como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Life Is Worth Living-Justin Bieber-Pronunciación Letra y Video

Life Is Worth Living-Justin Bieber-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

JUSTIN BIEBER LYRICS
“Life Is Worth Living”

Ended up on a crossroad
Try to figure out which way to go
It’s like you’re stuck on a treadmill
Running in the same place
You got your hazard lights on now
Hoping that somebody would slow down
Praying for a miracle
Who’ll show you grace?
Had a couple dollars and a quarter tank of gas
With a long journey ahead
Seen a truck pull over
God sent an angel to help you out
He gave you direction
Showed you how to read a map
For that long journey ahead
Said it ain’t never over
Oh, even in the midst of doubt

Life is worth living, ou ou ou ou
Life is worth living, so live another day
The meaning of forgiveness
People make mistakes, doesn’t mean you have to give in
Life is worth living again

Relationship on a ski slope
Avalanche comin’ down slow
Do we have enough time to salvage this love?
Feels like a blizzard in April
‘Cause my heart is just that cold
Skating on thin ice
But it’s strong enough to hold us up
Seen her scream and holler
Put us both on blast
Tearing each other down
When I thought it was over
God sent an angel to help us out, yeah
He gave us direction, showed us how to make it last
For that long journey ahead
Said it ain’t never over
No, even in the midst of doubt

Life is worth living, ou ou ou ou
Life is worth living, so live another day
The meaning of forgiveness
People make mistakes, doesn’t mean you have to give in
Life is worth living again, oh whoa oh
Life is worth living again

What I get from my reflection
Is a different perception
From what the world may see
They try to crucify me
I ain’t perfect, won’t deny
My reputation’s on the line
So I’m working on a better me

Life is worth living, oh yeah
Life is worth living, so live another day
The meaning of forgiveness
People make mistakes
Only God can judge me
Life is worth living again
Another day
Life is worth living again

#Pronunciación de Nivel Básico

Ended ap on a crosroud
Trai tu figer aut buich buei tu gou
Its laik yor estak on a tredmel
Ranen in de seim pleis
Yu gat yor jazerd laigs on nau
Joupen dad sombadi bud eslou daun
Preyen for a mirekol
Jul shou yu greis?
Jad a kapol dolars an a kuarer tenk of gas
Buit a lon yorni ajed
Sin a trak pul ouver
Gad sent an einyel tu jelp yu aut
Ji geiv yu dairekshon
Shoud yu jau tu rid a map
For dad lon yorni ajed
Sedet eint never ouver
Oh, iven in de mids of daut
Laif is buorz liven, u u u u
Laif is buorz liven, so liv anoder dei
De minen of forgivnes
Pipol meik misteiks, dasent min yu jav tu giv in
Laif is buorz liven agein
Releishonship on a eskei esloup
Avelanch komen daun eslou
Du bui jav enaf taim tu selvech dis lav?
Fils laik a blizerd in eiprel
Kos mai jart is yost dad kold
Eskeiten on zin ais
Bat its estron enaf tu jold as ap
Sin jer escrim an jaler
Put as boz on blast
Tiren ich oder daun
Buen ai zodet buas ouver
Gad sent an einyel tu jelp as aut, yeah
Ji geiv as dairekshon, shoud as jau tu meiket last
For dad lon yorni ajed
Sedet eint never ouver
Nou, iven in de mids of daut
Laif is buorz liven, u u u u
Laif is buorz liven, so liv anoder dei
De minen of forgivnes
Pipol meik misteiks, dasent min yu jav tu giv in
Laif is buorz liven agein, oh buo oh
Laif is buorz liven agein
Buat aid giv for mai riflekshon
Is a difrent persepshon
From buat de buorl mei si
Dei trai tu crusifai mi
Ai eint perfect, buont dinai
Mai repiuteishons on de lain
So aim buorken on a beder mi
Laif is buorz liven, oh yeah
Laif is buorz liven, so liv anoder dei
De minen of forgivnes
Pipol meik misteiks
Onli gad ken jach mi
Laif is buorz liven agein
Anoder dei
Laif is buorz liven agein

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ǰʌstən bibər liriks
laif s wərθ liviŋ

endəd ʌp ɑn ə krɒsroud
trai tə fiɡjər aut hwič wei tə ɡou
its laik jər stək ɑn ə tredmil
rʌniŋ in ðə seim pleis
ju ɡɑt jər hæzərd laits ɑn nau
houpiŋ ðət sʌmbɑdi wud slou daun
preiiŋ fər ə mirəkəl
hul šou ju ɡreis?
həd ə kʌpəl dɑlərz ənd ə kwɔrtər tæŋk əv ɡæs
wiθ ə lɔŋ ǰərni əhed
sin ə trək pul ouvᵊr
ɡɑd sent ən einǰəl tə help ju aut
hi ɡeiv ju dərekšən
šoud ju hau tə rid ə mæp
fər ðət lɔŋ ǰərni əhed
sed it eint nevər ouvᵊr
ou, ivən in ðə midst əv daut

laif s wərθ liviŋ, u u u u
laif s wərθ liviŋ, sou laiv ənʌðᵊr dei
ðə miniŋ əv fərɡivnəs
pipəl meik misteiks, dʌzənt min ju həv tə ɡiv in
laif s wərθ liviŋ əɡen

rileišənšip ɑn ə ski sloup
ævəlænč <comin> daun slou
də wi həv ənəf taim tə sælvəǰ ðis lʌv?
filz laik ə blizərd in eiprəl
kəz mai hɑrt s ǰəst ðət kould
skeitiŋ ɑn θin ais
bət its strɒŋ ənəf tə hould əz ʌp
sin hər skrim ənd hɑlər
put əz bouθ ɑn blæst
teriŋ ič ʌðᵊr daun
hwen ai θɔt it wəz ouvᵊr
ɡɑd sent ən einǰəl tə help əz aut, jæ
hi ɡeiv əz dərekšən, šoud əz hau tə meik it læst
fər ðət lɔŋ ǰərni əhed
sed it eint nevər ouvᵊr
nou, ivən in ðə midst əv daut

laif s wərθ liviŋ, u u u u
laif s wərθ liviŋ, sou laiv ənʌðᵊr dei
ðə miniŋ əv fərɡivnəs
pipəl meik misteiks, dʌzənt min ju həv tə ɡiv in
laif s wərθ liviŋ əɡen, ou wou ou
laif s wərθ liviŋ əɡen

hwʌt ai ɡet frəm mai rəflekšən
iz ə difərənt pərsepšən
frəm hwʌt ðə wərld mei si
ðei trai tə krusəfai mi
ai eint pərfekt, wount dənai
mai repjəteišəniz ɑn ðə lain
sou aim wərkiŋ ɑn ə betər mi

laif s wərθ liviŋ, ou jæ
laif s wərθ liviŋ, sou laiv ənʌðᵊr dei
ðə miniŋ əv fərɡivnəs
pipəl meik misteiks
ounli ɡɑd kən ǰəǰ mi
laif s wərθ liviŋ əɡen
ənʌðᵊr dei
laif s wərθ liviŋ əɡen

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!