Pronunciacion-de-canciones-en-ingles-logo

Like That-Jack & Jack-Skate-Pronunciación Letra y Video

Like That-Jack & Jack-Skate-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en América

JACK & JACK LYRICS
“Like That”
(feat. Skate)

I ain’t never met a girl, like you
And you’ll never find a man, like me
Walking out the door, with you on my arm
You can hit me on my phone anytime you want

Got me going mad, when you dress like that
Girl, it’s a trap when you act like that (Yeah)
I ain’t even mad when you dress like that (Skate)
I know you know you bad when you act like that
Oh yeah

Met a bad bitty from the state of Mississippi
Really pretty and I wanna take her home to see the city (in my city)
Doing your thing, got me insane
Walk in the mall and you cop me a chain
I was like damn,
You hot as a flame.
Your mom is the only one that you can blame
You so cute, girl, yeah you is a blessing
And I’m the reason that your boyfriend keep flexing
Never stop texting every time I see your name up in my phone
I’m just picturing your body in that dress and makeup on
You don’t even need the makeup
Save that shit for later
You the baddest thing I seen I’m thanking your creator
Girl, I see you working like Miley Cyrus be twerking
I’m certain you’ll be screaming for me when I close the curtains
But it’s funny, ‘cause I’m the one screaming now for you, baby
I been messing around with too many girls, I need a lady
Hoping you can be the one but you need to show it
And if you prove it to me, all this money, girl, we’ll blow it

I ain’t never met a girl, like you
And you’ll never find a man, like me
Walking out the door, with you on my arm
You can hit me on my phone anytime you want

Got me going mad, when you dress like that
Girl, it’s a trap when you act like that
I ain’t even mad when you dress like that
I know you know you bad (OK) when you act like that (hah) (get it)

Walked up in the spot, we do this a lot
Living at the top, attention you caught mine
Let’s pop a bottle, good God
Look at what we got
Double take like a stop sign
I thought I would be done with all of this stuff
But shit, I guess not (I thought I’d be done)
I’m tryin’ to get at you
Trust me I’m not your average individual
Yeah, I can slow it down
But I ain’t talking about verses
I know what you’re worth
And my head I’ve already bought you a purse and much more
And I got everything you need just like the drugstore
Oh, and before you ask
Keeping haters off of my nuts, yeah that’s what they come for
A bunch more
Chances are comin’ your way, but I know that you’ll take me
(It’s crazy)
How people get lust and love mixed up
I’m beginning to daydream
Of what we could be and the things we could do if you give me your time
But tonight, all that’s on my mind
Is gettin’ to know you and making you mine
You’re a dime, girl
A straight ten
Like holy moly, me oh my
I don’t even know where to begin
And let’s pretend that in this moment in time we’re more than friends,
And I recommend that you and I get familiar

I ain’t never met a girl, like you
And you’ll never find a man, like me
Walking out the door, with you on my arm
You can hit me on my phone anytime you want

Got me going mad, when you dress like that
Girl, it’s a trap when you act like that
I ain’t even mad when you dress like that
I know you know you bad when you act like that
Oh yeah

