Lil Wayne – Grateful Feat. Gudda Gudda-Pronunciación Letra y Video

Lil Wayne – Grateful Feat. Gudda Gudda-Como Aprender a Cantarla con su Pronunciación

LIL’ WAYNE LYRICS
“Grateful”
(feat. Gudda Gudda)

New chapter, move on, look back for what?
Ain’t afraid to die, I done done it already
All that money on your mind I done spun it already
I was hustlin’ already, I was fuckin’ already, yeah
Pussy, money, weed was the subject already
See I’m TTG, trained to go, time to get it
For my woes, for my city, for my hoes, for my critics
See it’s TTG, trained to go, time to grind, no more CMB
Excuse my French, but you know what you can mwah, yeah
Excuse my Spanish, but it’s no más
I been working hard for no prize
I’m still grateful though I show pride
And you don’t see Stunna right next to me
And I won’t see Stunna write checks to me
They can’t put no more Weezy Baby out
That’s that Cash Money vasectomy
I still got love for my enemy
Cause I know its tough to be interesting
I know it’s tough to be anything, but be grateful

Ain’t afraid to die, I done it already, yeah
See I’m TTG, trained to go, time to get it, yeah
Ain’t afraid to die, I done it already, yeah
See it’s TTG, trained to go, time to get it, yeah
You don’t see Stunna right next to me
And I won’t see Stunna write checks to me
You don’t see Stunna right next to me
And I won’t see Stunna write checks to me
And I still got love for my enemy
Cause I know it’s tough to be interesting
I know its tough to be anything but a hater
Fuck later, I want mine now
Fuck later, you done fucked up now, see you later
You fucked up now, oh baby

You are witnessing, the bomeback
Yeah, put your money where your fucking mouth at, yeah
I pull up on em bumping Keith Sweat
Them niggas never see me sweat
And tell the press I’m not depressed, I just had to press reset
I just had to get me set, and I’m not playin’ skip recess
I’m a different Weezy, and I’m drippin’ Fiji
In a Lamborghini with the seats wet
Hardest lesson is regret
Snorting powder on the P jet
Ask the pilot are we there yet
He said we on the ground, and we ain’t even leave yet
Had to step back and take a deep breath
It’s hard as heck to show ‘em respect
I love ‘em to death but they ain’t dead yet
Don’t know how long I’m able to repeat that
Me I’m just tryin’ to see the bread stretch
These niggas tryna see dreads stress
I’m tryin’ to see the dead rest
And I can’t rest if I ain’t pray yet

Father forgive them for their wrong doings
For they do not know what they are doing Amen

Ain’t afraid to die, I done it already
See I’m TTG, trained to go, time to get it
For my woes, for my city, for my hoes, for my critics
See it’s TTG, time to grind, no more CMB
Excuse my French, but you know what you can mwah, yeah
Excuse my Spanish but its no más
I been working hard for no choirs
I’m still grateful though I show pride
You don’t see Stunna right next to me
And I won’t see Stunna write checks to me
You don’t see Stunna right next to me
And I won’t see Stunna write checks to me
And I still got love for my enemy
Cause I know its tough to be interesting
I know it’s tough to be anything, but be grateful

[Gudda Gudda:]
Can’t lie we blessed, safe deposit box where I hide the check
Wear a hockey Jersey just to hide the vest
I talked to god he deny the stress
I make women cry when they next to me
They say they blessed to be next to me
Give my kids my heart put my mind in my music
And I let them hoes get the rest of me
Can’t let this cold world get the best of me
Got the recipe for my destiny
Yeah I want them mills like Stephanie
Want the blue face hundreds preferably
This is the bounce back this is God’s work
This is hard work, this is our work
This is all night graveyard work
Man this beat is godless
So I’m takin’ off like a screechin’ Harly
Watch the women wave cause I’m freakin’ gnarly
Percs and purp got me sleepin’ calmly
So I wake up and I chase the check
‘Cause we ain’t promised life, but we promised death
But we gon win, and I promise that
Young Money Records, you should honor that
And my vicious city got respect for me
Got killas to get at yo neck for me
You get the best of me, until the death of me
And the second me gon be the better me

