Lil Pump – ESSKEETIT-Cómo se pronuncia en inglés-español rápido y fácil

Lil Pump Lyrics
“ESSKEETIT”

CB on the beat
Only wear designer, esskeetit…
Ooh, Lil Pump
Yeah, yeah, brr
Yeah, ooh
Yeah, yeah, ooh, ooh

Only wear designer, esskeetit (ooh!)
Hoppin’ out the Wraith, esskeetit (esskeetit!)
Smashin’ on your bitch, esskeetit (ooh!)
Runnin’ up a check with no limit (yuh!)
Poppin’ on X, poppin’ on X
Poppin’ on X, pills (yuh, X)
Got a new car, got a new bitch (ooh), yeah
And I got a new deal (ooh!)
Only wear designer, esskeetit (esskeetit!)
Hoppin’ out the Wraith, esskeetit (ooh!)
Smashin’ on your bitch, esskeetit (esskeetit!)
Runnin’ up a check with no limit (ooh!)
Poppin’ on X, poppin’ on X
Poppin’ on X, pills (poppin’ on X)
Got a new car, got a new bitch
And I got a new deal (yuh, yuh!)

Pull into the crib like “what up, bitch!” (ooh)
Got a penthouse sittin’ on my wrist (brrt)
And my grandma sippin’ on Activis (Act’)
Got a lot of ice, and I’m cold as shit
And these bitches love to talk a lot (ooh)
Pull out the Porsche out the car garage (brrt)
And I never had a job (nah)
I’m high as fuck, took a trip to Mars (goddamn)
Ice on ice on ice (ice), took a private jet to Dubai (ooh)
Bitch, you better buy your own flight
Bust down smackin’, no light (yeah)
And she show titties on Skype (yeah)
Smoke quarter pounds to the face, esskeetit
Everything that you done did, I done did it
Pockets on swole, like it’s 24 Fitness (yeah)
800 bands just layin’ in the kitchen (goddamn)

Only wear designer, esskeetit (ooh!)
Hoppin’ out the Wraith, esskeetit (esskeetit!)
Smashin’ on your bitch, esskeetit (yeah, ooh!)
Runnin’ up a check with no limit (yuh!)
Poppin’ on X, poppin’ on X (brrt)
Poppin’ on X, pills (yuh, X)
Got a new car, got a new bitch (ooh, yeah, brrt)
And I got a new deal (ooh!)
Only wear designer, esskeetit (esskeetit!)
Hoppin’ out the Wraith, esskeetit (ooh!)
Smashin’ on your bitch, esskeetit (esskeetit!)
Runnin’ up a check with no limit (ooh!)
Poppin’ on X, poppin’ on X
Poppin’ on X, pills (poppin’ on X)
Got a new car, got a new bitch
And I got a new deal (yuh)

Pinkie ring froze, pinkie ring froze, pinkie ring covered in gold (ooh)
Too much diamonds on my neck, think I might choke (yuh)
Had a threesome with your bitch, with my eyes closed (damn)
Tell my side ho bring it through the back door, oh!
I got eighty-thousand in my envelope (ooh)
I just got a “Gucci Gang” medal, though (yeah)
Damn, I got some homies that went federal (uh)
Look at my two-tone Patek, I smash a ho then forget
I got a fridge on my neck (yeah)
I’m smokin’ gas on a jet (uh)
Ooh, I just love to flex (yeah)
Blew out two million that Tootsie’s (ooh)
I made your auntie a groupie (yeah)
And you know my life a movie (uh, ooh)
I got sticks like Call of Duty (ooh, yeah)

Only wear designer, esskeetit (ooh!)
Hoppin’ out the Wraith, esskeetit (esskeetit!)
Smashin’ on your bitch, esskeetit (yeah, ooh!)
Runnin’ up a check with no limit (yuh!)
Poppin’ on X, poppin’ on X (brrt)
Poppin’ on X, pills (yuh, X)
Got a new car, got a new bitch (ooh, yeah, brrt)
And I got a new deal (ooh!)
Only wear designer, esskeetit (esskeetit!)
Hoppin’ out the Wraith, esskeetit (ooh!)
Smashin’ on your bitch, esskeetit (esskeetit!)
Runnin’ up a check with no limit (ooh!)
Poppin’ on X, poppin’ on X
Poppin’ on X, pills (poppin’ on X)
Got a new car, got a new bitch
And I got a new deal (brrt)

Ooh, only wear designer, esskeetit (esskeetit!)
Hoppin’ out the Wraith, esskeetit (ooh)
Smashin’ on your bitch, esskeetit (esskeetit!)
Runnin’ up a check with no limit (ooh)
Poppin’ on X, poppin’ on X
Poppin’ on X, pills (poppin’ on X)
Got a new car, got a new bitch
And I got a new deal (brrt)

