Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Liam Payne-Strip That Down-Quavo-Pronunciación Letra Traducción

Liam Payne-Strip That Down-Quavo-Clases de Canto con Pronunciación del Inglés al Español

Liam Payne Lyrics
“Strip That Down”
(feat. Quavo)

[Quavo:]
Huncho
Quavo
Yo yo

[Liam Payne:]
You know, I’ve been taking some time
And I’ve been keeping to myself (self)
I had my eyes up on the prize
Ain’t watching anybody else
But your love, it hit me hard, girl
Yeah, you’re bad for my health
I love the cards, that I’ve been dealt
Do you feel the same as well?

You know, I used to be in 1D (now I’m out, free)
People want me for one thing (that’s not me)
I’m not changing, the way, that I (used to be)
I just wanna have fun (and get rowdy)
One Coke and Bacardi (sippin’ lightly)
When I walk inside the party (girls on me)
F1 type Ferrari (6 gear speed)
Girl, I love it when your body (grinds on me)

You know, I love it, when the music’s loud
But c’mon, strip that down for me, baby
Now there’s a lot of people in the crowd
But only you can dance with me
So put your hands on my body
And swing that round for me, baby (swing)
You know, I love it when the music’s loud
But c’mon, strip that down for me
Yeah, yeah, yeah, yeah

Oh, strip that down, girl
Love when you hit the ground, girl
Yeah, yeah, yeah, yeah
Oh, strip that down, girl
Love, when you hit the ground

You know, that since the day I met you
Yeah, you swept me off my feet
You know, that I don’t need no money
When your love is beside me
Yeah, you opened up my heart
And then you threw away the key
Girl, now it’s just you and me
And you don’t care ‘bout, where I’ve been

You know, I used to be in 1D (now I’m out, free)
People want me for one thing (that’s not me)
I’m not changing, the way that I (used to be)
I just wanna have fun (and get rowdy)
One Coke and Bacardi (sippin’ lightly)
When I walk inside the party (girls on me)
F1 type Ferrari (6 gear speed)
Girl, I love it when your body (grinds on me)
Baby

You know, I love it, when the music’s loud
But c’mon, strip that down for me, baby
Now there’s a lot of people in the crowd
But only you can dance with me
So put your hands on my body
And swing that round for me, baby (yeah)
You know, I love it when the music’s loud
But c’mon, strip that down for me
Yeah, yeah, yeah, yeah

Oh, strip that down, girl
Love when you hit the ground, girl
Yeah, yeah, yeah, yeah
Oh, strip that down, girl
Love, when you hit the ground
Yeah, yeah, yeah, yeah
Oh, strip that down, girl
Love when you hit the ground, girl
Yeah, yeah, yeah, yeah
Oh, strip that down, girl
Love, when you hit the ground

[Quavo:]
She gon’ strip it down for a thug, yeah (strip it down)
Word around town, she got the buzz, yeah (word)
Five shots in, she in love now (shots)
I promise, when we pull up, shut the club down (hey)
I took her from her man, don’t nobody know (know)
If you brought the CL, better drive slow (slow)
She know how to make me feel with my eyes closed (skrrt skrrt)
Anything goes down with the Huncho (Huncho)

[Liam Payne (Quavo):]
You know, I love it, when the music’s loud
But c’mon, strip that down for me, baby
Now there’s a lot of people in the crowd
But only you can dance with me
So put your hands on my body
And swing that round for me, baby
You know, I love it when the music’s loud
But c’mon, strip that down for me
Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, c’mon, strip that down for me
Yeah, yeah, yeah, yeah (ayy)
Don’t say nothing, girl, strip that down for me (strip it down)
Yeah, yeah, yeah, yeah
All I want, girl, if you strip that down for me (strip it down)
Yeah, yeah, yeah, yeah
You’re the one, girl, c’mon, strip that down for me
Yeah, yeah, yeah, yeah

#Pronunciación

liəm pein liriks
strip ðət daun
fit. <quavo>

<[quavo>: <]>
<huncho>
<quavo>
jou jou

<[liam> pein: <]>
ju nou, aiv bin teikiŋ səm taim
ənd aiv bin kipiŋ tə maiself self
ai həd mai aiz ʌp ɑn ðə praiz
eint wɑčiŋ enibədi els
bət jər lʌv, it hit mi hɑrd, ɡərl
jæ, jər bæd fər mai helθ
ai lʌv ðə kɑrdz, ðət aiv bin delt
də ju fil ðə seim əz wel?

