como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Lecrae-I’ll Find You-Tori Kelly-Pronunciación Letra Traducción

Lecrae-I’ll Find You-Tori Kelly-Cursos de Inglés para Cantar con Pronunciación

Lecrae Lyrics
“I’ll Find You”
(feat. Tori Kelly)

[Tori Kelly:]
Just fight a little longer my friend
It’s all worth it in the end
But when you got nobody to turn to
Just hold on, and I’ll find you
I’ll find you
I’ll find you
Just hold on, and I’ll find you

[Lecrae:]
I’m hanging on by a thread
And all I’m clinging to is prayers
And every breath is like a battle
I feel like I ain’t come prepared
And death’s knockin’ on the front door
Pain’s creepin’ through the back
Fear’s crawlin’ through the windows
Waiting for em’ to attack
They say “Don’t get bitter, get better”
I’m working on switching them letters
But tell God I’mma need a whole lotta hope keeping it together
I’m smilin’ in everyone’s face
I’m cryin’ whenever they leave the room
They don’t know the battle I face
They don’t understand what I’m going through

The world tryna play with my soul
I’m just tryna find where to go
I’m tryna remember the way
I’m tryna get back to my home
But, I can’t do this on my own
That’s why I’m just trusting in you
Cuz’ I don’t know where else to go
And, I don’t know what else to do

[Tori Kelly:]
Just fight a little longer my friend
It’s all worth it in the end
But, when you’ve got nobody to turn to
Just hold on, and I’ll find you
Just fight a little longer my friend
It’s all worth it in the end
But, when you’ve got nobody to turn to
Just hold on, and I’ll find you
I’ll find you
I’ll find you
Just hold on, and I’ll find you
I’ll find you
I’ll find you
Just hold on, and I’ll find you

[Lecrae:]
They say fear haunts
And pain hates
I say pain strengthens
And fear drives faith
And I don’t know all of the outcomes
Don’t know what happens tomorrow
But when that ocean of doubt comes
Don’t let me drown in my sorrow
And don’t let me stay at the bottom
I feel like this hole is too deep to climb
I’ve been lookin’ for a way out
But I’ll settle for a peace of mind
Picking up the pieces of my life and hopin’ that I’ll put together
Something right
Tell me all I got is all I need
Tell me you gon’ help me stand and fight

The world trying to play with my soul
I’m just tryna find where to go
I’m trying to remember the way
I’m trying to get back to my home
But, I can’t do this on my own
That’s why I’m just trusting in you
Cuz’ I don’t know where else to go
And, I don’t know what else to do

[Tori Kelly:]
No don’t let the fear
Make you feel like you can’t fight this on your own
You know I, I’ll be there for you no matter where you go
You’ll never be alone, no

Just fight a little longer my friend
It’s all worth it in the end
But, when you’ve got nobody to turn to
Just hold on, and I’ll find you
Just fight a little longer my friend
It’s all worth it in the end
But, when you’ve got nobody to turn to
Just hold on, and I’ll find you
I’ll find you
I’ll find you
Just hold on, and I’ll find you
I’ll find you
I’ll find you
Just hold on, and I’ll find you

#Pronunciación

<lecrae> liriks
ail faind ju
fit. tɔri keli

<[tori> keli: <]>
ǰəst fait ə litəl lɔŋɡər mai frend
its ɔl wərθ it in ði end
bət hwen ju ɡɑt noubədi tə tərn tu
ǰəst hould ɑn, ənd ail faind ju
ail faind ju
ail faind ju
ǰəst hould ɑn, ənd ail faind ju