Ain’t afraid to die, I done it already
All that money on your mind I done done it already
I was hustlin’ already, I was fuckin’ already
Pussy money weed was the subject already
See I’m TTG, trained to go, time to get it
For my woes, for my city, for my hoes, for my critics
See it’s TTG, time to grind, no more CMB
Excuse my French, but you know what you can mwah, yeah
Excuse my Spanish but it’s no más
I been working hard for no prize
I’m still grateful though I show pride
You don’t see Stunna right next to me
And I won’t see Stunna write checks to me
I still got love for my enemy, cause I know it’s interesting
I know it’s tough to be anything but be grateful
Fuck later, I want mine now
Fuck later, fuck them now see you later
Fuck them, oh baby

#Pronunciación de Nivel Intermedio

lil wein liriks
ɡreitfəl
fit. <gudda> <gudda>

nu čæptər, muv ɑn, luk bæk fər hwʌt?
eint əfreid tə dai, ai dən dən it ɒlredi
ɔl ðət mʌni ɑn jər maind ai dən spən it ɒlredi
ai wəz <hustlin> ɒlredi, ai wəz <fuckin> ɒlredi, jæ
pusi, mʌni, wid wəz ðə sʌbǰekt ɒlredi
si aim <ttg>, treind tə ɡou, taim tə ɡet it
fər mai wouz, fər mai siti, fər mai houz, fər mai kritiks
si its <ttg>, treind tə ɡou, taim tə ɡraind, nou mɔr <cmb>
ikskjus mai frenč, bət ju nou hwʌt ju kən <mwah>, jæ
ikskjus mai spæniš, bət its nou <más>
ai bin wərkiŋ hɑrd fər nou praiz
aim stil ɡreitfəl ðou ai šou praid
ənd ju dount si <stunna> rait nekst tə mi
ənd ai wount si <stunna> rait čeks tə mi
ðei kænt put nou mɔr <weezy> beibi aut
ðæts ðət kæš mʌni væzektəmi
ai stil ɡɑt lʌv fər mai enəmi
kəz ai nou its təf tə bi intrəstiŋ
ai nou its təf tə bi eniθiŋ, bət bi ɡreitfəl

eint əfreid tə dai, ai dən it ɒlredi, jæ
si aim <ttg>, treind tə ɡou, taim tə ɡet it, jæ
eint əfreid tə dai, ai dən it ɒlredi, jæ
si its <ttg>, treind tə ɡou, taim tə ɡet it, jæ
ju dount si <stunna> rait nekst tə mi
ənd ai wount si <stunna> rait čeks tə mi
ju dount si <stunna> rait nekst tə mi
ənd ai wount si <stunna> rait čeks tə mi
ənd ai stil ɡɑt lʌv fər mai enəmi
kəz ai nou its təf tə bi intrəstiŋ
ai nou its təf tə bi eniθiŋ bət ə heitər
fək leitər, ai wɑnt main nau
fək leitər, ju dən fəkt ʌp nau, si ju leitər
ju fəkt ʌp nau, ou beibi

ju ər witnəsiŋ, ðə <bomeback>
jæ, put jər mʌni hweᵊr jər fʌkiŋ mauθ æt, jæ
ai pul ʌp ɑn em bʌmpiŋ kiθ swet
ðəm <niggas> nevər si mi swet
ənd tel ðə pres aim nɑt dəprest, ai ǰəst həd tə pres riset
ai ǰəst həd tə ɡet mi set, ənd aim nɑt <playin> skip rəses
aim ə difərənt <weezy>, ənd aim <drippin> fiǰi
in ə læmbərɡini wiθ ðə sits wet
hɑrdəst lesən z riɡret
snɔrtiŋ paudər ɑn ðə pi ǰet
æsk ðə pailət ər wi ðər jet
hi sed wi ɑn ðə ɡraund, ənd wi eint ivən liv jet
həd tə step bæk ənd teik ə dip breθ
its hɑrd əz hek tə šou <em> rəspekt
ai lʌv <em> tə deθ bət ðei eint ded jet
dount nou hau lɔŋ aim eibəl tə rəpit ðæt
mi aim ǰəst <tryin> tə si ðə bred streč
ðiz <niggas> <tryna> si dredz stres
aim <tryin> tə si ðə ded rest
ənd ai kænt rest if ai eint prei jet

