Lil Durk-Super Powers-Pronunciación Letra y Video

Lil Durk-Super Powers-Pronunciación y Clases de Inglés para latinos en Estados Unidos

LIL DURK LYRICS
“Super Powers”

Yea
The vibes so crazy right now

I’m off the lean I got super powers
Dive in that pussy like scuba divers
Hop out all black like a Uber driver
Wild the whole trap like wood supplies
Yo’ IG Jim Carrey, you liar liar
I’m in the hoe like the other side
I got it right now and I can’t retire, yea

This is the shit they ride to
This is what you drink and get high to
This is the shit you niggas don’t get
They ride and I’ma ride to
When I get dressed I got super powers
What’s in my cup give me super powers
Niggas tell tales, and they super sour
I’m in my zone, I got super powers
Super powers, super powers
I swear I can take over the world
Super powers, I got super powers, I got super powers
I swear I can take over the world (Let’s get it!)

Bankroll like Bruce Banner, pour a 8 I need two fantas
Coke body on a pretty woman, new car police scary
Now that I only want one hoe, bullets burn like the sun tanner
Watch me whip it like the nae nae dance, car feeling like it’s superman
15 thousand on the back end, all black on me like I’m batman
Ain’t no robbin’, that’s a joke man
Green light then it’s go whip
That’s a drill in case it’s bussin’
Bad bitches wanna touch herself
She just wanna make love or somethin’
Convos ‘bout where’re ya from
Super powers got me high too
Made it out cause I had to
Threw the Chi like a DM
Hood love me when I slide threw
Couple hundreds on my denims
And these shoes ain’t coming out
Swagger got a nigga ‘bout to fly
Taking off with these super powers

This is the shit they ride to
This is what you drink and get high to
This is the shit you niggas don’t get
They ride and I’ma ride to
When I get dressed I got super powers
What’s in my cup give me super powers
Niggas tell tales, and they super sour
I’m in my zone, I got super powers
Super powers, super powers
I swear I can take over the world
Super powers, I got super powers, I got super powers
I swear I can take over the world

Xans in my water, can’t feel myself
I wish I had powers just to heal myself
Remember them nights I’d kill myself
And now I got thoughts just to be the best
The labels ain’t believe me, had to prove myself
D-thang you know, nigga you was there
People left who said they wouldn’t
For the niggas I lost I’d take a bullet
Run up on me now I wish you pull it
OTF my empire nigga without a cookie
30 fo’ a show, tell them niggas book it
I’m tired of niggas lookin’ at me like a rookie
Shark in the water on the deep end
House in the hills like the Weeknd
Only like to party on the weekend
Only like real, fuck pretend
Thank God for my mama
Thank the Lord for my brothers
We gonna take on the world
So she can be my super woman
I’ma get this super money
I’ma turn up with these super powers yea yea

This is the shit they ride to
This is what you drink and get high to
This is the shit you niggas don’t get
They ride and I’ma ride to
When I get dressed I got super powers
What’s in my cup give me super powers
Niggas tell tales, and they super sour
I’m in my zone, I got super powers
Super powers, super powers
I swear I can take over the world
Super powers, I got super powers, I got super powers
I swear I can take over the world


lil <durk> liriks
supər pauərz

jei
ðə vaibz sou kreizi rait nau

aim ɒf ðə lin ai ɡɑt supər pauərz
daiv in ðət pusi laik skubə daivərz
hɑp aut ɔl blæk laik ə jubər draivər
waild ðə houl træp laik wud səplaiz
<yo> <ig> ǰim keri, ju laiər laiər
aim in ðə hou laik ði ʌðᵊr said
ai ɡɑt it rait nau ənd ai kænt rətair, jei

ðis iz ðə šit ðei raid tu
ðis iz hwʌt ju driŋk ənd ɡet hai tu
ðis iz ðə šit ju <niggas> dount ɡet
ðei raid ənd <ima> raid tu
hwen ai ɡet drest ai ɡɑt supər pauərz
hwʌts in mai kʌp ɡiv mi supər pauərz
<niggas> tel teilz, ənd ðei supər sauər
aim in mai zoun, ai ɡɑt supər pauərz
supər pauərz, supər pauərz
ai swer ai kən teik ouvᵊr ðə wərld
supər pauərz, ai ɡɑt supər pauərz, ai ɡɑt supər pauərz
ai swer ai kən teik ouvᵊr ðə wərld lets ɡet it!

