pronunciaciones

Let Me Hear – Fear, and Loathing in Las Vegas-Pronunciación Letra Traducción

Let Me Hear – Fear, and Loathing in Las Vegas-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

You guys do not notice that we are gifted just by being humans
We are absolute predators
We do not even have any enemies
Maybe there are other animals watching us
And thinking that “someday we will beat them down”

Oh e have the brains to think hard
Wear our favorite clothes
We are at no doubt human beings
Many small lives
They were born (they were born)
With the fate (with the fate
Of dying for someone (for someone a human baby)
A human baby
When will they find out (when will they find out the true fact yeah)
That at the point they were born, we are (we are winners)
(the) winners of Earth

Aa hitori naiteita tonari no kimi ga toikakeru
Dakara bokura yorisoi ikiru kirameku made

For what have I been living for?
When will I find out the answer?
An answer that is only for you
What will myself and (the) first scenery I saw
Look like?
It’s my face, my face

Shut up! I read this inside
The book I read before (the book I read before)
According (to) Maslow (according [to] Maslow)
There are five steps (in a) human’s desire

To live a long long life to stay safe and to receive
(Baby)
Love from others
To get respect from
(Baby)
Others, to get closer
(Yeah)
To your ideal
(Yeah)
That’s what it said
(Yeah)
No matter how hard other animals try
They probably can’t go over the first step
That is how intelligent we are and, (an animal) filled with greed
But that is probably why we can still live
On the top of the food chain
In this blue planet although we have weak bodies

Aa mata kimi no me ni itsumo no asa ga utsurikomu
Nagareru namida ga kieteyuku

For what to live for
Think deeply as you live yeah
‘Cause you humans are (the) only ones that can do this on Earth
Atarashii kotae o
What is it that you want to get in your right hands?
Let me hear

Tell me your new answer
Prove that you are different from monkies
If there is nothing to crave for, humans will die in a way
Don’t you think so too?
Let me hear, Let me hear, Let me hear

#Pronunciación de la Canción

ju ɡaiz də nɑt noutis ðət wi ər ɡiftəd ǰəst bai biiŋ hjumənz
wi ər æbsəlut predətərz
wi də nɑt ivən həv eni enəmiz
meibi ðər ər ʌðᵊr ænəməlz wɑčiŋ əz
ənd θiŋkiŋ ðət sʌmde wi wəl bit ðəm <down”>
ou i həv ðə breinz tə θiŋk hɑrd
wer auər feivərət klouðz
wi ər ət nou daut hjumən biiŋz
meni smɒl livz
ðei wər bɔrn ðei wər bɔrn
wiθ ðə feit wiθ ðə feit
əv daiiŋ fər sʌmwən fər sʌmwən ə hjumən beibi
ə hjumən beibi
hwen wəl ðei faind aut hwen wəl ðei faind aut ðə tru fækt jæ
ðət ət ðə pɔint ðei wər bɔrn, wi ər wi ər winərz
ðə winərz əv ərθ
eiei <hitori> <naiteita> <tonari> nou <kimi> ɡɑ <toikakeru>
<dakara> <bokura> <yorisoi> <ikiru> <kirameku> meid
fər hwʌt həv ai bin liviŋ <for?>
hwen wəl ai faind aut ðə <answer?>
ən ænsər ðət s ounli fər ju
hwʌt wəl maiself ənd ðə fərst sinəri ai sɔ
luk <like?>
its mai feis, mai feis
šət ʌp! ai rid ðis insaid
ðə buk ai rid bifɔr ðə buk ai rid bifɔr
əkɔrdiŋ tə mɑslou əkɔrdiŋ <[to]> mɑslou
ðər ər faiv steps in ə hjumənz dəzaiər
tə laiv ə lɔŋ lɔŋ laif tə stei seif ənd tə rəsiv
beibi
lʌv frəm ʌðᵊrz
tə ɡet rəspekt frʌm
beibi
ʌðᵊrz, tə ɡet klousᵊr
tə jər aidil
ðæts hwʌt it sed
nou mætər hau hɑrd ʌðᵊr ænəməlz trai
ðei prɑbəbli kænt ɡou ouvᵊr ðə fərst step
ðət s hau inteləǰənt wi ər ænd, ən ænəməl fild wiθ ɡrid
bət ðət s prɑbəbli wai wi kən stil laiv
ɑn ðə tɑp əv ðə fud čein
in ðis blu plænət ɒlðou wi həv wik bɑdiz
eiei mɑtə <kimi> nou mi ni <itsumo> nou ɑsə ɡɑ <utsurikomu>
<nagareru> <namida> ɡɑ <kieteyuku>
fər hwʌt tə laiv fɔr
θiŋk dipli əz ju laiv jæ
kəz ju hjumənz ər ði ounli wʌnz ðət kən də ðis ɑn ərθ
<atarashii> <kotae> ou
hwʌt s it ðət ju wɑnt tə ɡet in jər rait hændz?
let mi hir
tel mi jər nu ænsər
pruv ðət ju ər difərənt frəm <monkies>
if ðər z nʌθiŋ tə kreiv fɔr, hjumənz wəl dai in ə wei
dount ju θiŋk sou <too?>
let mi hir, let mi hir, let mi hir