aprender-ingles-cantando-con-pronunciacion-de-canciones-en-ingles-facil-y-rapido-clarita-la-cacatua-comp1

Little Big Town-Better Man-Pronunciación Letra Traducción y Video

Little Big Town-Better Man-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

LITTLE BIG TOWN LYRICS
“Better Man”

I know I’m probably better off on my own
Than loving a man who

Didn’t know what he had when he had it
And I see the permanent damage you did to me
Never again, I just
Wish I could forget when it was magic

I wish it wasn’t 4 AM, standing in the mirror
Saying to myself, you know you had to do it
I know, the bravest thing I ever did was
Run

Sometimes, in the middle of the night, I can feel you again
But I just miss you, and I just wish you were a better man
And I know why we had to say goodbye like the back of my hand
And I just miss you, and I just wish you were a better man
A better man

I know I’m probably better off all alone
Than needing a man who could
Change his mind at any given minute
And it’s always on your terms
I’m hanging on every careless word
Hoping it might turn sweet again
Like it was in the beginning

But your jealousy, I can hear it now
You’re talking down to me like I’ll always be around
You push my love away like it’s some kind of loaded gun
Boy, you never thought I’d run

Sometimes, in the middle of the night, I can feel you again
But I just miss you, and I just wish you were a better man
And I know why we had to say goodbye like the back of my hand
And I just miss you, and I just wish you were a better man
A better man
Better man

I hold onto this pride because these days it’s all I have
And I gave to you my best and we both know you can’t say that
You can’t say that

I wish you were a better man
I wonder what we would’ve become
If you were a better man
We might still be in love
If you were a better man
You would’ve been the one
If you were a better man
Yeah, yeah

Sometimes, in the middle of the night, I can feel you again
And I just miss you when I just wish you were a better man
And I know why we had to say goodbye like the back of my hand
And I just miss you, and I just wish you were a better man

We might still be in love if you were a better man
Better man

 

#Pronunciación de Nivel Intermedio

litəl biɡ taun liriks
betər mæn

ai nou aim prɑbəbli betər ɒf ɑn mai oun
ðən lʌviŋ ə mæn hu
didənt nou hwʌt hi həd hwen hi həd it
ənd ai si ðə pərmənənt dæməǰ ju did tə mi
nevər əɡen, ai ǰəst
wiš ai kəd fərɡet hwen it wəz mæǰik

ai wiš it wɑzənt fɔr ei em, stændiŋ in ðə mirər
seiiŋ tə maiself, ju nou ju həd tə də it
ai nou, ðə breivəst θiŋ ai evᵊr did wʌz
rən

səmtaimz, in ðə midəl əv ðə nait, ai kən fil ju əɡen
bət ai ǰəst mis ju, ənd ai ǰəst wiš ju wər ə betər mæn
ənd ai nou wai wi həd tə sei ɡudbai laik ðə bæk əv mai hænd
ənd ai ǰəst mis ju, ənd ai ǰəst wiš ju wər ə betər mæn
ə betər mæn

ai nou aim prɑbəbli betər ɒf ɔl əloun
ðən nidiŋ ə mæn hu kud
čeinǰ iz maind ət eni ɡivən minət
ənd its ɔlweiz ɑn jər tərmz
aim hæŋiŋ ɑn evri kerləs wərd
houpiŋ it mait tərn swit əɡen
laik it wəz in ðə biɡiniŋ

bət jər ǰeləsi, ai kən hir it nau
jər tɔkiŋ daun tə mi laik ail ɔlweiz bi əraund
ju puš mai lʌv əwei laik its səm kaind əv loudid ɡən
bɔi, ju nevər θɔt aid rən

səmtaimz, in ðə midəl əv ðə nait, ai kən fil ju əɡen
bət ai ǰəst mis ju, ənd ai ǰəst wiš ju wər ə betər mæn
ənd ai nou wai wi həd tə sei ɡudbai laik ðə bæk əv mai hænd
ənd ai ǰəst mis ju, ənd ai ǰəst wiš ju wər ə betər mæn
ə betər mæn
betər mæn

ai hould ɑntu ðis praid bikɒz ðiz deiz its ɔl ai hæv
ənd ai ɡeiv tə ju mai best ənd wi bouθ nou ju kænt sei ðæt
ju kænt sei ðæt

ai wiš ju wər ə betər mæn
ai wʌndər hwʌt wi wudəv bikʌm
if ju wər ə betər mæn
wi mait stil bi in lʌv
if ju wər ə betər mæn
ju wudəv bin ðə wʌn
if ju wər ə betər mæn
jæ, jæ

səmtaimz, in ðə midəl əv ðə nait, ai kən fil ju əɡen
ənd ai ǰəst mis ju hwen ai ǰəst wiš ju wər ə betər mæn
ənd ai nou wai wi həd tə sei ɡudbai laik ðə bæk əv mai hænd
ənd ai ǰəst mis ju, ənd ai ǰəst wiš ju wər ə betər mæn

wi mait stil bi in lʌv if ju wər ə betər mæn
betər mæn

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!