Lay You Down Easy-Magic!-Pronunciación Letra Video para Aprender Inglés Rápido

Lay You Down Easy-Magic!-Pronunciación de Canciones en Inglés y Clases de Inglés

“Lay You Down Easy”
(feat. Sean Paul)

[MAGIC! & Sean Paul:]
I’m trying to lay you down easy
Check me out, girl
I’m at the magic floor; check my world

[MAGIC!:]
Now I know you don’t believe me when I say I do it right (trust me)
My confidence is peaking to be close to you tonight
Baby, this is human nature; let’s turn up that guitar (guitar!)
Smoke a little vapor and stay up til the sun

[MAGIC! & Sean Paul:]
I’m trying to lay you down easy
(La la la la la la lay you down easy, eh, yeah)
So love, I’m trying to lay you down easy (follow me, girl)
(L-l-lay, la la la la lay you down easy)
Yeah
B-b-bang, bang, bang, bang

Now I know you don’t believe me when I say I mean no harm (no harm)
Uncertainty is fleeting; I’m inspired by your charm (haha) (inspired by your charm)
Imagine how I’m feeling falling inches from your grace
I feel like Robert Marley got me waitin’ here in vain
Said I’m…

I’m trying (please, gyal) to lay you down easy
(La la la la la la lay you down easy, eh, yeah) (B-b-bang, b-b-bang)
So love, I’m trying to lay you down easy
(La la la la la la lay you down easy)
Yeah
(B-b-bang, bang, bang, bang, yeah)

[Sean Paul:]
Baby girl, don’t ya know that’s my style?
Easy breezy, makin’ ye, all the while
Rub-a-dub-ah, we ah dance all night
Lovin’ that ship, I’ma love your profile
Gyal, your body so hot; number one for my clock
And you, my bod tick with the night
I want you rub up on me, you’re insane, I’m magic
Love how you keep it tight

[MAGIC! & Sean Paul:]
I’m trying to lay you down easy (follow me, girl)
(La la la la la la lay you down easy, eh, yeah)
So love, I’m trying to lay you down easy (follow me, girl)
(La la la la la la lay you down)
Yeah
(Bang bang, yeah, eh)

Lay you down, lay you down easy (lay you down easy)
Lay you down, lay you down easy (lay you down, lay you down, baby girl)
Lay you down, lay you down easy (lay you down easy)
Lay you down, lay you down easy (lay you down, lay you down, baby girl)

 

lei ju daun izi
fit. šɒn pɒl

<[magic>! ənd šɒn pɒl: <]>
aim traiiŋ tə lei ju daun izi
ček mi aut, ɡərl
aim ət ðə mæǰik flɔr; ček mai wərld

<[magic>!: <]>
nau ai nou ju dount bəliv mi hwen ai sei ai də it rait trəst mi
mai kɑnfədəns iz pikiŋ tə bi klous tə ju tənait
beibi, ðis iz hjumən neičər; lets tərn ʌp ðət ɡətɑr ɡətɑr!
smouk ə litəl veipər ənd stei ʌp til ðə sən

<[magic>! ənd šɒn pɒl: <]>
aim traiiŋ tə lei ju daun izi
lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ lei ju daun izi, e, jæ
sou lʌv, aim traiiŋ tə lei ju daun izi fɑlou mi, ɡərl
<l-l-lay>, lɑ lɑ lɑ lɑ lei ju daun izi

<b-b-bang>, bæŋ, bæŋ, bæŋ

nau ai nou ju dount bəliv mi hwen ai sei ai min nou hɑrm nou hɑrm
ʌnsərtənti z flitiŋ; aim inspaiərd bai jər čɑrm hɑhɑ inspaiərd bai jər čɑrm
imæǰən hau aim filiŋ fɑliŋ inčəz frəm jər ɡreis
ai fil laik rɑbərt mɑrli ɡɑt mi <waitin> hiər in vein
sed aim…

aim traiiŋ pliz, <gyal> tə lei ju daun izi
lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ lei ju daun izi, e, jæ <b-b-bang>, <b-b-bang>
sou lʌv, aim traiiŋ tə lei ju daun izi
lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ lei ju daun izi

<b-b-bang>, bæŋ, bæŋ, bæŋ, jæ

<[sean> pɒl: <]>
beibi gɜ:l, dount jɑ nou ðæts mai stail?
izi brizi, mækin ji, ɔl ðə wail
<rub-a-dub-ah>, wi ɑ dæns ɔl nait
lovin ðət šip, <ima> lʌv jər proufail
<gyal>, jər bɑdi sou hɑt; nʌmbᵊr wʌn fər mai klɑk
ənd ju, mai <bod> tik wiθ ðə nait
ai wɑnt ju rəb ʌp ɑn mi, jər insein, aim mæǰik
lʌv hau ju kip it tait

<[magic>! ənd šɒn pɒl: <]>
aim traiiŋ tə lei ju daun izi fɑlou mi, ɡərl
lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ lei ju daun izi, e, jæ
sou lʌv, aim traiiŋ tə lei ju daun izi fɑlou mi, ɡərl
lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ lɑ lei ju daun

bæŋ bæŋ, jæ, e

lei ju daun, lei ju daun izi lei ju daun izi
lei ju daun, lei ju daun izi lei ju daun, lei ju daun, beibi gɜ:l
lei ju daun, lei ju daun izi lei ju daun izi
lei ju daun, lei ju daun izi lei ju daun, lei ju daun, beibi gɜ:l

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!