#Pronunciación de Nivel Básico

Ai eint never met a gerl, laik yu
An yul never faind a men, laik mi
Buoken aut de dor, buit yu on mai arm
Yu ken jit mi on mai fon enitaim yu buant
Gat mi goin mad, buen yu dres laik dad
Gerl, its a trap buen yu act laik dad (yeah)
Ai eint iven mad buen yu dres laik dad (eskeit)
Ai nou yu nou yu bad buen yu act laik dad
Oh yeah
Met a bad bidi from de esteit of Misisipi
Rili pridi an ai buana teik jer jom tu si de sidi (in mai sidi)
Duen yor zen, gat mi insein
Buok in de mol an yu kap mi a chein
Ai buas laik dem
Yu jat as a fleim
Yor mom is di onli guan dad yu ken bleim
Yu so kiut, gerl, yeah yu is a blesen
An aim de rison dad yor boifren kip flexen
Never estap texten ebri taim ai si yor neim ap in mai fon
Aim yost piksheren yor badi in dad dres an meikap on
Yu dont iven nid de meikap
Seiv dad shet for leider
Yu de badest zen ai sin aim zenken yor crieidor
Gerl, ai si yu buorken laik maili sairus bi tuerken
Aim sertein yul bi escrimen for mi buen ai clous de kordens
Bat its fani, kos aim di onli guan escrimen nau for yu, beibi
Ai bin mesen araun buit tu meni gerls, ai nid a leidi
Joupen yu ken bi de guan bat yu nid tu shouet
An if yu pruvet tu mi, ol dis mani, gerl, buil blouet
Ai eint never met a gerl, laik yu
An yul never faind a men, laik mi
Buoken aut de dor, buit yu on mai arm
Yu ken jit mi on mai fon enitaim yu buant
Gat mi goin mad, buen yu dres laik dad
Gerl, its a trap buen yu act laik dad
Ai eint iven mad buen yu dres laik dad
Ai nou yu nou yu bad (okei) buen yu act laik dad (jaa) (gedet)
Buokd ap in de espat, bui du dis a lot
Liven at de tap, atenshon tu kat main
Lets pap a badol, gud gad
Luk at buat bui gat
Dabol teik laik a estap sain
Ai zot ai bud bi dan bui ol of dis estaf
Bat shet, ai ges nat (ai zot aid bi dan)
Aim train tu get at yu
Trast mi aim nat yor everech individual
Yeah, ai ken eslouet daun
Bat ai eint token abaut verses
Ai nou buat yor wuorz
An mai jed aiv olredi bot yu a pors an mach mor
An ai gat ebrizen yu nid yost laik de dragstor
Oh, an bifor yu ask
Kipen jeiders af of mai nats, yeah dads buat dei kom for
A banch mor
Chenses ar komen yor buei, bat ai nou dad yul teik mi
(Its creize)
Jau pipol get last an lav mixd ap
Aim bigenen tu deidrim
Of buat bui kud bi an de zens bui kud du if yu giv mi yor taim
Bat tunaig, ol dads on mai main
Is geden tu nou yu an meiken yu main
Yor a daim, gerl
A estreit ten
Laik joli moli, mi oh mai
Ai dont iven nou buer tu bigen
An lets priten dad in dis moument in taim buir mor dan frens
An ai ricomend dad yu an ai get fameliar
Ai eint never met a gerl, laik yu
An yul never faind a men, laik mi
Buoken aut de dor, buit yu on mai arm
Yu ken jit mi on mai fon enitaim yu buant
Gat mi goin mad, buen yu dres laik dad
Gerl, its a trap buen yu act laik dad
Ai eint iven mad buen yu dres laik dad
Ai nou yu nou yu bad buen yu act laik dad
Oh yeah

#Pronunciación de Nivel Intermedio

ǰæk ənd ǰæk liriks
laik ðæt
fit. skeit

ai eint nevər met ə ɡərl, laik ju
ənd jul nevər faind ə mæn, laik mi
wɔkiŋ aut ðə dɔr, wiθ ju ɑn mai ɑrm
ju kən hit mi ɑn mai foun enitaim ju wɑnt

ɡɑt mi ɡouiŋ mæd, hwen ju dres laik ðæt
ɡərl, its ə træp hwen ju ækt laik ðət jæ
ai eint ivən mæd hwen ju dres laik ðət skeit
ai nou ju nou ju bæd hwen ju ækt laik ðæt
ou jæ

