pronunciaciones

Little Mix-No More Sad Songs-Machine Gun Kelly-Pronunciación Letra Traducción y Video

Little Mix-No More Sad Songs-Machine Gun Kelly-Cursos de Inglés Gratis

LITTLE MIX LYRICS
“No More Sad Songs (Remix)”
(feat. Machine Gun Kelly)

[Perrie:]
I keep trying, nothing’s working
I still wanna know, if you’re alone
I keep trying to put this behind me
I still wanna know who’s taking you home

[Leigh-Anne:]
For tonight, I’m going to get my mind off it
Don’t care that someone’s got his hands all over my body
Stay out all night, go where the music is loud
So I don’t have to think about it, I’m beggin’, please, don’t play

[Jade, Leigh-Anne, Jesy & Perrie:]
No more! (Sad songs)
No more! (Sad songs)
No more! (Sad songs)
I’m beggin’, please, don’t play
No more! (Sad songs)
No more! (Sad songs)
No more! (Sad songs)
I’m beggin’, please, don’t play no more sad songs

[Jesy:]
Dancing with danger, talking to strangers
Don’t care where I go, just can’t be alone
They’ll never know me, like you used to know me, no

[Jade:]
For tonight, I’m going to get my mind off it
Don’t care that someone’s got his hands all over my body
Stay out all night, go where the music is loud
So I don’t have to think about it, I’m beggin’, please, don’t play

[Jade, Leigh-Anne, Jesy & Perrie:]
No more! (Sad songs)
No more! (Sad songs)
No more! (Sad songs)
I’m beggin’, please, don’t play
No more! (Sad songs)
No more! (Sad songs)
No more! (Sad songs)
I’m beggin’, please, don’t play

[Machine Gun Kelly:]
Taste
Of the good life, can you keep pace can you
Ride shotgun in the fast lane
With your eyes wide shut
Tell me do you have faith in me
Stay
The whole night ‘til you feel the sun rays, can you
Forget everything your man sayin’
And let all of our pain be the champagne

Let me take the wheel from here
And penthouse suite chill from here
Show you the realest years
Stare at the skies with you
Only got eyes for you
Even when the light’s off, I’m visualizing you
I see your wonder wall, I get close to you
I watch you let it fall, and get emotional
Erasing past, we are free at last

[Perrie]
I’m beggin’, please, don’t play

[Perrie & Jade:]
No more sad songs (No, no more sad songs)
No more sad songs
No more sad songs (No, no more sad songs)
No more sad songs (Oh)

#Pronunciación de Nivel Avanzado

 

litəl miks liriks
nou mɔr sæd sɒŋz rimiks
fit. mišin ɡən keli

<[perrie>: <]>
ai kip traiiŋ, nʌθiŋz wərkiŋ
ai stil wɑnə nou, if jər əloun
ai kip traiiŋ tə put ðis bəhaind mi
ai stil wɑnə nou huz teikiŋ ju houm

<[leigh-anne>: <]>
fər tənait, aim ɡouiŋ tə ɡet mai maind ɒf it
dount ker ðət səmwənz ɡɑt iz hændz ɔl ouvᵊr mai bɑdi
stei aut ɔl nait, ɡou hweᵊr ðə mjuzik s laud
sou ai dount həv tə θiŋk əbaut it, aim <beggin>, pliz, dount plei

<[jade>, <leigh-anne>, <jesy> ənd <perrie>: <]>
nou mɔr! sæd sɒŋz
nou mɔr! sæd sɒŋz
nou mɔr! sæd sɒŋz
aim <beggin>, pliz, dount plei
nou mɔr! sæd sɒŋz
nou mɔr! sæd sɒŋz
nou mɔr! sæd sɒŋz
aim <beggin>, pliz, dount plei nou mɔr sæd sɒŋz

<[jesy>: <]>
dænsiŋ wiθ deinǰər, tɔkiŋ tə streinǰərz
dount ker hweᵊr ai ɡou, ǰəst kænt bi əloun
ðeil nevər nou mi, laik ju just tə nou mi, nou

<[jade>: <]>
fər tənait, aim ɡouiŋ tə ɡet mai maind ɒf it
dount ker ðət səmwənz ɡɑt iz hændz ɔl ouvᵊr mai bɑdi
stei aut ɔl nait, ɡou hweᵊr ðə mjuzik s laud
sou ai dount həv tə θiŋk əbaut it, aim <beggin>, pliz, dount plei

<[jade>, <leigh-anne>, <jesy> ənd <perrie>: <]>
nou mɔr! sæd sɒŋz
nou mɔr! sæd sɒŋz
nou mɔr! sæd sɒŋz
aim <beggin>, pliz, dount plei
nou mɔr! sæd sɒŋz
nou mɔr! sæd sɒŋz
nou mɔr! sæd sɒŋz
aim <beggin>, pliz, dount plei

<[machine> ɡən keli: <]>
teist
əv ðə ɡud laif, kən ju kip peis kən ju
raid šɑtɡən in ðə fæst lein
wiθ jər aiz waid šət
tel mi də ju həv feiθ in mi
stei
ðə houl nait til ju fil ðə sən reiz, kən ju
fərɡet evriθiŋ jər mæn <sayin>
ənd let ɔl əv auər pein bi ðə šæmpein

let mi teik ðə hwiəl frəm hiər
ənd penthɑws swit čil frəm hiər
šou ju ðə <realest> jiᵊrz
ster ət ðə skaiz wiθ ju
ounli ɡɑt aiz fər ju
ivən hwen ðə laits ɒf, aim vižuəlaiziŋ ju
ai si jər wʌndər wɒl, ai ɡet klous tə ju
ai wɑč ju let it fɑl, ənd ɡet imoušənəl
ireisiŋ pæst, wi ər fri ət læst

<[perrie]>
aim <beggin>, pliz, dount plei

<[perrie> ənd ǰeid: <]>
nou mɔr sæd sɒŋz nou, nou mɔr sæd sɒŋz
nou mɔr sæd sɒŋz
nou mɔr sæd sɒŋz nou, nou mɔr sæd sɒŋz
nou mɔr sæd sɒŋz ou

simbolos foneticos
NUEVA TABLA DE SÍMBOLOS IPA-ANSWER KEY-LLAVE- DE AYUDA PARA PRONUNCIAR CORRECTAMENTE, TE LA TIENES QUE APRENDER PARA QUE PUEDAS PRONUNCIAR ESTA CANCIÓN CON LOS SÍMBOLOS FONÉTICOS IPA QUE ALGUNOS LLAMAN SÍMBOLOS RAROS, ESTOS SÍMBOLOS REPRESENTAN EL SONIDO EXACTO DE EL IDIOMA INGLÉS. ES FÁCIL ASÍ QUE APRENDETE ESTA TABLA DE SÍMBOLOS IPA CON SU EQUIVALENTE AL SONIDO EN ESPAÑOL. TIENES QUE PONER DE TU PARTE PARA QUE POCO A POCO PRONUNCIES MEJOR Y NO QUEDAR EN RIDÍCULO AL CANTAR EN INGLÉS!