bæŋkroul laik brus bænər, pɔr ə eit ai nid tu <fantas>
kouk bɑdi ɑn ə priti wumən, nu kɑr pəlis skeri
nau ðət ai ounli wɑnt wʌn hou, buləts bərn laik ðə sən tænər
wɑč mi wip it laik ðə <nae> <nae> dæns, kɑr filiŋ laik its supərmæn
fiftin θauzənd ɑn ðə bæk end, ɔl blæk ɑn mi laik aim bætmæn
eint nou rɑbin, ðæts ə ǰouk mæn
ɡrin lait ðen its ɡou wip
ðæts ə dril in keis its <bussin>
bæd bičəz wɑnə təč hərself
ši ǰəst wɑnə meik lʌv ɔr sʌmθiŋ
<convos> baut <wherere> jɑ frʌm
supər pauərz ɡɑt mi hai tu
meid it aut kəz ai həd tu
θru ðə kai laik ə dɔičmɑk
hud lʌv mi hwen ai slaid θru
kʌpəl hʌndrədz ɑn mai denimz
ənd ðiz šuz eint kʌmiŋ aut
swæɡər ɡɑt ə <nigga> baut tə flai
teikiŋ ɒf wiθ ðiz supər pauərz

ðis iz ðə šit ðei raid tu
ðis iz hwʌt ju driŋk ənd ɡet hai tu
ðis iz ðə šit ju <niggas> dount ɡet
ðei raid ənd <ima> raid tu
hwen ai ɡet drest ai ɡɑt supər pauərz
hwʌts in mai kʌp ɡiv mi supər pauərz
<niggas> tel teilz, ənd ðei supər sauər
aim in mai zoun, ai ɡɑt supər pauərz
supər pauərz, supər pauərz
ai swer ai kən teik ouvᵊr ðə wərld
supər pauərz, ai ɡɑt supər pauərz, ai ɡɑt supər pauərz
ai swer ai kən teik ouvᵊr ðə wərld

<xans> in mai wɒtər, kænt fil maiself
ai wiš ai həd pauərz ǰəst tə hil maiself
rəmembər ðəm naits aid kil maiself
ənd nau ai ɡɑt θɔts ǰəst tə bi ðə best
ðə leibəlz eint bəliv mi, həd tə pruv maiself
<d-thang> ju nou, <nigga> ju wəz ðer
pipəl left hu sed ðei wudənt
fər ðə <niggas> ai lɒst aid teik ə bulət
rən ʌp ɑn mi nau ai wiš ju pul it
<otf> mai empaiər <nigga> wiðaut ə kuki
θərti <fo> ə šou, tel ðəm <niggas> buk it
aim taiərd əv <niggas> <lookin> ət mi laik ə ruki
šɑrk in ðə wɒtər ɑn ðə dip end
haus in ðə hilz laik ðə <weeknd>
ounli laik tə pɑrti ɑn ðə wikend
ounli laik riəl, fək pritend
θæŋk ɡɑd fər mai mɑmə
θæŋk ðə lɔrd fər mai brʌðᵊrz
wi ɡɑnə teik ɑn ðə wərld
sou ši kən bi mai supər wumən
<ima> ɡet ðis supər mʌni
<ima> tərn ʌp wiθ ðiz supər pauərz jei jei

ðis iz ðə šit ðei raid tu
ðis iz hwʌt ju driŋk ənd ɡet hai tu
ðis iz ðə šit ju <niggas> dount ɡet
ðei raid ənd <ima> raid tu
hwen ai ɡet drest ai ɡɑt supər pauərz
hwʌts in mai kʌp ɡiv mi supər pauərz
<niggas> tel teilz, ənd ðei supər sauər
aim in mai zoun, ai ɡɑt supər pauərz
supər pauərz, supər pauərz
ai swer ai kən teik ouvᵊr ðə wərld
supər pauərz, ai ɡɑt supər pauərz, ai ɡɑt supər pauərz
ai swer ai kən teik ouvᵊr ðə wərld

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!