pronunciaciones

Lil Yachty – Dirty Mouth -Pronunciación Letra Traducción

Lil Yachty – Dirty Mouth -Cómo se pronuncia en Inglés

Lil Yachty Lyrics
“Dirty Mouth”

Man, I’m on some shit right now
I’m on some, some, some rich nigga shit
Some millionaire shit
‘Cause lot of these niggas is pussy, broke
These niggas is not doing what they pretend to be
Suck my dick, bitch

I don’t really care about my enemies
My new crib came with amenities
You gotta pay for my energy
You gotta pay for my ohh, ehh
Don’t make me pop up the trunk
Don’t make me two hand the pump
Don’t make me call up my bro
Pull up in that junk and go dump, dump, dump
I dress so these niggas to see me
I know your lil’ bro wanna be me
I know your lil’ sister wanna freak me
That’s probably why you wanna shoot me
That’s why your auntie is a groupie
Send me pictures of her coochie
She said they nicknamed her juicy
‘Cause she keep a wet pussy
Pussy nigga don’t push me
I pull up deep, not just me
I brought a brand new chain
That shit dance like N-Sync, Justin
I saw your Rolex, brother
That bullshit started rustin’
None of you niggas impress me
None of you niggas would press me
I get more pussy than Preston
My niggas bang red paisley, that’s for real
I made a full million off my deal
I made a full 5 out the next
Stupid bitch tried to front on my name
I screenshoted every single text
Bitch I bite like a T-Rex
My future bitch look better than my next
My next bitch look like a top model
She suck dick like a baby bottle

I’ma tell you like this, man
Youngest nigga in this motherfucker, man
I’m not askin’ for your respect
I give a fuck if you fuck with me, nigga
I got M’s, nigga
I’m talkin’ ‘bout the letter before N, nigga
M’s, bitch boy

I didn’t ask for respect, no
All I care about it my check
Louis Vuitton on my sneakers
My main bitch a diva, she is a dick pleaser
Uh, I never miss like I’m Curry
Yeah, can’t eat that pussy if it’s furry
My bitch pussy pink just like Kirby
My bitch suck it up just like Kirby
She drives whips like it’s Kentucky Derby
She tote pistols so no one can hurt me
Don’t even try it though
I hit your mama at the Hyatt House
Then I offered her Waffle House
That bitch could never see my penthouse
Shit that’s just a fact
I nutted all on her back
I nutted all on her tracks
Slid my black card through her cracks
Nasty young nigga, I’m all in it
Posted on the block in a ball fitted
Posted on the block with the same niggas
I got that guap and it change niggas
Rappin’ ass niggas love Dracos
I love the AR ‘cause its range different
Ain’t supposed to talk about guns
‘Cause I gotta lot of shit going
I was trying to be the nice guy
Until these niggas thought I was hoe’in
These niggas thought I was pussy
I had to show ‘em I’m ‘bout it
I put that bitch on my Snapchat
Watch how she start feelin’ clouted
She gon’ suck everyone around me
Fresh as hell like I wash laundry with Bounty
I can’t front like I didn’t come from my county
I know where I’m from, I’m my daddy’s son
I never switched up one time
Pick up that back end now it’s ice time
This boujee bitch said that she’s hungry
Well stupid lil’ bitch it’s rice time

Lil’ Boat

#Pronunciación de la Canción

 

lil <yachty> liriks
dərti mauθ

mæn, aim ɑn səm šit rait nau
aim ɑn sʌm, sʌm, səm rič <nigga> šit
səm miljəner šit
kəz lɑt əv ðiz <niggas> z pusi, brouk
ðiz <niggas> z nɑt duiŋ hwʌt ðei pritend tə bi
sək mai dik, bič

