pronunciaciones

The Light Behind Your Eyes-My Chemical Romance-Pronunciación Letra Traducción y Video

The Light Behind Your Eyes-My Chemical Romance-Como Aprender a Cantarla

MY CHEMICAL ROMANCE LYRICS
“The Light Behind Your Eyes”

So long to all my friends
Everyone of them met tragic ends
With every passing day
I’d be lying if I didn’t say
That I miss them all tonight
And if they only knew what I would say

If I could be with you tonight
I would sing you to sleep
Never let them take the light behind your eyes
One day I’ll lose this fight
As we fade in the dark
Just remember you will always burn as bright

Be strong and hold my hand
Time—it comes for us, you’ll understand
We’ll say goodbye today
And I’m sorry how it ends this way
If you promise not to cry
Then I’ll tell you just what I would say

If I could be with you tonight
I would sing you to sleep
Never let them take the light behind your eyes
I’ll fail and lose this fight
Never fade in the dark
Just remember you will always burn as bright

The light behind your eyes
The light behind your

Sometimes we must grow stronger and
You can be stronger when I’m gone
When I’m here, no longer
You must be stronger and

If I could be with you tonight
I would sing you to sleep
Never let them take the light behind your eyes
I failed and lost this fight
Never fade in the dark
Just remember you will always burn as bright

The light behind your eyes
The light behind your eyes
The light behind your eyes
The light behind your eyes

The light behind your eyes
The light behind your eyes
The light behind your eyes
The light behind your eyes
The light behind your eyes
The light behind your eyes

#Pronunciación de Nivel Avanzado

mai keməkəl roumæns liriks
ðə lait bəhaind jər aiz

sou lɔŋ tə ɔl mai frendz
evriwʌn əv ðəm met træǰik endz
wiθ evri pæsiŋ dei
aid bi laiiŋ if ai didənt sei
ðət ai mis ðəm ɔl tənait
ənd if ðei ounli nu hwʌt ai wud sei

if ai kəd bi wiθ ju tənait
ai wud siŋ ju tə slip
nevər let ðəm teik ðə lait bəhaind jər aiz
wʌn dei ail luz ðis fait
əz wi feid in ðə dɑrk
ǰəst rəmembər ju wəl ɔlweiz bərn əz brait

bi strɒŋ ənd hould mai hænd
taim it kəmz fər əz, jul ʌndərstænd
wil sei ɡudbai tədei
ənd aim sɑri hau it endz ðis wei
if ju prɑməs nɑt tə krai
ðen ail tel ju ǰəst hwʌt ai wud sei

if ai kəd bi wiθ ju tənait
ai wud siŋ ju tə slip
nevər let ðəm teik ðə lait bəhaind jər aiz
ail feil ənd luz ðis fait
nevər feid in ðə dɑrk
ǰəst rəmembər ju wəl ɔlweiz bərn əz brait

ðə lait bəhaind jər aiz
ðə lait bəhaind jər

səmtaimz wi məst ɡrou strɒŋər ænd
ju kən bi strɒŋər hwen aim ɡɒn
hwen aim hiər, nou lɔŋɡər
ju məst bi strɒŋər ænd

if ai kəd bi wiθ ju tənait
ai wud siŋ ju tə slip
nevər let ðəm teik ðə lait bəhaind jər aiz
ai feild ənd lɒst ðis fait
nevər feid in ðə dɑrk
ǰəst rəmembər ju wəl ɔlweiz bərn əz brait

ðə lait bəhaind jər aiz
ðə lait bəhaind jər aiz
ðə lait bəhaind jər aiz
ðə lait bəhaind jər aiz

ðə lait bəhaind jər aiz
ðə lait bəhaind jər aiz
ðə lait bəhaind jər aiz
ðə lait bəhaind jər aiz
ðə lait bəhaind jər aiz
ðə lait bəhaind jər aiz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!