ju nou, ai just tə bi in <1d> nau aim aut, fri
pipəl wɑnt mi fər wʌn θiŋ ðæts nɑt mi
aim nɑt čeinǰiŋ, ðə wei, ðət ai just tə bi
ai ǰəst wɑnə həv fən ənd ɡet raudi
wʌn kouk ənd bəkɑrdi <sippin> laitli
hwen ai wɑk insaid ðə pɑrti ɡərlz ɑn mi
<f1> taip fərɑri siks ɡir spid
ɡərl, ai lʌv it hwen jər bɑdi ɡraindz ɑn mi

ju nou, ai lʌv it, hwen ðə mjuziks laud
bət kəmɑn, strip ðət daun fər mi, beibi
nau ðerz ə lɑt əv pipəl in ðə kraud
bət ounli ju kən dæns wiθ mi
sou put jər hændz ɑn mai bɑdi
ənd swiŋ ðət raund fər mi, beibi swiŋ
ju nou, ai lʌv it hwen ðə mjuziks laud
bət kəmɑn, strip ðət daun fər mi
jæ, jæ, jæ, jæ

ou, strip ðət daun, ɡərl
lʌv hwen ju hit ðə ɡraund, ɡərl
jæ, jæ, jæ, jæ
ou, strip ðət daun, ɡərl
lʌv, hwen ju hit ðə ɡraund

ju nou, ðət sins ðə dei ai met ju
jæ, ju swept mi ɒf mai fit
ju nou, ðət ai dount nid nou mʌni
hwen jər lʌv z bəsaid mi
jæ, ju oupənd ʌp mai hɑrt
ənd ðen ju θru əwei ðə ki
ɡərl, nau its ǰəst ju ənd mi
ənd ju dount ker baut, hweᵊr aiv bin

ju nou, ai just tə bi in <1d> nau aim aut, fri
pipəl wɑnt mi fər wʌn θiŋ ðæts nɑt mi
aim nɑt čeinǰiŋ, ðə wei ðət ai just tə bi
ai ǰəst wɑnə həv fən ənd ɡet raudi
wʌn kouk ənd bəkɑrdi <sippin> laitli
hwen ai wɑk insaid ðə pɑrti ɡərlz ɑn mi
<f1> taip fərɑri siks ɡir spid
ɡərl, ai lʌv it hwen jər bɑdi ɡraindz ɑn mi
beibi

ju nou, ai lʌv it, hwen ðə mjuziks laud
bət kəmɑn, strip ðət daun fər mi, beibi
nau ðerz ə lɑt əv pipəl in ðə kraud
bət ounli ju kən dæns wiθ mi
sou put jər hændz ɑn mai bɑdi
ənd swiŋ ðət raund fər mi, beibi jæ
ju nou, ai lʌv it hwen ðə mjuziks laud
bət kəmɑn, strip ðət daun fər mi
jæ, jæ, jæ, jæ

ou, strip ðət daun, ɡərl
lʌv hwen ju hit ðə ɡraund, ɡərl
jæ, jæ, jæ, jæ
ou, strip ðət daun, ɡərl
lʌv, hwen ju hit ðə ɡraund
jæ, jæ, jæ, jæ
ou, strip ðət daun, ɡərl
lʌv hwen ju hit ðə ɡraund, ɡərl
jæ, jæ, jæ, jæ
ou, strip ðət daun, ɡərl
lʌv, hwen ju hit ðə ɡraund

<[quavo>: <]>
ši <gon> strip it daun fər ə θəɡ, jæ strip it daun
wərd əraund taun, ši ɡɑt ðə bəz, jæ wərd
faiv šɑts in, ši in lʌv nau šɑts
ai prɑməs, hwen wi pul ʌp, šət ðə kləb daun hei
ai tuk hər frəm hər mæn, dount noubədi nou nou
if ju brɔt ðə wʌn hʌndrəd fifti, betər draiv slou slou
ši nou hau tə meik mi fil wiθ mai aiz klouzd <skrrt> <skrrt>
eniθiŋ ɡouz daun wiθ ðə <huncho> <huncho>

<[liam> pein <quavo>: <]>
ju nou, ai lʌv it, hwen ðə mjuziks laud
bət kəmɑn, strip ðət daun fər mi, beibi
nau ðerz ə lɑt əv pipəl in ðə kraud
bət ounli ju kən dæns wiθ mi
sou put jər hændz ɑn mai bɑdi
ənd swiŋ ðət raund fər mi, beibi
ju nou, ai lʌv it hwen ðə mjuziks laud
bət kəmɑn, strip ðət daun fər mi
jæ, jæ, jæ, jæ

jæ, jæ, jæ, jæ, kəmɑn, strip ðət daun fər mi
jæ, jæ, jæ, jæ <ayy>
dount sei nʌθiŋ, ɡərl, strip ðət daun fər mi strip it daun
jæ, jæ, jæ, jæ
ɔl ai wɑnt, ɡərl, if ju strip ðət daun fər mi strip it daun
jæ, jæ, jæ, jæ
jər ðə wʌn, ɡərl, kəmɑn, strip ðət daun fər mi
jæ, jæ, jæ, jæ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!