como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Lesley Gore – You Don’t Own Me-Pronunciación Letra Traducción

Lesley Gore – You Don’t Own Me-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

“You Don’t Own Me”
(originally by Lesley Gore)

You don’t own me
I’m not just one of your many toys
You don’t own me
Don’t say I can’t go with other boys

And don’t tell me what to do
And don’t tell me what to say
And, please, when I go out with you
Don’t put me on display

‘Cause, you don’t own me
Don’t try to change me in any way
You don’t own me
Don’t tie me down
‘Cause I’ll never stay

I don’t tell you what to say
I don’t tell you what to do
So, just let me be myself
That’s all I ask of you

I’m young and I love to be young
I’m free and I love to be free
To live my life the way that I want
To say and do whatever I please

And, don’t tell me what to do, yeah
Don’t, don’t you tell me what to say
And, please, when I go out with you
Don’t put me on display

I don’t tell you what to say
I don’t tell you what to do
So, just let me be myself
That’s all I ask of you
I’m young and I love to be young
I’m free and I love to be free
To live my life the way that I want
To say and do whatever I please

#Pronunciación de la Canción

ju dount oun mi
əriǰənəli bai lesli ɡɔr
ju dount oun mi
aim nɑt ǰəst wʌn əv jər meni tɔiz
ju dount oun mi
dount sei ai kænt ɡou wiθ ʌðᵊr bɔiz
ənd dount tel mi hwʌt tə du
ənd dount tel mi hwʌt tə sei
ænd, pliz, hwen ai ɡou aut wiθ ju
dount put mi ɑn displei
kəz, ju dount oun mi
dount trai tə čeinǰ mi in eni wei
ju dount oun mi
dount tai mi daun
kəz ail nevər stei
ai dount tel ju hwʌt tə sei
ai dount tel ju hwʌt tə du
sou, ǰəst let mi bi maiself
ðæts ɔl ai æsk əv ju
aim jəŋ ənd ai lʌv tə bi jəŋ
aim fri ənd ai lʌv tə bi fri
tə laiv mai laif ðə wei ðət ai wɑnt
tə sei ənd də hwʌtevᵊr ai pliz
ænd, dount tel mi hwʌt tə du, jæ
dount, dount ju tel mi hwʌt tə sei
ænd, pliz, hwen ai ɡou aut wiθ ju
dount put mi ɑn displei
ai dount tel ju hwʌt tə sei
ai dount tel ju hwʌt tə du
sou, ǰəst let mi bi maiself
ðæts ɔl ai æsk əv ju
aim jəŋ ənd ai lʌv tə bi jəŋ
aim fri ənd ai lʌv tə bi fri
tə laiv mai laif ðə wei ðət ai wɑnt
tə sei ənd də hwʌtevᵊr ai pliz