ai dount rili ker əbaut mai enəmiz
mai nu krib keim wiθ əmenətiz
ju ɡɑtə pei fər mai enərǰi
ju ɡɑtə pei fər mai <ohh>, <ehh>
dount meik mi pɑp ʌp ðə trəŋk
dount meik mi tu hænd ðə pəmp
dount meik mi kɒl ʌp mai brou
pul ʌp in ðət ǰəŋk ənd ɡou dəmp, dəmp, dəmp
ai dres sou ðiz <niggas> tə si mi
ai nou jər lil brou wɑnə bi mi
ai nou jər lil sistər wɑnə frik mi
ðæts prɑbəbli wai ju wɑnə šut mi
ðæts wai jər ænti z ə ɡrupi
send mi pikčərz əv hər kuči
ši sed ðei niknemd hər ǰusi
kəz ši kip ə wet pusi
pusi <nigga> dount puš mi
ai pul ʌp dip, nɑt ǰəst mi
ai brɔt ə brænd nu čein
ðət šit dæns laik <n-sync>, ǰʌstən
ai sɔ jər roleks, brʌðᵊr
ðət bulšit stɑrtəd rəstin
nən əv ju <niggas> impres mi
nən əv ju <niggas> wud pres mi
ai ɡet mɔr pusi ðən prestən
mai <niggas> bæŋ red peizli, ðæts fər riəl
ai meid ə ful miljən ɒf mai dil
ai meid ə ful faiv aut ðə nekst
stupəd bič traid tə frənt ɑn mai neim
ai <screenshoted> evri siŋɡəl tekst
bič ai bait laik ə <t-rex>
mai fjučər bič luk betər ðən mai nekst
mai nekst bič luk laik ə tɑp mɑdəl
ši sək dik laik ə beibi bɑtəl

<ima> tel ju laik ðis, mæn
jʌŋɡəst <nigga> in ðis <motherfucker>, mæn
aim nɑt əskin fər jər rəspekt
ai ɡiv ə fək if ju fək wiθ mi, <nigga>
ai ɡɑt emz, <nigga>
aim tɑkən baut ðə letər bifɔr en, <nigga>
emz, bič bɔi

ai didənt æsk fər rəspekt, nou
ɔl ai ker əbaut it mai ček
luəs vutən ɑn mai snikərz
mai mein bič ə divə, ši z ə dik plizər
ə, ai nevər mis laik aim kəri
jæ, kænt it ðət pusi if its fəri
mai bič pusi piŋk ǰəst laik kərbi
mai bič sək it ʌp ǰəst laik kərbi
ši draivz wips laik its kəntəki dərbi
ši tout pistəlz sou nou wʌn kən hərt mi
dount ivən trai it ðou
ai hit jər mɑmə ət ðə haiət haus
ðen ai ɒfərd hər wɑfəl haus
ðət bič kəd nevər si mai penthɑws
šit ðæts ǰəst ə fækt
ai nʌtid ɔl ɑn hər bæk
ai nʌtid ɔl ɑn hər træks
slid mai blæk kɑrd θru hər kræks
næsti jəŋ <nigga>, aim ɔl in it
poustid ɑn ðə blɑk in ə bɒl fitəd
poustid ɑn ðə blɑk wiθ ðə seim <niggas>
ai ɡɑt ðət <guap> ənd it čeinǰ <niggas>
<rappin> æs <niggas> lʌv <dracos>
ai lʌv ði ɑr kəz its reinǰ difərənt
eint səpouzd tə tɔk əbaut ɡənz
kəz ai ɡɑtə lɑt əv šit ɡouiŋ
ai wəz traiiŋ tə bi ðə nais ɡai
ʌntil ðiz <niggas> θɔt ai wəz <hoein>
ðiz <niggas> θɔt ai wəz pusi
ai həd tə šou <em> aim baut it
ai put ðət bič ɑn mai <snapchat>
wɑč hau ši stɑrt <feelin> klautid
ši <gon> sək evriwʌn əraund mi
freš əz hel laik ai wɑš lɒndri wiθ baunti
ai kænt frənt laik ai didənt kəm frəm mai kaunti
ai nou hweᵊr aim frʌm, aim mai dædiz sən
ai nevər swičt ʌp wʌn taim
pik ʌp ðət bæk end nau its ais taim
ðis <boujee> bič sed ðət šiz hʌŋɡri
wel stupəd lil bič its rais taim

lil bout

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!