como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Lily Allen – Trigger Bang-Pronunciación Letra Traducción

Lily Allen – Trigger Bang-Cómo se pronuncia en Inglés rápido y fácil

Lily Allen Lyrics
“Trigger Bang”
(feat. Giggs)

[Giggs:]
Grab a few grams and a few grand
Wrapped in elastic in the blue bands
Reach for handouts with your two hands
Who’s that? We’re the cool gang
No hippy but it’s so sticky
I’m a old school nigga, fam, I know Zippy
Steamboat Willie like the old Mickey
Steamboat willy, she gets the whole dicky
’06 ratchet, had the old flicky
‘017, now I got the whole strip in
Lowkey bredda on the low, sippin’
You can be in the cool gang, but nigga, no slippin’

[Lily Allen:]
And it fuels my addictions
Hanging out in this whirlwind
If you cool my ambitions
I’m gonna cut you out

That’s why I can’t hang with the cool gang
Everyone’s a trigger bang, bang, bang, bang, bang
Goodbye bad bones, I’ve got bigger plans
Don’t wanna put myself in your hands

When I was young I was blameless
Playing with rude boys and trainers
I had a foot in the rave ‘cause I was attracted to danger
I never got home for Neighbours, hey
When I grew up, nothing changed much
Anything went, I was famous
I would wake up next to strangers
Everyone knows what cocaine does
Numbing the pain when the shame comes, hey

And it fuels my addictions
Hanging out in this whirlwind
If you cool my ambitions
I’m gonna cut you out

That’s why I can’t hang with the cool gang
Everyone’s a trigger bang, bang, bang, bang, bang
Goodbye bad bones, I’ve got bigger plans
Don’t wanna put myself in your hands
That’s why I can’t hang with the cool gang
Everyone’s a trigger bang, bang, bang, bang, bang
Goodbye bad bones, I’ve got bigger plans
Don’t wanna put myself in your hands

Back in the day like at Yo-Yo
Then in LA at the Chateau
Someone would say did you bang, no
I shake my head, I say no-no
Maybe we did, I don’t think so, hey
I need to move on and grow some
Been in the Firehouse for too long
LDN’s burning, so tan one
I’m gonna love you and leave some
I’m gonna go out while I’m still strong, hey

And it fuels my addictions
Hanging out in this whirlwind
If you cool my ambitions
I’m gonna cut you out

That’s why I can’t hang with the cool gang
Everyone’s a trigger bang, bang, bang, bang, bang
Goodbye bad bones, I’ve got bigger plans
Don’t wanna put myself in your hands
That’s why I can’t hang out with the cool gang
Everyone’s a trigger bang, bang, bang, bang, bang
Goodbye bad bones, I’ve got bigger plans
Don’t wanna put myself in your hands

#Pronunciación de la Canción

 

lili ælən liriks
triɡər bæŋ
fit. <giggs>

<[giggs>: <]>
ɡræb ə fju ɡræmz ənd ə fju ɡrænd
ræpt in əlæstik in ðə blu bændz
rič fər hændɑwts wiθ jər tu hændz
huz ðæt? wir ðə kul ɡæŋ
nou hipi bət its sou stiki
aim ə ould skul <nigga>, <fam>, ai nou zipi
stimbout wili laik ði ould miki
stimbout wili, ši ɡets ðə houl diki
<06> ræčət, həd ði ould <flicky>
<017>, nau ai ɡɑt ðə houl strip in
<lowkey> <bredda> ɑn ðə lou, <sippin>
ju kən bi in ðə kul ɡæŋ, bət <nigga>, nou <slippin>

<[lily> ælən: <]>
ənd it fjuəlz mai ədikšənz
hæŋiŋ aut in ðis wərlwind
if ju kul mai æmbišənz
aim ɡɑnə kət ju aut

ðæts wai ai kænt hæŋ wiθ ðə kul ɡæŋ
evriwʌnz ə triɡər bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ
ɡudbai bæd bounz, aiv ɡɑt biɡər plænz
dount wɑnə put maiself in jər hændz

hwen ai wəz jəŋ ai wəz bleimləs
pleiiŋ wiθ rud bɔiz ənd treinərz
ai həd ə fut in ðə reiv kəz ai wəz ətræktəd tə deinǰər
ai nevər ɡɑt houm fər neibəz, hei
hwen ai ɡru ʌp, nʌθiŋ čeinǰd mʌč
eniθiŋ went, ai wəz feiməs
ai wud weik ʌp nekst tə streinǰərz
evriwʌn nouz hwʌt koukein dʌz
nʌmiŋ ðə pein hwen ðə šeim kəmz, hei

ənd it fjuəlz mai ədikšənz
hæŋiŋ aut in ðis wərlwind
if ju kul mai æmbišənz
aim ɡɑnə kət ju aut

ðæts wai ai kænt hæŋ wiθ ðə kul ɡæŋ
evriwʌnz ə triɡər bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ
ɡudbai bæd bounz, aiv ɡɑt biɡər plænz
dount wɑnə put maiself in jər hændz
ðæts wai ai kænt hæŋ wiθ ðə kul ɡæŋ
evriwʌnz ə triɡər bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ
ɡudbai bæd bounz, aiv ɡɑt biɡər plænz
dount wɑnə put maiself in jər hændz

bæk in ðə dei laik ət jou jou
ðen in lɑ ət ðə šætou
sʌmwən wud sei did ju bæŋ, nou
ai šeik mai hed, ai sei <no-no>
meibi wi did, ai dount θiŋk sou, hei
ai nid tə muv ɑn ənd ɡrou sʌm
bin in ðə faiərhɑws fər tu lɔŋ
<ldn>iz bərniŋ, sou tæn wʌn
aim ɡɑnə lʌv ju ənd liv sʌm
aim ɡɑnə ɡou aut wail aim stil strɒŋ, hei

ənd it fjuəlz mai ədikšənz
hæŋiŋ aut in ðis wərlwind
if ju kul mai æmbišənz
aim ɡɑnə kət ju aut

ðæts wai ai kænt hæŋ wiθ ðə kul ɡæŋ
evriwʌnz ə triɡər bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ
ɡudbai bæd bounz, aiv ɡɑt biɡər plænz
dount wɑnə put maiself in jər hændz
ðæts wai ai kænt hæŋ aut wiθ ðə kul ɡæŋ
evriwʌnz ə triɡər bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ, bæŋ
ɡudbai bæd bounz, aiv ɡɑt biɡər plænz
dount wɑnə put maiself in jər hændz

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!
DALE AL PARLANTE PARA ESCUCHAR LA PRONUNCIACION DE LA LETRA!