fɑðᵊr fərɡiv ðəm fər ðer rɒŋ duiŋz
fər ðei də nɑt nou hwʌt ðei ər duiŋ emen

eint əfreid tə dai, ai dən it ɒlredi
si aim <ttg>, treind tə ɡou, taim tə ɡet it
fər mai wouz, fər mai siti, fər mai houz, fər mai kritiks
si its <ttg>, taim tə ɡraind, nou mɔr <cmb>
ikskjus mai frenč, bət ju nou hwʌt ju kən <mwah>, jæ
ikskjus mai spæniš bət its nou <más>
ai bin wərkiŋ hɑrd fər nou kwairz
aim stil ɡreitfəl ðou ai šou praid
ju dount si <stunna> rait nekst tə mi
ənd ai wount si <stunna> rait čeks tə mi
ju dount si <stunna> rait nekst tə mi
ənd ai wount si <stunna> rait čeks tə mi
ənd ai stil ɡɑt lʌv fər mai enəmi
kəz ai nou its təf tə bi intrəstiŋ
ai nou its təf tə bi eniθiŋ, bət bi ɡreitfəl

<[gudda> <gudda>: <]>
kænt lai wi blest, seif dəpɑzət bɑks hweᵊr ai haid ðə ček
wer ə hɑki ǰərzi ǰəst tə haid ðə vest
ai tɔkt tə ɡɑd hi dənai ðə stres
ai meik wimən krai hwen ðei nekst tə mi
ðei sei ðei blest tə bi nekst tə mi
ɡiv mai kidz mai hɑrt put mai maind in mai mjuzik
ənd ai let ðəm houz ɡet ðə rest əv mi
kænt let ðis kould wərld ɡet ðə best əv mi
ɡɑt ðə resəpi fər mai destəni
jæ ai wɑnt ðəm milz laik stefəni
wɑnt ðə blu feis hʌndrədz prefərəbli
ðis iz ðə bauns bæk ðis iz ɡɑdz wərk
ðis iz hɑrd wərk, ðis iz auər wərk
ðis iz ɔl nait ɡreivjɑrd wərk
mæn ðis bit s ɡɑdləs
sou aim <takin> ɒf laik ə <screechin> <harly>
wɑč ðə wimən weiv kəz aim frikən nɑrli
pərks ənd <purp> ɡɑt mi <sleepin> kɑmli
sou ai weik ʌp ənd ai čeis ðə ček
kəz wi eint prɑməst laif, bət wi prɑməst deθ
bət wi <gon> win, ənd ai prɑməs ðæt
jəŋ mʌni rəkɔrdz, ju šəd ɑnər ðæt
ənd mai višəs siti ɡɑt rəspekt fər mi
ɡɑt <killas> tə ɡet ət jou nek fər mi
ju ɡet ðə best əv mi, ʌntil ðə deθ əv mi
ənd ðə sekənd mi <gon> bi ðə betər mi

eint əfreid tə dai, ai dən it ɒlredi
ɔl ðət mʌni ɑn jər maind ai dən dən it ɒlredi
ai wəz <hustlin> ɒlredi, ai wəz <fuckin> ɒlredi
pusi mʌni wid wəz ðə sʌbǰekt ɒlredi
si aim <ttg>, treind tə ɡou, taim tə ɡet it
fər mai wouz, fər mai siti, fər mai houz, fər mai kritiks
si its <ttg>, taim tə ɡraind, nou mɔr <cmb>
ikskjus mai frenč, bət ju nou hwʌt ju kən <mwah>, jæ
ikskjus mai spæniš bət its nou <más>
ai bin wərkiŋ hɑrd fər nou praiz
aim stil ɡreitfəl ðou ai šou praid
ju dount si <stunna> rait nekst tə mi
ənd ai wount si <stunna> rait čeks tə mi
ai stil ɡɑt lʌv fər mai enəmi, kəz ai nou its intrəstiŋ
ai nou its təf tə bi eniθiŋ bət bi ɡreitfəl
fək leitər, ai wɑnt main nau
fək leitər, fək ðəm nau si ju leitər
fək ðəm, ou beibi

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!