como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Let Me Love You-Ariana Grande-Lil Wayne-Pronunciación Letra y Video

Let Me Love You-Ariana Grande-Lil Wayne-Pronunciación y como Aprender Inglés con Canciones para latinos en América

ARIANA GRANDE LYRICS
“Let Me Love You”
(feat. Lil Wayne)

[Ariana Grande:]
I just broke up with my ex
Now I’m out here single, I don’t really know what’s next
But I ain’t even trippin’, I’mma chill and sit back
And I know they will be coming from the right and the left, left, left
I just broke up with my ex
You’re the one I’m feeling as I’m laying on your chest
Good conversation got me holding my breath
And I don’t normally say this but goddamn, you’re the best, best, best

And if it feels right, promise I don’t mind
And if it feels right, promise I’ll stay here all night

Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you

As I’m laying on your chest
I’ll be out here thinkin’ ‘bout it, boy, it’s just a guess
But something just keeps telling me I’m better than the rest
And I ain’t tryna rush you, but goddamn, I’m a mess, mess, mess

And if it feels right, promise I don’t mind
And if it feels right, promise I’ll stay here all night

Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you

[Lil Wayne:]
I say, “Girl, you need a hot boy.”
She say, “You need to stop fuckin’ with them thots, boy.”
I say, “You need a real nigga?” She said, “Yes”, Lord
And what you need your ex for? I’m triple X, Lord
Okay, Ariana, my lil mama, goodbye to the good girl
My ex tripping, it’s no Biggie, I 2Pac shook her
I’m laid up with my new thing
She lay her head on my new chain
Then the mood change
My name change from Lil Wayne to Ooh Wayne
Oh Lord, she grinding on this Grande
Oh Lord, I’m drowning, I’m gonna need that coast guard
And when it comes to that nigga, I give her amnesia
She just looking for love
She says she single and I’m her feature, oh, my God

[Ariana Grande & Lil Wayne:]
(You’re no good, but it’s time I love you, baby)
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
Tunechi, Mula baby
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
(But it’s time I love you, yeah, yeah, ah)
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
She’s looking for love
(I’m looking for love)
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
She’s looking for love
(You’re looking for love baby)
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
She’s looking for love
Just let me lo-o-o-o-o-o-o-love you, you
(I’m looking for love babe)
She’s just looking for love
She’s just looking for love

I’mma give her that love
He gon’ gimme that love
She’s just looking for love
Boy, I’m looking for love, baby
I’mma give her that love
I’mma give her that…
I’mma give her that…

#Pronunciación de Nivel Básico

Ai yost brouk ap buit mai ex
Nau aim aut jir singol, ai dont rili nou buats next
Bat ai eint iven tripen, aima chil an sit bak
An ai nou dei buil bi komen from de raig an de lef, lef, lef
Ai yost brouk ap buit mai ex
Yor de guan aim filen as aim layen on yor chest
Gud converseishon gat mi jolden mai briz
An ai dont normali sei dis bat gadem, yor de best, best, best
An if et fils raig, promis ai dont main
An if et fils raig, promis ail estei jir ol naig
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
As aim laien on yor chest
Ail bi aut jir zinken baudet, boi, its yost a ges
Bat somzin yost kips telen mi aim beder dan de rest
An ai eint traina rash yu, bat gadem, aim a mes, mes, mes
An if et fils raig, promis ai dont main
An if et fils raig, promis ail estei jir ol nai
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
Ai sei, gerl, yu nid a jat boi
Shi sei, yu nid tu estap faken buit dem zats, boi
Ai sei, yu nid a rial niga? shi sed, yes, lord
An buat yu nid yor ex for? aim tripol ex, lord
Okei, Ariana, mai lil mama, gudbai tu de gud gerl
Mai ex tripen, its nou bigi, ai tupak shuk jer
Aim leid ap buit mai niu zin
Shi lei jer jed on mai niu chein
Den de mud cheinch
Mai neim cheinch from lil buein tu uhh buein
Oh lord, shi grainden on dis Grande
Oh lord, aim drounen, aim gona nid dad cost gard
An buen et koms tu dad niga, ai giv jer emnisha
She yost luken for lav
Shi sei shi singol an aim jer ficher, oh, mai gad
(Yor nou gud, bat its taim ai lav yu, beibi)
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
Tunechi, Mula beibi
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
(Bat its taim ai lav yu, yeah, yeah, ah)
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
Shis lukin for lav
(Aim lukin for lav)
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
Shis lukin for lav
(Yor lukin for lav beibi)
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
Shis lukin for lav
Yost let mi la-a-a-a-a-a-a-lav yu, yu
(Aim lukin for lav beib)
Shis lukin for lav
Shis lukin for lav
Aima giv jer dad lav
Ji gon gimi dad lav
Shis yost lukin for lav
Boi, aim lukin for lav, beibi
Aima giv jer dad lav
Aima giv jer dad …
Aima giv jer dad …