met ə bæd biti frəm ðə steit əv misəsipi
rili priti ənd ai wɑnə teik hər houm tə si ðə siti in mai siti
duiŋ jər θiŋ, ɡɑt mi insein
wɑk in ðə mɒl ənd ju kɑp mi ə čein
ai wəz laik dæm,
ju hɑt əz ə fleim.
jər mɑm z ði ounli wʌn ðət ju kən bleim
ju sou kjut, ɡərl, jæ ju z ə blesiŋ
ənd aim ðə rizən ðət jər bɔifrend kip fleksiŋ
nevər stɑp <texting> evri taim ai si jər neim ʌp in mai foun
aim ǰəst pikčəriŋ jər bɑdi in ðət dres ənd meikʌp ɑn
ju dount ivən nid ðə meikʌp
seiv ðət šit fər leitər
ju ðə <baddest> θiŋ ai sin aim θæŋkiŋ jər krieitᵊr
ɡərl, ai si ju wərkiŋ laik maili sairəs bi <twerking>
aim sərtən jul bi skrimiŋ fər mi hwen ai klouz ðə kərtənz
bət its fʌni, kəz aim ðə wʌn skrimiŋ nau fər ju, beibi
ai bin mesiŋ əraund wiθ tu meni ɡərlz, ai nid ə leidi
houpiŋ ju kən bi ðə wʌn bət ju nid tə šou it
ənd if ju pruv it tə mi, ɔl ðis mʌni, ɡərl, wil blou it

ai eint nevər met ə ɡərl, laik ju
ənd jul nevər faind ə mæn, laik mi
wɔkiŋ aut ðə dɔr, wiθ ju ɑn mai ɑrm
ju kən hit mi ɑn mai foun enitaim ju wɑnt

ɡɑt mi ɡouiŋ mæd, hwen ju dres laik ðæt
ɡərl, its ə træp hwen ju ækt laik ðæt
ai eint ivən mæd hwen ju dres laik ðæt
ai nou ju nou ju bæd oukei hwen ju ækt laik ðət hɑ ɡet it

wɔkt ʌp in ðə spɑt, wi də ðis ə lɑt
liviŋ ət ðə tɑp, ətenšən ju kɔt main
lets pɑp ə bɑtəl, ɡud ɡɑd
luk ət hwʌt wi ɡɑt
dʌbəl teik laik ə stɑp sain
ai θɔt ai wud bi dən wiθ ɔl əv ðis stəf
bət šit, ai ɡes nɑt ai θɔt aid bi dən
aim <tryin> tə ɡet ət ju
trəst mi aim nɑt jər ævəriǰ indəviǰəwəl
jæ, ai kən slou it daun
bət ai eint tɔkiŋ əbaut vərsəz
ai nou hwʌt jər wərθ
ənd mai hed aiv ɒlredi bɔt ju ə pərs ənd mʌč mɔr
ənd ai ɡɑt evriθiŋ ju nid ǰəst laik ðə drʌgstɔr
ou, ənd bifɔr ju æsk
kipiŋ heitərz ɒf əv mai nəts, jæ ðæts hwʌt ðei kəm fɔr
ə bənč mɔr
čænsəz ər <comin> jər wei, bət ai nou ðət jul teik mi
its kreizi
hau pipəl ɡet ləst ənd lʌv mikst ʌp
aim biɡiniŋ tə deidrim
əv hwʌt wi kəd bi ənd ðə θiŋz wi kəd də if ju ɡiv mi jər taim
bət tənait, ɔl ðæts ɑn mai maind
iz <gettin> tə nou ju ənd meikiŋ ju main
jər ə daim, ɡərl
ə streit ten
laik houli moli, mi ou mai
ai dount ivən nou hweᵊr tə biɡin
ənd lets pritend ðət in ðis moumənt in taim wir mɔr ðən frendz,
ənd ai rekəmend ðət ju ənd ai ɡet fəmiljər

ai eint nevər met ə ɡərl, laik ju
ənd jul nevər faind ə mæn, laik mi
wɔkiŋ aut ðə dɔr, wiθ ju ɑn mai ɑrm
ju kən hit mi ɑn mai foun enitaim ju wɑnt

ɡɑt mi ɡouiŋ mæd, hwen ju dres laik ðæt
ɡərl, its ə træp hwen ju ækt laik ðæt
ai eint ivən mæd hwen ju dres laik ðæt
ai nou ju nou ju bæd hwen ju ækt laik ðæt
ou jæ

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!