<[lecrae>: <]>
aim hæŋiŋ ɑn bai ə θred
ənd ɔl aim kliŋiŋ tə z prerz
ənd evri breθ s laik ə bætəl
ai fil laik ai eint kəm priperd
ənd deθs <knockin> ɑn ðə frənt dɔr
peiniz <creepin> θru ðə bæk
firiz <crawlin> θru ðə windouz
weitiŋ fər <em> tə ətæk
ðei sei dount ɡet bitər, ɡet betər
aim wərkiŋ ɑn swičiŋ ðəm letərz
bət tel ɡɑd <imma> nid ə houl lɑtə houp kipiŋ it təɡeðər
aim <smilin> in evriwʌnz feis
aim <cryin> hwenevᵊr ðei liv ðə rum
ðei dount nou ðə bætəl ai feis
ðei dount ʌndərstænd hwʌt aim ɡouiŋ θru

ðə wərld <tryna> plei wiθ mai soul
aim ǰəst <tryna> faind hweᵊr tə ɡou
aim <tryna> rəmembər ðə wei
aim <tryna> ɡet bæk tə mai houm
bʌt, ai kænt də ðis ɑn mai oun
ðæts wai aim ǰəst trʌstiŋ in ju
kəz ai dount nou hweᵊr els tə ɡou
ænd, ai dount nou hwʌt els tə du

<[tori> keli: <]>
ǰəst fait ə litəl lɔŋɡər mai frend
its ɔl wərθ it in ði end
bʌt, hwen juv ɡɑt noubədi tə tərn tu
ǰəst hould ɑn, ənd ail faind ju
ǰəst fait ə litəl lɔŋɡər mai frend
its ɔl wərθ it in ði end
bʌt, hwen juv ɡɑt noubədi tə tərn tu
ǰəst hould ɑn, ənd ail faind ju
ail faind ju
ail faind ju
ǰəst hould ɑn, ənd ail faind ju
ail faind ju
ail faind ju
ǰəst hould ɑn, ənd ail faind ju

<[lecrae>: <]>
ðei sei fir hɒnts
ənd pein heits
ai sei pein streŋθənz
ənd fir draivz feiθ
ənd ai dount nou ɔl əv ði autkəmz
dount nou hwʌt hæpənz təmɑrou
bət hwen ðət oušən əv daut kəmz
dount let mi draun in mai sɑrou
ənd dount let mi stei ət ðə bɑtəm
ai fil laik ðis houl z tu dip tə klaim
aiv bin <lookin> fər ə wei aut
bət ail setəl fər ə pis əv maind
pikiŋ ʌp ðə pisəz əv mai laif ənd <hopin> ðət ail put təɡeðər
sʌmθiŋ rait
tel mi ɔl ai ɡɑt s ɔl ai nid
tel mi ju <gon> help mi stænd ənd fait

ðə wərld traiiŋ tə plei wiθ mai soul
aim ǰəst <tryna> faind hweᵊr tə ɡou
aim traiiŋ tə rəmembər ðə wei
aim traiiŋ tə ɡet bæk tə mai houm
bʌt, ai kænt də ðis ɑn mai oun
ðæts wai aim ǰəst trʌstiŋ in ju
kəz ai dount nou hweᵊr els tə ɡou
ænd, ai dount nou hwʌt els tə du

<[tori> keli: <]>
nou dount let ðə fir
meik ju fil laik ju kænt fait ðis ɑn jər oun
ju nou ai, ail bi ðər fər ju nou mætər hweᵊr ju ɡou
jul nevər bi əloun, nou

ǰəst fait ə litəl lɔŋɡər mai frend
its ɔl wərθ it in ði end
bʌt, hwen juv ɡɑt noubədi tə tərn tu
ǰəst hould ɑn, ənd ail faind ju
ǰəst fait ə litəl lɔŋɡər mai frend
its ɔl wərθ it in ði end
bʌt, hwen juv ɡɑt noubədi tə tərn tu
ǰəst hould ɑn, ənd ail faind ju
ail faind ju
ail faind ju
ǰəst hould ɑn, ənd ail faind ju
ail faind ju
ail faind ju
ǰəst hould ɑn, ənd ail faind ju

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!