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ariænə ɡrænd liriks
let mi lʌv ju
fit. lil wein

<[ariana> ɡrænd: <]>
ai ǰəst brouk ʌp wiθ mai eks
nau aim aut hiər siŋɡəl, ai dount rili nou hwʌts nekst
bət ai eint ivən <trippin>, <imma> čil ənd sit bæk
ənd ai nou ðei wəl bi kʌmiŋ frəm ðə rait ənd ðə left, left, left
ai ǰəst brouk ʌp wiθ mai eks
jər ðə wʌn aim filiŋ əz aim leiiŋ ɑn jər čest
ɡud kɑnvərseišən ɡɑt mi houldiŋ mai breθ
ənd ai dount nɔrməli sei ðis bət ɡɑddæm, jər ðə best, best, best

ənd if it filz rait, prɑməs ai dount maind
ənd if it filz rait, prɑməs ail stei hiər ɔl nait

ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju

əz aim leiiŋ ɑn jər čest
ail bi aut hiər θiŋkən baut it, bɔi, its ǰəst ə ɡes
bət sʌmθiŋ ǰəst kips teliŋ mi aim betər ðən ðə rest
ənd ai eint <tryna> rəš ju, bət ɡɑddæm, aim ə mes, mes, mes

ənd if it filz rait, prɑməs ai dount maind
ənd if it filz rait, prɑməs ail stei hiər ɔl nait

ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju

<[lil> wein: <]>
ai sei, ɡərl, ju nid ə hɑt bɔi.
ši sei, ju nid tə stɑp <fuckin> wiθ ðəm <thots>, bɔi.
ai sei, ju nid ə riəl <nigga>? ši sed, jes, lɔrd
ənd hwʌt ju nid jər eks fɔr? aim tripəl eks, lɔrd
oukei, ariænə, mai lil mɑmə, ɡudbai tə ðə ɡud ɡərl
mai eks tripiŋ, its nou biɡi, ai <2pac> šuk hər
aim leid ʌp wiθ mai nu θiŋ
ši lei hər hed ɑn mai nu čein
ðen ðə mud čeinǰ
mai neim čeinǰ frəm lil wein tə u wein
ou lɔrd, ši ɡraindiŋ ɑn ðis ɡrænd
ou lɔrd, aim drauniŋ, aim ɡɑnə nid ðət koust ɡɑrd
ənd hwen it kəmz tə ðət <nigga>, ai ɡiv hər æmnižə
ši ǰəst lukiŋ fər lʌv
ši sez ši siŋɡəl ənd aim hər fičər, ou, mai ɡɑd

<[ariana> ɡrænd ənd lil wein: <]>
jər nou ɡud, bət its taim ai lʌv ju, beibi
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
<tunechi>, mjulə beibi
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
bət its taim ai lʌv ju, jæ, jæ, ɑ
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
šiz lukiŋ fər lʌv
aim lukiŋ fər lʌv
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
šiz lukiŋ fər lʌv
jər lukiŋ fər lʌv beibi
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
šiz lukiŋ fər lʌv
ǰəst let mi <lo-o-o-o-o-o-o-love> ju, ju
aim lukiŋ fər lʌv beib
šiz ǰəst lukiŋ fər lʌv
šiz ǰəst lukiŋ fər lʌv

<imma> ɡiv hər ðət lʌv
hi <gon> ɡimi ðət lʌv
šiz ǰəst lukiŋ fər lʌv
bɔi, aim lukiŋ fər lʌv, beibi
<imma> ɡiv hər ðət lʌv
<imma> ɡiv hər ðæt…
<imma> ɡiv hər ðæt…

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!