como-aprender-cantar-mejor-consejos-y-malas-costumbres-que-debemos-evitar

Little Mix-Shout Out to My Ex-Pronunciación Letra Traducción y Video

Little Mix-Shout Out to My Ex-Clases de Inglés con Pronunciaciones de Canciones

#Pronunciación de Nivel Intermedio

lirəl miks liriks
šaut aut tə mai eks

ðis iz ə šaut aut tə mai eks
hərd hi in lʌv wiθ səm ʌðᵊr čik
jæ jæ, ðət hərt mi, ail ədmit
fərɡet ðæt bɔi, aim ouvᵊr it
ai houp ši <gettin> betər seks
houp ši eint <fakin> it laik ai did, beib
tuk fɔr lɔŋ jiᵊrz tə kɒl it kwits
fərɡet ðæt bɔi, aim ouvᵊr it

ɡes ai šəd sei θæŋk ju
fər ðə heit juiz ənd ðə tætuz

ou beibi, aim kul bai ðə wei
eint šur ai lʌvd ju eniwe
ɡou hed, beib, <imma> laiv mai laif, mai laif, jæ

šaut aut tə mai eks, jər rili kwait ðə mæn
ju meid mai hɑrt breik ənd ðət meid mi hu ai æm
hiərz tə mai eks, hei, luk ət mi nau, wel, ai
aim ɔl ðə wei ʌp, ai swer jul nevər briŋ mi daun
šaut aut tə mai eks, jər rili kwait ðə mæn
ju meid mai hɑrt breik ənd ðət meid mi hu ai æm
hiərz tə mai eks, hei, luk ət mi nau, wel, ai
aim ɔl ðə wei ʌp, ai swer jul nevər, jul nevər briŋ mi daun

ou, ai dəlitəd ɔl jər <pics>
ðen blɑkt jər nʌmbᵊr frəm mai foun
jæ jæ, ju tuk ɔl ju kəd ɡet
bət ju eint ɡetiŋ ðis lʌv nou mɔr
kəz nau aim liviŋ sou leǰit sou leǰit
ivən ðou ju brouk mai hɑrt in tu, beibi
bət ai snæpt rait bæk, aim sou brænd nu, beibi aim sou brænd nu
bɔi, rid mai lips, aim ouvᵊr ju, ouvᵊr ju

ɡes ai šəd sei θæŋk ju
fər ðə heit juiz ənd ðə tætuz
ou beibi, aim kul bai ðə wei
eint šur ai lʌvd ju eniwe
ɡou hed, beib, <imma> laiv mai laif, mai laif, jæ

šaut aut tə mai eks, jər rili kwait ðə mæn
ju meid mai hɑrt breik ənd ðət meid mi hu ai æm
hiərz tə mai eks, hei, luk ət mi nau, wel, ai
aim ɔl ðə wei ʌp, ai swer jul nevər briŋ mi daun
šaut aut tə mai eks, jər rili kwait ðə mæn jər rili kwait ðə mæn
ju meid mai hɑrt breik ənd ðət meid mi hu ai æm
hiərz tə mai eks, hei, luk ət mi nau, wel, ai
aim ɔl ðə wei ʌp, ai swer jul nevər, jul nevər briŋ mi daun
jul nevər briŋ mi daun

šaut aut tə mai eks, jər rili kwait ðə mæn
ju meid mai hɑrt breik ənd ðət meid mi hu ai æm
hiərz tə mai eks, hei, luk ət mi nau, wel, aim
ɔl ðə wei ʌp, ai swer jul nevər, jul nevər briŋ mi daun

šaut aut tə mai eks, jər rili kwait ðə mæn jər kwait ðə mæn
ju meid mai hɑrt breik ənd ðət meid mi hu ai æm
hiərz tə mai eks, hei, luk ət mi nau, wel, ai
aim ɔl ðə wei ʌp, ai swer jul nevər briŋ mi daun jul nevər briŋ mi daun
šaut aut tə mai eks, jər rili kwait ðə mæn
ju meid mai hɑrt breik ənd ðət meid mi hu ai æm
hiərz tə mai eks, hei, luk ət mi nau, wel, ai beibi ǰəst luk ət mi nau
aim ɔl ðə wei ʌp, ai swer jul nevər, jul nevər briŋ mi daun

jul nevər briŋ mi daun

LITTLE MIX LYRICS
“Shout Out To My Ex”

This is a shout out to my ex
Heard he in love with some other chick
Yeah yeah, that hurt me, I’ll admit
Forget that boy, I’m over it
I hope she gettin’ better sex
Hope she ain’t fakin’ it like I did, babe
Took four long years to call it quits
Forget that boy, I’m over it

Guess I should say thank you
For the “hate you’s” and the tattoos
Oh baby, I’m cool by the way
Ain’t sure I loved you anyway
Go ‘head, babe, I’mma live my life, my life, yeah

Shout out to my ex, you’re really quite the man
You made my heart break and that made me who I am
Here’s to my ex, hey, look at me now, well, I
I’m all the way up, I swear you’ll never bring me down
Shout out to my ex, you’re really quite the man
You made my heart break and that made me who I am
Here’s to my ex, hey, look at me now, well, I
I’m all the way up, I swear you’ll never, you’ll never bring me down

Oh, I deleted all your pics
Then blocked your number from my phone
Yeah yeah, you took all you could get
But you ain’t getting this love no more
‘Cause now I’m living so legit (so legit)
Even though you broke my heart in two, baby
But I snapped right back, I’m so brand new, baby (I’m so brand new)
Boy, read my lips, I’m over you, over you

Guess I should say thank you
For the “hate you’s” and the tattoos
Oh baby, I’m cool by the way
Ain’t sure I loved you anyway
Go ‘head, babe, I’mma live my life, my life, yeah

Shout out to my ex, you’re really quite the man
You made my heart break and that made me who I am
Here’s to my ex, hey, look at me now, well, I
I’m all the way up, I swear you’ll never bring me down
Shout out to my ex, you’re really quite the man (You’re really quite the man)
You made my heart break and that made me who I am
Here’s to my ex, hey, look at me now, well, I
I’m all the way up, I swear you’ll never, you’ll never bring me down
You’ll never bring me down

Shout out to my ex, you’re really quite the man
You made my heart break and that made me who I am
Here’s to my ex, hey, look at me now, well, I’m
All the way up, I swear you’ll never, you’ll never bring me down

Shout out to my ex, you’re really quite the man (You’re quite the man)
You made my heart break and that made me who I am
Here’s to my ex, hey, look at me now, well, I
I’m all the way up, I swear you’ll never bring me down (You’ll never bring me down)
Shout out to my ex, you’re really quite the man
You made my heart break and that made me who I am
Here’s to my ex, hey, look at me now, well, I (Baby just look at me now)
I’m all the way up, I swear you’ll never, you’ll never bring me down

You’ll never bring me down