aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Lil Nas X – Old Town Road – Billy Ray Cyrus- Pronunciación Letra Traducción subtitulada

Lil Nas X – Old Town Road – Billy Ray Cyrus- Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil subtitulada

Lil Nas X Lyrics
“Old Town Road (Remix)”
(feat. Billy Ray Cyrus)

[Billy Ray Cyrus:]
Oh, oh-oh
Oh

Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road…  YIEA AYM GONA TEIK MAY JORS TU DE OL TAUN ROUD
I’m gonna ride ‘til I can’t no more….  AYM GONA RAI TIL AY KEN NO MOR
I’m gonna take my horse to the old town road… AM GONA TEIK MA JORS TU DE OL TAON ROUD
I’m gonna ride ‘til I can’t no more….  AYM GONA RAI TIL AY KEN NO MOR
(Kio, Kio)

[Lil Nas X:]
I got the horses in the back…  A GAT DE JORSES IN DE BAK
Horse tack is attached… JORS TAK IS ATACH
Hat is matte black… JAT IS MATE BLAK
Got the boots that’s black to match… GAT DE BUUTS DATS BLAK TU MATCH
Ridin’ on a horse, ha… RAIDIN ON A JORS JA
You can whip your Porsche… YIU CAN WUIP YIO PORCH
I been in the valley… AY BIIN IN DE VALY
You ain’t been up off that porch, now… YIU EIN BIIN AP OF DAT PORCH NAO

Can’t nobody tell me nothin’… KEN NOUBARY TEL MI NOTDIN
You can’t tell me nothin’… YIU KEN TEL MI NOTDIN
Can’t nobody tell me nothin’… KEN NOUBARY TEL MI NOTDIN
You can’t tell me nothin’… YIU KEN TEL MI NOTDIN

Ridin’ on a tractor… RAIDIN ON A TRAKTOR
Lean all in my bladder… LIIN OL IN MA BLADER
Cheated on my baby… CHIRED ON MA BEIBY
You can go and ask her… YIU CAN GO ENAS ER
My life is a movie… MA LAIF IS A MUVI
Bull ridin’ and boobies… BUL RAIDIN EN BUBIIS
Cowboy hat from Gucci… COBOY JAT FROM GUCHI
Wrangler on my booty… WRUANGLER ON MA BURY

Can’t nobody tell me nothin’… KEN NOUBARY TEL MI NOTDIN
You can’t tell me nothin’… YIU KEN TEL MI NOTDIN
Can’t nobody tell me nothin’… KEN NOUBARY TEL MI NOTDIN
You can’t tell me nothin’… YIU KEN TEL MI NOTDIN

Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road…  YIEA AYM GONA TEIK MAY JORS TU DE OL TAUN ROUD
I’m gonna ride ‘til I can’t no more….  AYM GONA RAI TIL AY KEN NO MOR
I’m gonna take my horse to the old town road… AM GONA TEIK MA JORS TU DE OL TAON ROUD
I’m gonna ride ‘til I can’t no more….  AYM GONA RAI TIL AY KEN NO MOR

[Billy Ray Cyrus:]
Hat down, cross town, livin’ like a rockstar… JAT DAON CROS TAON LIVIN LAIK A ROKSTAR
Spent a lot of money on my brand new guitar… ESPENT A LOT OF MANY ON MAY BRAN NIU GUITAR
Baby’s got a habit: diamond rings and Fendi sports bras… BEIBYS GARA JABIT DAYMON RINGS AN FENDI ESPORTS BRAS
Ridin’ down Rodeo in my Maserati sports car… RAIDIN DAON ROUDEO IN MAY MASERRARI ESPORTS CAR
Got no stress, I’ve been through all that… GAT NO ESTRES AYBIIN TRU OL DAT
I’m like a Marlboro Man so I kick on back… AYM LAIK A MARL-BORO MAN SO AY KIK ON BAK
Wish I could roll on back to that old town road… WUISH AY CUD ROLON BAK TU DAT OL TAON ROUD
I wanna ride ‘til I can’t no more… AY WUANA RAID TIL AY KEN NO MOR

[Lil Nas X & Billy Ray Cyrus:]
Yeah, I’m gonna take my horse to the old town road…  YIEA AYM GONA TEIK MAY JORS TU DE OL TAUN ROUD
I’m gonna ride ‘til I can’t no more….  AYM GONA RAI TIL AY KEN NO MOR
I’m gonna take my horse to the old town road… AM GONA TEIK MA JORS TU DE OL TAON ROUD
I’m gonna ride ‘til I can’t no more….  AYM GONA RAI TIL AY KEN NO MOR

#Pronunciación de Nivel Avanzado de la Canción

lil <nas> eks liriks
ould taun roud rimiks
fit. bili rei sairəs

<[billy> rei sairəs: <]>
ou, <oh-oh>
ou

jæ, aim ɡɑnə teik mai hɔrs tə ði ould taun roud
aim ɡɑnə raid til ai kænt nou mɔr
aim ɡɑnə teik mai hɔrs tə ði ould taun roud
aim ɡɑnə raid til ai kænt nou mɔr
<kio>, <kio>

<[lil> <nas> eks: <]>
ai ɡɑt ðə hɔrsəz in ðə bæk
hɔrs tæk s ətæčt
hæt s mæt blæk
ɡɑt ðə buts ðæts blæk tə mæč
<ridin> ɑn ə hɔrs, hɑ
ju kən wip jər pɔršə
ai bin in ðə væli
ju eint bin ʌp ɒf ðət pɔrč, nau

kænt noubədi tel mi nəθən
ju kænt tel mi nəθən
kænt noubədi tel mi nəθən
ju kænt tel mi nəθən

<ridin> ɑn ə træktər
lin ɔl in mai blædər
čitəd ɑn mai beibi
ju kən ɡou ənd æsk hər
mai laif s ə muvi
bul <ridin> ənd bubiz
kaubɔi hæt frəm ɡuči
ræŋɡələr ɑn mai buti

kænt noubədi tel mi nəθən
ju kænt tel mi nəθən
kænt noubədi tel mi nəθən
ju kænt tel mi nəθən

jæ, aim ɡɑnə teik mai hɔrs tə ði ould taun roud
aim ɡɑnə raid til ai kænt nou mɔr
aim ɡɑnə teik mai hɔrs tə ði ould taun roud
aim ɡɑnə raid til ai kænt nou mɔr

<[billy> rei sairəs: <]>
hæt daun, krɑs taun, <livin> laik ə <rockstar>
spent ə lɑt əv mʌni ɑn mai brænd nu ɡətɑr
beibiz ɡɑt ə hæbət: daimənd riŋz ənd fendi spɔrts bræs
<ridin> daun rodiou in mai mæserɑti spɔrts kɑr
ɡɑt nou stres, aiv bin θru ɔl ðæt
aim laik ə mɑrlbərou mæn sou ai kik ɑn bæk
wiš ai kəd roul ɑn bæk tə ðət ould taun roud
ai wɑnə raid til ai kænt nou mɔr

<[lil> <nas> eks ənd bili rei sairəs: <]>
jæ, aim ɡɑnə teik mai hɔrs tə ði ould taun roud
aim ɡɑnə raid til ai kænt nou mɔr
aim ɡɑnə teik mai hɔrs tə ði ould taun roud
aim ɡɑnə raid til ai kænt nou mɔr

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *