ooh-whoa, oh, ooh-whoa
Take the road less traveled on

Wear out your boots and kick up the gravel
Don’t be afraid, take the road less traveled on

Traveled on
Take the road less traveled on

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!