pronunciaciones

Liam Gallagher-Wall Of Glass-Pronunciación Letra Traducción

Liam Gallagher-Wall Of Glass-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Liam Gallagher Lyrics
“Wall Of Glass”

You would keep the secrets in ya’
You’ve been keeping paraphernalia, oh
I think you know
Anyone can walk up to ya’
Anyone can see right through your eyes
All night

And I don’t mean to be unkind
But I see what’s in your mind
And the stones you throw
Will turn back in its path
One day you’ll shatter like a wall of glass
Wall of glass
Wall of glass
One day you’ll shatter like a wall of glass

You believe in fascinations
And designer vaccinations, love
You get along
You were sold a one direction
I believe the resurrection’s on
And you were wrong

And I don’t mean to be unkind
But I see what’s in your mind
And the stones you throw
Will turn back in its path
One day you’ll shatter like a wall of glass
Wall of glass
Wall of glass
One day you’ll shatter like a wall of glass

And I don’t mean to be unkind
But I see what’s in your mind
And the stones you throw
Will turn back in its path
One day you’ll shatter like a wall of glass
Wall of glass
Wall of glass
One day you’ll shatter like a wall of glass

#Pronunciación

liəm ɡæləɡər liriks
wɒl əv ɡlæs

ju wud kip ðə sikrəts in <ya>
juv bin kipiŋ perəfəneiljə, ou
ai θiŋk ju nou
eniwʌn kən wɑk ʌp tə <ya>
eniwʌn kən si rait θru jər aiz
ɔl nait

ənd ai dount min tə bi ʌnkaind
bət ai si hwʌts in jər maind
ənd ðə stounz ju θrou
wəl tərn bæk in its pæθ
wʌn dei jul šætər laik ə wɒl əv ɡlæs
wɒl əv ɡlæs
wɒl əv ɡlæs
wʌn dei jul šætər laik ə wɒl əv ɡlæs

ju bəliv in fæsineišənz
ənd dəzainər væksəneišənz, lʌv
ju ɡet əlɔŋ
ju wər sould ə wʌn dərekšən
ai bəliv ðə rezərekšəniz ɑn
ənd ju wər rɒŋ

ənd ai dount min tə bi ʌnkaind
bət ai si hwʌts in jər maind
ənd ðə stounz ju θrou
wəl tərn bæk in its pæθ
wʌn dei jul šætər laik ə wɒl əv ɡlæs
wɒl əv ɡlæs
wɒl əv ɡlæs
wʌn dei jul šætər laik ə wɒl əv ɡlæs

ənd ai dount min tə bi ʌnkaind
bət ai si hwʌts in jər maind
ənd ðə stounz ju θrou
wəl tərn bæk in its pæθ
wʌn dei jul šætər laik ə wɒl əv ɡlæs
wɒl əv ɡlæs
wɒl əv ɡlæs
wʌn dei jul šætər laik ə wɒl əv ɡlæs

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!