#Pronunciación de la Canción

lil pəmp liriks
<esskeetit>
<cb> ɑn ðə bit
ounli wer dəzainər, <esskeetit>…
u, lil pəmp
jæ, jæ, <brr>
jæ, u
jæ, jæ, u, u
ounli wer dəzainər, <esskeetit> u!
<hoppin> aut ðə reiθ, <esskeetit> <esskeetit>!
<smashin> ɑn jər bič, <esskeetit> u!
<runnin> ʌp ə ček wiθ nou limət <yuh>!
<poppin> ɑn eks, <poppin> ɑn eks
<poppin> ɑn eks, pilz <yuh>, eks
ɡɑt ə nu kɑr, ɡɑt ə nu bič u, jæ
ənd ai ɡɑt ə nu dil u!
ounli wer dəzainər, <esskeetit> <esskeetit>!
<hoppin> aut ðə reiθ, <esskeetit> u!
<smashin> ɑn jər bič, <esskeetit> <esskeetit>!
<runnin> ʌp ə ček wiθ nou limət u!
<poppin> ɑn eks, <poppin> ɑn eks
<poppin> ɑn eks, pilz <poppin> ɑn eks
ɡɑt ə nu kɑr, ɡɑt ə nu bič
ənd ai ɡɑt ə nu dil <yuh>, <yuh>!
pul intu ðə krib laik hwʌt ʌp, bič! u
ɡɑt ə penthɑws <sittin> ɑn mai rist <brrt>
ənd mai ɡræma <sippin> ɑn <activis> ækt
ɡɑt ə lɑt əv ais, ənd aim kould əz šit
ənd ðiz bičəz lʌv tə tɔk ə lɑt u
pul aut ðə pɔršə aut ðə kɑr ɡərɑž <brrt>
ənd ai nevər həd ə ǰɑb nɑ
aim hai əz fək, tuk ə trip tə mɑrz ɡɑddæm
ais ɑn ais ɑn ais ais, tuk ə praivət ǰet tə dubai u
bič, ju betər bai jər oun flait
bəst daun <smackin>, nou lait jæ
ənd ši šou <titties> ɑn skaip jæ
smouk kwɔrtər paundz tə ðə feis, <esskeetit>
evriθiŋ ðət ju dən did, ai dən did it
pɑkəts ɑn <swole>, laik its twenti fɔr fitnəs jæ
eit hʌndrəd bændz ǰəst <layin> in ðə kičən ɡɑddæm
ounli wer dəzainər, <esskeetit> u!
<hoppin> aut ðə reiθ, <esskeetit> <esskeetit>!
<smashin> ɑn jər bič, <esskeetit> jæ, u!
<runnin> ʌp ə ček wiθ nou limət <yuh>!
<poppin> ɑn eks, <poppin> ɑn eks <brrt>
<poppin> ɑn eks, pilz <yuh>, eks
ɡɑt ə nu kɑr, ɡɑt ə nu bič u, jæ, <brrt>
ənd ai ɡɑt ə nu dil u!
ounli wer dəzainər, <esskeetit> <esskeetit>!
<hoppin> aut ðə reiθ, <esskeetit> u!
<smashin> ɑn jər bič, <esskeetit> <esskeetit>!
<runnin> ʌp ə ček wiθ nou limət u!
<poppin> ɑn eks, <poppin> ɑn eks
<poppin> ɑn eks, pilz <poppin> ɑn eks
ɡɑt ə nu kɑr, ɡɑt ə nu bič
ənd ai ɡɑt ə nu dil <yuh>
piŋki riŋ frouz, piŋki riŋ frouz, piŋki riŋ kʌvərd in ɡould u
tu mʌč daiməndz ɑn mai nek, θiŋk ai mait čouk <yuh>
həd ə θrisəm wiθ jər bič, wiθ mai aiz klouzd dæm
tel mai said hou briŋ it θru ðə bæk dɔ:r, ou!
ai ɡɑt <eighty-thousand> in mai envəloup u
ai ǰəst ɡɑt ə ɡuči ɡæŋ medəl, ðou jæ
dæm, ai ɡɑt səm <homies> ðət went fedərəl ə
luk ət mai <two-tone> pɑtek, ai smæš ə hou ðen fərɡet
ai ɡɑt ə friǰ ɑn mai nek jæ
aim <smokin> ɡæs ɑn ə ǰet ə
u, ai ǰəst lʌv tə fleks jæ
blu aut tu miljən ðət tutsiiz u
ai meid jər ænti ə ɡrupi jæ
ənd ju nou mai laif ə muvi ə, u
ai ɡɑt stiks laik kɒl əv duti u, jæ
ounli wer dəzainər, <esskeetit> u!
<hoppin> aut ðə reiθ, <esskeetit> <esskeetit>!
<smashin> ɑn jər bič, <esskeetit> jæ, u!
<runnin> ʌp ə ček wiθ nou limət <yuh>!
<poppin> ɑn eks, <poppin> ɑn eks <brrt>
<poppin> ɑn eks, pilz <yuh>, eks
ɡɑt ə nu kɑr, ɡɑt ə nu bič u, jæ, <brrt>
ənd ai ɡɑt ə nu dil u!
ounli wer dəzainər, <esskeetit> <esskeetit>!
<hoppin> aut ðə reiθ, <esskeetit> u!
<smashin> ɑn jər bič, <esskeetit> <esskeetit>!
<runnin> ʌp ə ček wiθ nou limət u!
<poppin> ɑn eks, <poppin> ɑn eks
<poppin> ɑn eks, pilz <poppin> ɑn eks
ɡɑt ə nu kɑr, ɡɑt ə nu bič
ənd ai ɡɑt ə nu dil <brrt>
u, ounli wer dəzainər, <esskeetit> <esskeetit>!
<hoppin> aut ðə reiθ, <esskeetit> u
<smashin> ɑn jər bič, <esskeetit> <esskeetit>!
<runnin> ʌp ə ček wiθ nou limət u
<poppin> ɑn eks, <poppin> ɑn eks
<poppin> ɑn eks, pilz <poppin> ɑn eks
ɡɑt ə nu kɑr, ɡɑt ə nu bič
ənd ai ɡɑt ə nu dil <brrt>